Avcılık Genel Bilgiler


Komisyonu' kurabilir. 'Merkez Av Komisyonu' 4915 sayılı Kara
Avcılığı Kanunu ile Çevre ve Orman Bakanlığı' na verilen
yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve
geliştirilmesi için gerekli kararları alır. 'Merkez Av
Komisyonu' kararı kesindir. Kararlar kitapçık halinde tüm avcı
derneklerine ve İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine
gönderilmektedir. Avcılık ile ilgili yasal düzenlemeler
nelerdir?


Bilinçli avcı ilk önce avcılıkla ilgili düzenlemeleri ve yasal
zorunluluklarını ve haklarını bilmelidir. Ülkemizde avcılığı
düzenleyen Kanun 11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunudur. Bu
kanun bazı değişiklikler getirmiştir.Av Tezkeresi' ne oldu, yerine ne getirildi?


'Av Tezkeresi' yürürlükten kaldırılmıştır. Artık sadece yivsiz
tüfeklerin taşınabilmesini için 'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi',
avcılık yapılabilmesi için 'Avcılık Belgesi' verilecektir.
Geçerlilik süresi dolmamış 'Av Tezkeresi' ise süresi sonuna
kadar geçerli olacaktır. 'Av Tezkeresi' nin süresi dolduktan
sonra yivsiz av tüfeği taşımak isteyenler Emniyet Genel
Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı' ndan 'Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi', avcılık yapmak isteyenler ise Çevre ve Orman
Bakanlığı İl Müdürlüklerinden 'Avcılık Belgesi' ve 'Avlanma
İzni' alacaktır.'Avcılık Belgesi' nedir, nasıl verilir ve ücretli midir?


Avcı eğitimine katılan ve başarılı olan herkese bir kereye
mahsus 'Avcılık Belgesi' verilecektir. Bu belge yıllık harca
tabi olduğundan her yıl vize edilecektir. Vize işlemi
esnasında 492 sayılı Harçlar Kanunu ile belirlenen o yıla ait
harcın yatırılması zorunludur. 'Avcılık Belgesi' nin süresi
yoktur. Kaybedilmesi durumunda yenilenebilmektedir.'Avcılık Belgesi' nereden, nasıl alınır ve hangi belgeler
istenir?


Avcıların 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nun 13. maddesine
göre 'Avcılık Belgesi' alabilmesi için;


Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde;


1) Dört adet vesikalık fotoğraf,


2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,


3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,


4) Öğrenim belgesi,


5) İkametgâh belgesi,


ile birlikte kursun açılacağı yerin il müdürlüğü, mühendislik,
merkez müdürlüğüne ve başkanlığa veya özel avcı eğitimi
kursuna başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler
tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan
adayların kayıtları yapılır. Daha detaylı bilgi için
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
internet adresinden 'Avcı Eğitimi ve
Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliği' inceleyiniz.Avcı eğitimi kursları halen var mıdır, gitmek zorunlu mudur?


Süresi dolan 'Av Tezkeresi' ne sahip olanlar, ruhsatlarını
'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi' alarak yenileyenler veya ilk defa
'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi' alanlardan avcılık yapacak olanlar
'Avcılık Belgesi' almak zorundadır. Bu kişiler kursa katılıp
başarılı oldukları ve gerekli diğer belgeleri ibraz ettikleri
takdirde 'Avcılık Belgesi' alabilecektir. Daha önce
Bakanlığımızca açılan avcılık kurslarına katılarak sertifika
alanların kurslara yeniden katılma zorunluluğu yoktur. Süresi
dolmayan 'Av Tezkeresi' ne sahip olanlar süre sonuna kadar
'Avcılık Belgesi' almak zorunda değildir.'Avcılık Belgeleri' her yıl değişecek midir?


'Avcılık Belgesi' bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir.
Avcının kendi isteği veya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
çerçevesinde iptal edilmedikçe Kanunla belirlenen yıllık
harcın Vergi Dairesine yatırıldığını gösterir makbuzun İl
Çevre ve Orman Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde her yıl
vize edilecektir.Beş yıllık harç yine yatırılacak mıdır?


'Avcılık Belgesi' süresiz olarak verildiğinden dolayı yıllık
harca tabi bir belgedir. Bu nedenle 'Avcılık Belgesi' için her
yıl harç yatırılacaktır.'Avcılık Belgesi' harcı ne kadardır?


Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2006 yılı harç tutarı
67,00 YTL' dır. Avcı derneklerine üye olmayanlar için bu
miktar 73.20 YTL' dır. Bu harçlar Vergi Dairelerine
yatırılmaktadır.Avcılık belgeleri nasıl vize edilecektir?


Avcılık belgelerini şu anda ikamet ettikleri il Çevre ve Orman
Müdürlüklerinden alan avcılar, avcılık belgeleri 4915 sayılı
Kanunun 29. maddesi kapsamında veya kendi istekleri ile iptal
edilmediği sürece ve yıllık harcın yatırılmış olması kaydıyla
bu il Çevre ve Orman Müdürlüklerinde vize işlemlerini
yaptırabileceklerdir.Başka ilden aldığım avcılık belgesini şu anda ikamet ettiğim
ilde nasıl vize ettirebilirim


Başka il müdürlüklerinden avcılık belgesi alanların
belgelerini vize ettirmek için son ikamet ettikleri il
müdürlüklerine başvurması halinde, bu kişilerden, yeni ikamet
belgesi ile birlikte avcılık belgelerinin fotokopisinin de
ekleneceği il müdürlüğünüze hitaben yazılmış, avcının
ikametinin daimi olarak değişmesi nedeniyle avcılık belgesini
ilk aldığı ilden ilinize nakledilmesi isteğini içerecek bir
dilekçe alınarak vizeleri yapılabilmektedir. Daha detaylı
bilgiyi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınız.Başka ilden aldığım avcılık belgesini şu anda geçici olarak
ikamet ettiğim veya görevde bulunduğum ilde nasıl vize
ettirebilirim?


Avcılık belgesi sahibi kişilerin yıllık harçlarını geçici
ikamette bulundukları il Defterdarlıklarına yatırarak bu ilde
avcılık belgelerini vize ettirmek istemeleri halinde, yıllık
harcın tam olarak ve ocak ayından sonra yatırılmışsa gecikme
faizi ile birlikte yatırılıp yatırılmadığına bakılarak vize
işlemi geçici ikamette edilen il müdürlüğünce yapılacak, ancak
vize işlemine esas olan harç makbuzunun aslı kişinin avcılık
belgesini aldığı il müdürlüğüne gönderilerek yıllık vizesinin
yapıldığı bildirilecektir.Kimler 'Avcılık Belgesi' alamaz?


Okur yazar olmayanlar, silah taşımaya engel sabıkası
bulunanlar, sağlık raporu verilmeyenler, 4915 sayılı Kara
Avcılığı Kanunu'nun 21/2, 24/2 ve 29 uncu maddeleri kapsamında
'Avcılık Belgesi' iptal edilenlere 'Avcılık Belgesi' verilmez.Hangi suçlarda avcılık belgesi iptal edilecek ve kendilerine
bir daha 'Avcılık Belgesi' verilmeyecektir?


4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde hangi suçların
işlenmesi ve hangi suçların tekrarında 'Avcılık Belgeleri' nin
iptal edileceği gösterilmiştir.'Avlanma İzin Ücreti' nedir ve nasıl belirlenir?


'Avlanma İzin Ücreti' her av yılı için, av hayvanı gruplarına
ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen
bir ücrettir. 'Avlanma İzin Ücreti' Bakanlıkça hayvan
gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde
yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir.'Avlanma İzni' nedir?'Avcılık Belgesi' sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av
yılına ait 'Avlanma İzin Ücreti' ni bulundukları ilin İl Çevre
ve Orman Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletmelerine yatırmak
suretiyle 'Avlanma İzni' almak zorundadırlar. 'Avlanma İzni'
bir av yılı içindir.'Avlanma İzin Kartı' nedir?


Avlaklarda 'Avcılık Belgesi' ve 'Avlanma İzni' olmadan
avlanılamaz. 'Avlanma İzin Kartı' alan kişi avlaklarda,
geçerli gün ve sürelerde, Merkez Av Komisyonunca belirlenen
limitlerde, avı serbest olan hayvanlarını başka bir ücret
ödemeden avlayabilirler.
'Avlanma İzni' 'Avlanma İzin Kartı' ile alınmaktadır.
2006-2007 av yılı için avcı derneğine üye olanlar 40,00 YTL,
üye olmayanlar 60,00 YTL ödeyerek 'Avlanma İzin Kartlı' nı İl
Çevre ve Orman Müdürlüklerinden 29 Eylül 2006 tarihine kadar
alabilirler. Bu tarihten sonra başvurularda avcı derneğine üye
olanlardan 60,00 YTL, üye olmayanlardan ise 90,00 YTL
alınacaktır.'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi' nedir, almak zorunlu mudur,
nereden alınır?


2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve
Bulundurulmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle yivsiz av
tüfeklerinin taşınması ve bulundurulması için 'Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi' alınması zorunludur. 4915 sayılı Kara Avcılığı
Kanunu ile değişiklik yapılan 2521 sayılı Avda ve Sporda
Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının
Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun
çerçevesinde 'Av Tezkeresi' verilmesi uygulaması
kaldırılmıştır.


Bunların yerine 'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi' verilmektedir.
'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi' Emniyet Genel Müdürlüğü veya
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilmektedir. Bu belge
yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin
bir belgedir. Sadece 'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi' almakla
avcılık yapılamaz. Süresi dolan 'Av Tezkeresi' ne sahip
olanlar yivsiz tüfek taşıyabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü
veya Jandarma Genel Komutanlığın' dan 'Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi' alabilirler.4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç teşkil eden
fiillere uygulanacak işlemler nelerdir?


4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç teşkil eden
fiillere idari para cezası verilecektir. Ceza kararının
tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde idari para cezalarının
tebliğde belirtilen saymanlıklara veya banka hesap
numaralarına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ceza
kararını veren İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Suçta kullanılan tüfek, diğer av araç-gereç ve vasıtalar kime
ait olursa olsun Sulh Ceza Mahkemelerince müsadere
edilebilecek, varsa avlanmış canlı ve cansız av hayvanlarına
da el konulacaktır. Ayrıca yasa dışı avlanılan av hayvanları
ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen tazminat bedelleri de
suçlulardan tazmin edilecektir.'İdari yaptırım Kararını' nı kim verecektir?


İdari yaptırım kararları İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetki
vereceği kişiler ile Orman İşletme Şefleri tarafından
verilecektir.


İdari para cezalarına itiraz edilebilecek midir?


İdari yaptırım kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebilecektir. Ancak
itiraz ödemeyi durdurmaz.


4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nda av suçu sayılan fiiller
nelerdir, hangi suçun cezası nedir?Av hayvanı üretmek isteyenler ne yapacaktır?


Türkiye'de bulunan doğal türlerin üretimini yapacak olanların
Çevre ve Orman Bakanlığın' ndan izin alması gerekiyor. Bu
türlerin izin alınmaksızın doğaya salınması da yasaktır.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
internet adresinden ilgili yönetmeliği
inceleyiniz.4915 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen avlaklar nelerdir?


Yeni kanun avlak tanımı ve sınıflandırması yapmıştır. Buna
göre;


Avlak:
Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya
sonradan salındıkları sahaları,


Özel Avlak:
Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden,
Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara
uygun olan avlakları,


Devlet Avlağı:
Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve
benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve
emniyet sahalarında Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,


Genel Avlak:
Özel ve Devlet Avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile
göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları, Örnek Avlak:
Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça
belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya
işlettirilen avlakları, ifade eder. DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüinternet adresinden tescil edilen avlakları görebilirsiniz.Ormanlarda avlanmak yine izne tabi midir?


4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nda ormanlar devlet
avlakları içinde sayılmıştır. Ancak mevcut 6831 Sayılı Orman
Kanunu gereğince hangi amaçla olursa olsun ormanlara girmek
izne tabidir.Doğada rastladığım yaralı veya sağlıklı hayvanı evde büyütmek
suç mudur?


Hayvanların doğal ortamda yaşamaları esastır. Bu nedenle yaban
hayvanlarının alıkonulması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na
göre suç teşkil etmektedir. Yaralı bir hayvanın tedavisinin
yapılması için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne haber verilmesi
ve teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer İl Müdürlüğüne
ulaşılamaz ise Jandarma veya Polise bilgi verilerek görevliler
gelene kadar uygun şartlarda muhafazası sağlanmalıdır. Yaralı
bir hayvanın tedavi edilerek evde veya işyerinde beslenmesi ve
bekletilmesi ceza öngörülen bir suçtur. Hayvan sağlıklı ise
kesinlikle yaşama ortamından alınmamalıdır.Av Komisyonu ve Merkez Av Komisyonu nedir, ne gibi yetkileri
vardır, aldığı kararları nasıl öğrenebilirim?


Merkezde Çevre ve Orman Bakanı veya Müsteşarın başkanlığında,
Çevre ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki
koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve
Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman
Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Orman
Fakülteleri ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, dokuz
coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek Avcı Kuruluşlarından
dokuz ve bir Özel Avlak Temsilcisi bir olmak üzere toplam
yirmibir üyeden teşekkül eden 'Merkez Av Komisyonu' kurulur.


İllerde ise Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının
başkanlığında, Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü,
Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Jandarma
Teşkilâtı ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, Mahalli Avcı
Kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden
teşekkül eden 'İl Av Komisyonu' kurulur.


Gerekli hâllerde Valilik 'İl Av Komisyonu' ndaki yapıya benzer
'İlçe Av Komisyonu' kurabilir. 'Merkez Av Komisyonu' 4915
sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Çevre ve Orman Bakanlığı' na
verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve
geliştirilmesi için gerekli kararları alır. 'Merkez Av
Komisyonu' kararı kesindir. Kararlar kitapçık halinde tüm avcı
derneklerine ve İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine
gönderilmektedir.
Komisyonu' kurabilir. '


Merkez Av Komisyonu' 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile
Çevre ve Orman Bakanlığı' na verilen yetkiler dışında av ve
yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli
kararları alır. 'Merkez Av Komisyonu' kararı kesindir.
Kararlar kitapçık halinde tüm avcı derneklerine ve İl Çevre ve
Orman Müdürlüklerine gönderilmektedir.