İŞLENEN AV KABAHAT VE SUÇLARINA UYGULANACAK CEZALAR

Hüküm Maddesi
Hüküm Tanımı
Ceza Maddesi
Verilen Ceza Diğer İdari Yaptırımlar

Süreli/Süresiz

4/1
1-) Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması
2-) Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi
3-) Yavru ve yumurtalarının toplanması
4-) Yuvalarının dağıtılması
5-) Memelilerin kış uykusunda rahatsız edilmesi,

6-) Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması,
21/1
Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2012 YILI: 270,00 TL.İdari Para Cezası 29/1- 21. maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
4/2
Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının; avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde tarım alanları, besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları, hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda söz konusu alanlarda mahalli tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı görevlilerince hazırlanacak rapor doğrultusunda belli sayıda avlanabilmeleri için belirlenecek esas ve usullere uyulmaması, 21/1

4/6
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonucunda oluşacak açıklıkların ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgal edilmesi ve kullanılması, 21/1

5/1-2
Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma, 21/1

12/3
Avlanmanın açık olduğu avlaklarda; avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına uymama, (olağan üstü hava koşullarında vs. avın kapatılması) 21/1

4/4
Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine barınmasına üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama alanlarının zehirlenmesi, 21/2
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ..(Mahkemelerce verilecek) Suçun kesinleşmesi halinde faillerin Avcılık Belgesi hemen iptal edilir.

4/5
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olma ve tahrip etme, 21/3
Fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 2872 Sayılı Çevre Kanunu Hükümleri uygulanır. -

5/3
Ulusal ve yerel Radyo ve Televizyonların yayın zorunluluğuna uymama, 21/6
3984 sayılı Kanun Hükümleri -

21/7
Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, 21/7
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(Mahkemelerce verilecek) -

11
Özel avlakların kuruluş amaçları dışında işletilmesi, 22
2012 YILI: 1.629,00 TL.İdari Para Cezası 29/2- 22. maddede yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ayrıca avlak kuruluş izni iptal edilir.
12
Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma, 23
2012 YILI: 270,00 TL İdari Para Cezası 29/3- 23 üncü maddede yazılı cezalara konu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
12/2
Özel Kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2.md. 11,12, 13 bentlerinde tanımlanan (YHKS, YHGS, Üİ) saha ve istasyonlarda avlanma, 23
2012 YILI: 474,00 TL .İdari Para Cezası
6/2
1-)Yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanma, (Zehirle avlanma hariç) 24/1
Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2012 YILI: 202,00 TL İdari Para Cezası 29/4- 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha avcılık belgesi verilmez.
6/2
2-) MAK Kararı ile avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerin avlaklarda bulundurulması, pazar ve ticarethanelerde satışı yasağına uymama, 24/1
Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere;2012 YILI: 202,00 TL İdari Para Cezası
6/3
3-) Av hayvanlarının taşınması, avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında kişilerin kendilerini, tarlalarını, sürülerini korumak maksadı ile avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esaslarına uymama, 24/1
Her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere; 2012 YILI: 202,00 TL İdari Para Cezası 29/5- 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu; 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasındaki fiillerin tekrarı hâlinde faillerin avcılık belgesi yoksa, idarî para cezası yanında kendilerine iki yıl süreyle avcılık belgesi verilmez, avcılık belgesi olanlar ise ayrıca iki yıl süreyle avcılıktan men edilir.
6/2
Zehirle avlanma, 24/2
Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezası. Suçun kesinleşmesi halinde Avcılık belgesi hemen iptal edilir ve bir daha avcılık belgesi verilmez.
14/2
Avcılık belgesini almadan avlanma, (yerli avcılar) 24/3
2012 YILI: 406,00 TL.İdari Para Cezası -

14/1-2
Avlanma izni olmadan avlanma, (yerli avcılar) 24/3
2012 YILI: 202,00 TL İdari Para Cezası -

13/4
Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlanma, (yabancı avcılar) 24/4
2012 YILI: 1.358,00 TL.İdari Para Cezası -

14/2
Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlanma, 24/5
Her belge için,2011 YILI: 25,00 TL.İdari Para Cezası -

15/1
Av turizmi izin belgesi almadan av turu, foto-film, gözlem turu yaptırma veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık etme, (av turizmi seyahat acenteleri, kişi ve kuruluşlara) 25
2012 YILI: 13.591,00 TL.İdari Para Cezası -

15/1
Yabancıların geçici avcılık belgesinde yazılı türler ve izin verilen yerler dışında avlanmaları, 25
2012 YILI: 6.795,00 TL.İdari Para Cezası -

18/1

18/2

19
1-)Taraf olunan uluslar arası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanan yaban hayvanları canlı ve cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevlerini satmak, satın almak, nakletmek, ithalatını ve ihracatını yapmak,2-) Taraf olunan uluslar arası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunların parçalarının ticaretine ve kısmen veya tamamen yasaklamaya ilişkin esaslara uymama,3-) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin yaban hayvanlarını üretmeleri ve doğaya salma esaslarına uymamaları, 26/1
2012 YILI: 679,00 – 3.397,00 TL’ye kadarİdarî Para Cezası


29/6- 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı hâlinde ilgililerin ayrıca, 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki faaliyetlerden iki yıl süreyle men’ine ve 19 uncu maddedeki iznin iptaline karar verilir.”
18/3
Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı ithalatına izin verilen yaban hayvanlarının satılması, 26/2
2012 YILI: 4.076,00 TL.İdari Para Cezası -

21/5
FAM’ların bu Kanunda yazılı Suçları İşlemeleri Bütün Cezalar
Cezalar İki Misli Uygulanır. (İdari Para Cezası Dahil) Yasak avlanma fiilini işleyen veya gerçeğe aykırı tutanak düzenleyen fahri av müfettişlerinin belgeleri iptal edilir ve kendilerine bir daha fahri av müfettişliği görevi verilmez.
28/1
Bu Kanunla yasak edilen fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir.
28/2
Bu Kanunun 20 nci maddesi kapsamında el konulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilir.
28/5
Bu madde hükümlerine göre mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş olsa bile, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle hükmolunacak tazminat av hayvanları türlerine göre Bakanlıkça tespit edilen değerler üzerinden hesaplanır. Hükmolunacak tazminat, Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir.


(ALINTIDIR....)