PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri


Sayfa : [1] 2

 1. Atatürk'ten Bir Ses | Atatürk Günlüğü
 2. İzmir Suikast Girişimi Hakkında | Hâkimiyet-i Millîye
 3. Hatay’ın Bağımsızlığı Hakkında
 4. Kâzım Karabekir, M. Kemal Atatürk ile ilgili Gerçekleri Anlatıyor
 5. Atatürk'ün Peygamber efendimiz ve Vahdettin hakkındaki bilinmeyen notları!
 6. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Bölüm indexi
 7. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selânik Şubesini Kurarken
 8. Ankara İleri Gelenleriyle Bir Konuşma
 9. Kırşehir Gençler Derneğindeki Konuşma
 10. Kuva-yı Milliye’nin Durumu
 11. Millî Teşkilât (Teşkilat-ı Milliye)
 12. Sivas Kongresi’ni Açarken
 13. Erzurum Kongresi’ni Kaparken
 14. Erzurum Kongresi’ni Açarken
 15. Mondros Ateşkesinin Uygulanış Biçimi
 16. Beypazarı Olayları Hakkında
 17. Meclis Başkanı Seçildikten Sonra
 18. Devlet Görev ve Sorumluluğunun Heyet-i Temsiliye’den (Temsil Heyeti)Meclis’e Alınması Hakkında
 19. Mustafa Kemal’in Verdiği Geniş Açıklamalar Dolayısıyla Meclis’in Teşekkürlerini Bildirmesi Üzerine
 20. Hükûmet Teşkilâtı Hakkında
 21. Milletvekili Seçildikleri Halde Görevlerine Başlamayanların Yerlerinin Ne Şekilde Doldurulacağı Hakk
 22. Milletvekillerinin Mazbatalarını (Yetki Belgesi) İncelemek Üzere Encümen Komisyon Kurulması Hakkında
 23. Meclis’in Hangi Üyelerden Oluşacağı Hakkında
 24. Epoka Gazetesi Muhabirinin Yazılı Sorularına Cevap
 25. Milletseverler ve Dış Yardım
 26. Türk Milletini Oluşturan Müslüman Unsurlar (Ögeler) Hakkında
 27. Genelkurmay Başkanı’nın da Bakanlar Kurulunda Bulunması Hakkında
 28. Şile’nin İngilizler Tarafından İşgal edildiğine Dair (Ait) Gelen Telgraflar Hakkında
 29. Miralay İsmet Beyin Genelkurmay Başkanlığı Görevini Yyeti (Yürütme Kurulu) Hk.
 30. Tokat Milletvekili Nazım ve Arkadaşlarının Verdikleri Önerge Hakkında
 31. Trakya ve Düzce Olayları Hakkında
 32. Yunanlıların Bursa’dan Yürüdüklerine Dair Gelen Haber Hakkında
 33. Ondördüncü Kolordu’nun Durumu ve Subay Kıtaları Oluşturulması Hakkında Verilen Önerge Üzerine
 34. Genel Kurmay Başkanı İsmet Beyin Genel Durum Hakkındaki Demeci Nedeniyle
 35. Bakanlara ve Resmî Makamlara Gönderilecek Yazıların Sansürden Geçirilmesi Hakkındaki Önerge Nedeniyl
 36. İç ve Dış Siyaset Hakkında
 37. Adapazarı, Düzce ve Bolu Taraflarındaki Olaylar Hakkında
 38. Barış Şartları Hakkında
 39. Seyahat Belgeleri Hakkında Sorulan Soru Sebebiyle
 40. Subay Adaylarının Diploma Töreninde Bir Konuşma
 41. Basın ve Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün İşleri Hakkında
 42. Basın ve Haberleşme Genel Müdürlüğü (Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi) Hakkında
 43. Batı Cephesinde Demirci ve Çevresindeki Harp Hareketleriyle Düzce ve Gaziantep Cepheleri Hakkında
 44. Bekir Sami, Hacı Mühittin ve Âşir Beylen Hakkındaki Önerge Nedeniyle
 45. Türk Bağımsızlık Davasının Niteliği
 46. Birinci İnönü Savaşı Hakkında
 47. Askerî Hareketler Hakkında
 48. Mahkemece Verilen Ölüm Cezalarının Büyük Millet Meclisi’nce Onanması Hakkında
 49. Batı Cephesi Birinci Kuvva-yı Seyyare Kumandanı Çerkez Ethem ve Kardeşi Tevfik’in Hareketleri Hk.
 50. İtilâf Devletleri Sovyet Rusya, Gürcistan ve Ermenistan ile Olan İlişkiler Hakkında
 51. Londra Konferansı’nda Sözün Tevfik Paşa Tarafından Ankara Delegelerine Bırakılmış Olduğuna Ait
 52. Anayasa Kanununun Yedinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Öneri Nedeniyle
 53. Cepheye Hareket Edişini Meclis’e Bildirmesi
 54. Genel Durum
 55. Delegeler Heyeti’nin Hareketi Hakkında
 56. Mersin Milletvekili Salahattin’in Hafiye Sorunlarının Halliyle Söz Serbestliğinin Sağlanması Hakkınd
 57. Londra’da Toplanacak Olan Konferansa Gidecek Delegeler İçin Tevfik Paşa ile Yapılan Haberleşmeler Ha
 58. Tevfik Paşa İle Haberleşmeleri Hakkında
 59. Savaş Harekâtı Hakkında
 60. Anayasa Kanunu Nedeniyle
 61. Eğitim Kongresini Açarken
 62. Erzurum Kadısı İken Görevden Alınan Edip Hakkındaki Soru Önergesi Nedeniyle
 63. Askerî Durum Hakkında
 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluş Gününe Ait Anılar
 65. Kuva-yı Milliye’nin Kuruluşu Nedeniyle
 66. Londra Konferansı Hakkında
 67. Cephe Zamları Hakkındaki Kanun Münasebetiyle
 68. İkinci Toplanma Yılını Açarken
 69. Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof’un Söylevine Cevap
 70. Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof’a
 71. Sakarya Meydan Savaşı Hakkında
 72. Türkiye Türklerindir
 73. Sakarya Savaşı’na Gidişinden Bir Gün Önce Amerikan Milletine Bir Mesaj İstenmesi Üzerine
 74. Mustafa Kemal Paşaya Başkumandanlık Verilmesine Ait Kanun Dolayısıyla
 75. General Frunse’nin Yemeğinde
 76. Ukrayna Büyükelçisi General Frunse İçin
 77. Ukrayna Büyükelçisi General Frunse’ye
 78. Elcezire Cephesi Kumandanı Nihat Paşa Hakkındaki Soru Önergesi Nedeniyle
 79. Ordu Hakkında
 80. Konya Nalband Okulunda
 81. Konya Askerî Nalbant Okulunda Yapılan Diploma Töreninde
 82. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Üçüncü Toplanma Yılını Açarken
 83. İtilâf Devletleri’nin Türkiye İle Yunanistan Anlaşmasında (İtilafında) Aracılıkları
 84. Ordu İşlerinin Hızla Yapılması İçin Kurulan Komisyon Hakkında
 85. Kısa Bir Söylev
 86. Türkiye’nin Barış Şartlarına İlişkin Sorulan Bir Soruya Cevap
 87. Buhara Şûra Cumhuriyeti Delegelerine
 88. İzmit Halkına
 89. Claude Farrere Şerefine Verilen Çay Ziyafetinde
 90. 23 Nisan Millî Bayramı
 91. Büyük Zafer ve Trakya
 92. Son Zafer Hakkında
 93. Barış Şartları
 94. Son Taarruza İlişkin
 95. Başkomutanlık Kanunu Nedeniyle
 96. İran Elçisinin Ankara’ya Gelişi Dolayısiyle
 97. Güven Mektubunu Sunan İran Elçisi Mümtazüddevle’ye Cevap
 98. Türkiye’nin Barış Şartları Hakkında
 99. Çocuklar İçin
 100. Bursa Belediye Heyetine
 101. Barış Hakkında
 102. Büyük Zafer Hakkında
 103. Büyük Zaferin Yarattığı Yeni Durum
 104. Barıştan Sonra
 105. Seçim Kanununun Değiştirilmesi Hakkındaki Öneri Nedeniyle
 106. Barış Şartları, İç ve Dış Siyasî Meseleler
 107. Saltanatın Yıkıldığına Dair Verilen Karar Sebebiyle
 108. Öğretmenlere
 109. Lozan Konferansı Hakkında Bir Demeç
 110. Muhtar Seçerken
 111. Barış Amaçları ve Konferans-Kapitülasyonlar-Musul Meselesi
 112. İngiltere ile İlişkiler ve Barış Konferansı
 113. Barış ve İnkılâp
 114. Halk Partisini Kurmak Hakkındaki Kararını Açıklaması
 115. Salihli İstasyonunda Halkla Konuşma
 116. Alaşehir’de Halkla Konuşma
 117. Napolyon, Savaş ve Barış
 118. Bursa’da Şark Sinemasında Halkla Konuşma
 119. İzmit’te Halk ile Konuşma
 120. İstanbul Gazeteleri Temsilcilerine
 121. Arifiye’de Konuşma
 122. Eskişehir’de Halkla Yapılan Konuşma
 123. İzmir’de Gazetecilerle Konuşma
 124. İzmir’de Hükûmet Konağında
 125. İzmir’de Karşıyaka’da Annesinin Mezarı Başında
 126. Manisa’da İstasyonda Halkla Konuşma
 127. Kasaba İstasyonunda Halkla Konuşma
 128. Dördüncü Toplanma Yılını Açarken
 129. Türkiye İktisat Kongresi’ni Açış Söylevi İzmir
 130. Balıkesir’de Halkla Konuşma
 131. Lozan Konferansı’nın Kesilmesi Hakkında
 132. Akhisar Türk Ocağında Konuşma
 133. Akhisar’da Konuşma
 134. Barış Görüşmelerinin Kesilmesi Hakkında
 135. Türkiye’nin İstediği Barış
 136. İzmir’de Halk ile Konuşma
 137. Konya Gençleriyle Konuşma
 138. Konya Esnaf ve Tüccarlarıyla Konuşma
 139. Tarsus’ta Gençlerle Konuşma
 140. Tarsus’ta Çifçilerle Konuşma
 141. Mersin’de Bir Konuşma
 142. Adana Esnaflarıyla Konuşma
 143. Adana Çiftçileriyle Konuşma
 144. Adana’da Halkla Konuşma
 145. Adana Türk Ocağında Konuşma
 146. Kütahya’da Öğretmenlerle Konuşma
 147. Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyeleriyle Konuşma
 148. Afyonkarahisar Gençleriyle Konuşma
 149. Afyonkarahisar’da Halk ile Konuşma
 150. Lise Öğretmen ve Öğrencileri ile Konuşma
 151. Konya’da Kadınlar ile Konuşma
 152. Vatanı Hür ve Mutlu Hale Getirmeye Dair
 153. Türkiye Büyük Millet Meclesi’nin İkinci Dönemini Açarken
 154. Sporun Amacına İlişkin
 155. Barış Kesinlikle Olacaktır
 156. İttihat ve Terakki Partisi Hakkında
 157. Yeni Seçim ve İstanbul
 158. Seçimin Yenilenmesi Hakkındaki Karar Nedeniyle
 159. Türkiye Büyük Millet Meclisi İkinci Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken
 160. Ordu İleri Gelenleriyle İkinci Konuşma
 161. Ordu İleri Gelenleriyle Konuşma
 162. İnönü Zaferinin Yıldönümü Nedeniyle
 163. İstanbul Halkı ve Cumhuriyet
 164. Cumhurbaşkanlığı’na Seçilmeleri Üzerine
 165. Kültür Hakkında
 166. Subayların Aylık ve Olağanüstü Ödenekleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Nedeniyle
 167. Türkiye’de Cumhuriyet ve Doğululuk, Batılılık Meselesi
 168. Trabzonlularla Konuşma
 169. Bursalılarla Konuşma
 170. Dumlupınar’da Konuşma
 171. Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine
 172. Güven Mektubunu Sunan Macar Elçisine Cevap
 173. Halifelik ve Yabancı Dini Kurumlar Hakkında
 174. Yunus Nadi’ye Verilen Demeç
 175. Amasyalılarla Konuşma
 176. Havzalılarla Konuşma
 177. Samsun Öğretmenleriyle Konuşma
 178. Millî Girişimle Demiryolu Yapma Hakkında
 179. Samsunlularla Konuşma
 180. Hamidiye Kruvazörü’nde Bir Konuşma
 181. Ordu’dan Ayrılırken
 182. Giresun’da Bir Konuşma
 183. Trabzon’da Halk Partililerle Konuşma
 184. Güven Mektubunu Sunan Yunan Elçisine Cevap
 185. Güven Mektubunu Sunan İngiliz Elçisine Cevap
 186. Konya’da Bir Konuşma
 187. Siyasî Partiler Hakkında
 188. Türkiye-Fransa İlişkileri ve Halifeliğin Kaldırılması Hakkında
 189. Büyük Millet Meclisi’nin İkinci Dönem İkinci Toplanma Yılını Açarken
 190. Cumhuriyetin Birinci Yıldönümü Nedeniyle
 191. Kayseri’de Bir Konuşma
 192. Erzurumlularla Konuşma
 193. Bursa Türkocağı’nda Bir Konuşma
 194. İstanbul’u Ziyaretine Dair
 195. Kastamonu’dan Ayrılırken
 196. Kastamonu’da İkinci Konuşma
 197. Daday’da Bir Konuşma
 198. İnebolu’da Bir Konuşma
 199. Kastamonu’da Bir Konuşma
 200. Kemalpaşa’da Bir Konuşma
 201. İzmir’de Başka Bir Konuşma
 202. İzmir’de Halkla Konuşma
 203. Manisa’da Bir Konuşma
 204. Akhisar’da Bir Konuşma
 205. Balıkesir’de Bir Konuşma
 206. Bursa’da Üçüncü Bir Konuşma
 207. Bursa’da İkinci Bir Konuşma
 208. Bursa’da Bir Konuşma
 209. Konya’da Türk Ocağı’nda Kısa Bir Konuşma
 210. Konya’da Öğretmenlerle İkinci Bir Konuşma
 211. Konya’da Öğretmenlerle Bir Konuşma
 212. Konya Belediyesinde Bir Konuşma
 213. İzmir Erkek Öğretmen Okulunda Bir Konuşma
 214. İzmir’de İleri Gelen Memurlarla Bir Konuşma
 215. İzmir Kız Öğretmen Okulunda Bir Konuşma
 216. İzmir’de Ordu İleri Gelenleriyle Bir Konuşma
 217. Yüksek Askerî Danışma Kurulu’nda Üyelere Söylev
 218. Güven Mektubunu Sunan Japon Elçisi Obana’ya Cevap
 219. Ankara Hukuk Fakültesi’nin Açılışında
 220. Güven Mektubunu Sunan İtalya Elçisi Olsini Barone’ye Cevap
 221. Büyük Millet Meclisi’nin İkinci Dönem Üçüncü Toplanma Yılını Açarken
 222. Konya ve Konyalılar Hakkında
 223. Afyonkarahisar’da Bir Konuşma
 224. Bozöyük’te Bir Konuşma
 225. Türk Ocakları Delegelerine
 226. Lehistan Elçisi’nin Söylevine Cevap
 227. Falih Rıfkı ve Mahmut Bey’le Görüşme
 228. Arnavutluk Elçisi’nin Söylevine Cevap
 229. Güven Mektubunu Sunan Afgan Orta Elçisi’ne Cevap Olarak
 230. Yunan Ortaelçisi Camados’a Cevap
 231. Büyük Millet Meclisi’nin İkinci Dönem Dördüncü Toplanma Yılını Açarken
 232. Türk Sporcuları İle Bir Konuşma
 233. Suikastı Lânetleme Heyetine Söylev
 234. Tiyatro Sanatçılarına Dair
 235. Hava Kuvvetlerimizin Kuvvetlendirilmesine İlişkin
 236. İstanbul Şehri Temsilcileriyle Bir Konuşma
 237. Kendi Hastalığı Hakkında
 238. Türk Demokrasisi Hakkında
 239. İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildikten Sonra TBMM’nin Üçüncü Dönem Birinci Toplanma Yılını Açarken
 240. Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kongresini Açarken
 241. Lozan Barış Anlaşması Hakkında
 242. Okullar ve Öğretmenlere Dair
 243. İstanbul Halkı Temsilcileriyle Bir Konuşma
 244. İstanbul Halkı ve Yeni Türk Harfleri
 245. Yeni Türk Harfleri Hakkında
 246. Türk Yazı İnkılâbı Hakkında Konuşma
 247. Lozan Barış Antlaşması’nın Yıldönümü Nedeniyle Teşekkürlerini Sunan Üniversite Gençlik Kuruluna Deme
 248. Afganistan Kralı ve Milleti Hakkında Konuşma
 249. Güven Mektubunu Sunan Belçika Ortaelçisi Mösyö Luklerni’nin Söylevine Cevap
 250. Güven Mektubunu Sunan Danimarka Elçisinin Söylevine Cevap