Madde 177.- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Zamanaşımı
Madde 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

A. Nafaka yükümlüleri
Madde 364.- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.
Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

B. Dava hakkı

Madde 365.- Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.
Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın malî gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir.
Nafakanın yükümlülerin bir veya bir kaçından istenmesi hakkaniyete aykırıysa hâkim, onların nafaka yükümlülüğünü azaltabilir veya kaldırabilir. Dava, nafaka alacaklısına bakmakta olan resmî veya kamuya yararlı kurumlar tarafından da açılabilir.
Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.
Yetkili mahkeme, taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

C. Korunmaya muhtaç kişiler

Madde 366.- Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlardan isteyebilirler.

Nafaka Çeşitleri

1-Tedbir Nafakası
2-Yoksulluk Nafakası
3-İştirak Nafakası
4-Yardım Nafakası

TEDBİR NAFAKASI

A)Boşanma davasından önceki tedbir nafakası,
— Eş ve Reşit olmayan çocuklar yararına hükmedilecek tedbir nafakasıdır.
— Bağımsız bir dava olarak açılır. Başvurma harcı dışında, yıllık nafaka bedeli (talebi) üzerinde nisbi harç alınır. Esas defterine kaydı yapılır. Nisbi Avukatlık ücretine hükmedilir.
— Görevli Mahkeme, Varsa Aile Mahkemesi Yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir.
— Yetki sınırlaması yoktur, her yerde açılabilir.
— Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücretine hükmedilemez. Tamamen ret halinde ise maktu vekâlet ücretine hükmedilebilir.
— Nafakaya hükmedilebilmesi için kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekir.(kocasının dövdüğü, ağır ihmali, dışarı attığı, başka kadınla ilişkisi olduğu gibi.)
- Kadın gibi erkekte nafaka isteyebilir. Şartları aynıdır.
— Hükmedilecek nafaka tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafaka isteyen üzerinde zenginlik kaynağı oluşturmamalıdır.
— MK. 4 maddesinde ki Hakkaniyet Kuralları esas alınmalıdır.
— Nafakanın başlangıç tarihi Dava tarihidir.
— Tedbir nafakasında faize hükmedilemez.
— Nafaka Türk Parası üzerinden hükmedilmelidir. Talep yabancı para dahi olsa hüküm TL üzerinden ve o günkü kur üzerinden hükmedilmelidir. Ancak tarafların nafakanın yabancı para üzerinden olmasını birlikte istemeleri hariçtir.
— Nafakanın bitiş tarihi hüküm fıkrasında gösterilemez. Nafakanın sona ermesi konusu ile bitebilir veya taraflarca vazgeçilebilir.
— Tedbir nafakasından sonra boşanma davası açılır ise her iki dosya birleştirilebilir. Ancak buna rağmen nafakanın bitiş tarihi gösterilemez.
— Kocanın bakım borcu mutlak olduğu için işsiz olması nafakaya hükmedilmesine engel değildir. (Çalışamayacak derecede Hasta ve sakat olması, askerlik görevini yapıyor bulunması-hiçbir mal varlığı yok ise- v.b. istisnalar hariç. Ancak bu istisnanın da istisnaları vardır.)
— Önemli: Nafaka şahsa bağlı bir haktır. Önceden vazgeçilmesi yani feragat edilmesi kesin hüküm oluşturmaz, sonradan ayrı bir dava ile yeniden istenebilir.
— Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez.
— Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz.
— Bu tür nafakalarında artırılması yada tenzili mümkündür.
— Önemli: Koca yurt dışında çalışıyor ve maaşı da belli değil ise “Çalışma bakanlığı Yurt dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğü” ne müzekkere yazılarak ortalama maaş miktarı belirlenmelidir.
— Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir.

B) Boşanma Davası sırasında hükmedilecek olan Tedbir Nafakası,
- Ayrılık ve Boşanma davası açıldığı takdirde Hakim MK.137 maddesinin amir hükmü nedeniyle Re’sen (kendiliğinden) çocuklar ve eşin iaşesi, bakımı ve eğitimi için maddi tedbirleri almak zorundadır.
— Tedbir nafakası Boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir. Hakimin takdirine göre sonra yoksulluk nafakası olarak devam edebilir.
— Tedbir nafakası hem hüküm fıkrasında yazılmalı hem de birden fazla oturum var ise ara kararında yazılmalıdır.
— Bu tür tedbir nafakasında da feragatin önemi yoktur. İlk duruşma nafaka istemeyen eş ileri ki duruşmalarda isteyebilir. Doğmamış nafakadan (haktan) feragat mümkün değildir.
Önemli: Hakim tensip zaptı ile birlikte tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını araştırmalıdır. Bu çok önemlidir. Bu araştırma formalite gereği olmamalıdır. Mümkünse müzekkerede mal varlığına ve var ise maaşa ve yan gelirlere ilişkin sorular ayrıntılı olmalıdır. Varsa maaş bilgisi için işverenine veya SGK'ya da müzekkere yazılabilir.
— Tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte yada yargılamanın her aşamasında eş kendisi ve çocukları için isteyebilir. Ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Çünkü boşanma davasının varlığı ayrı yaşamakta eşlerin haklı olduğunu gösterir.(MK:162/2)
— Tedbir nafakasında da MK.4 maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kanımca M.K.dan doğan birçok davalarda en son çözüm hakim bu geniş takdir yetkisine dayanabilir.
— Önemli: Hakim talep olmasa da mutlaka bu konuda bir karar vermek ve tedbir almak zorundadır.
— Başvuru ve ilam harcı alınmaz. Çünkü fer’i nitelikte bir taleptir.

YOKSULLUK NAFAKASI
Şartları:

1- Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.
2- Mutlaka açık bir talep olması gerekir. Yazılı yada Tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olabilir. Eşlerin her ikisi de isteyebilir.
3-Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir. Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.
4-Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir,
— Hakim tarafından araştırılmalıdır.
— Yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilmelidir. “Bir yıl, 5 yıl yada 10 ay süre ile” gibi süre konulmaz.
— Nafaka talebi, boşanma ile birlikte istenilmiş ise ayrıca nisbi ve başvuru harcı alınmaz.
— Önemli: Kadının sakat olmaması, eğitim düzeyinin iyi olması ve ileride muhtemelen babasından dolayı maaşa bağlanması yada bir işe-memuriyete girmesi söz konusu ise bu durum doğmamış ve muhtemel bir alacak olduğu için bu savunmaya değer verilemez. Ancak bu olasılık gerçekleşmiş ise o zaman yeniden talep değerlendirilir.
— Önemli: Başkası ile gayri meşru hayat yaşayan ( örneğin imam nikâhlı evlilikler) eşin nafaka isteme hakkı ortadan kalkar.

İŞTİRAK NAFAKASI

— Çocukların geleceğinin korunması, eğitimi-terbiyesi, iaşesi için, boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir.
— İştirak nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir. Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir.
— Hakim Resen (kendiliğinden) göz önüne almalıdır ve her bir çocuk için ayrı ayrı ve her çocuğun konumu yine ayrı ayrı değerlendirilerek uygun bir nafakaya karar vermelidir.
— Çocuğun varlıklı olması anne-babasını bu nafakadan kurtarmaz. Sadece miktarı üzerin de etkisi olabilir.
— Boşanma kararı ile iştirak nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir.
— Reşit çocuk için iştirak nafakasına hükmolunmaz.
— Velayet hakkının nez’i halinde iştirak nafakası istenemez.
— Zaruret haline düşen (Günlük yiyeceğini bile sağlamayacak durumda olmak-fakirlikten daha aşağıda olmak) bir kimsenin usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşine başvurarak nafaka talep etmesidir.
— Davacının, yardım yapılmadığı takdirde zaruret haline düşeceğini her türlü delil ile ispat etmesi gerekir.
— Davacının parasal geliri olmamakla birlikte malvarlığı var ise, bu mal varlığının davacıyı zarurete düşmekten kurtarıp - kurtaramayacağı araştırılmalıdır.
— Görevli Mahkeme: Varsa Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesidir.
— Yetkili Mahkeme: Davalının ikametgâhı mahkemesi, birden fazla davalı var ise bunlardan herhangi birisinin ikametgâhı mahkemesi,
— Dava bağımsız olarak açılır.
— Zorunlu Dava arkadaşlığı yoktur.

Kimlerden nafaka istenebilir?

1-Usul(Anne-baba, büyükanne-büyükbaba)
2-Füru ( nesebi sahih olsun-olmasın erkek ve kız çocuğu, torunları)
3-Kardeş (ana-baba bir kardeş yada ana bir veya baba bir kardeş)
— Evlat edinen ya da evlatlık olan da biribirlerine karşı nafaka ile sorumludur.
— Çocuğun babasından yardım nafakası isteyebilmesi için reşit olması gerekir.
— Davacının Kardeşten nafaka alabilmesi için, öncelikle kendisinin zaruret içerisinde olduğunu daha sonra da nafaka verdiği takdirde kardeşin hayatında ve harcamalarında bir daralma yada kısıtlama olmaması gerektiğini, yani kardeşinin refah içerisinde olduğunu kanıtlaması gerekir.
— Öğrenime devam eden çocuk çalışmaya zorlanamaz, öncelikle anne-babadan ve şartları var ise kardeşten öğretim boyunca nafaka isteyebilir. (Açık öğretim fakültesi öğrencisi hariç)


Öncelik sırası var mı? (MK 316)

— Öncelikle nafaka eşten istenir.(MK.152),Eşin ödediği nafaka yetmediği takdirde;
Yardım nafakasında ise: (MK 439–442)
1-Çocuklar, Torunlar
2-Anne-baba
3-Erkek ve Kız kardeş
4-Büyükanne-büyükbaba, sıra takip edilerek nafaka talep edilir.

Dikkat edilecek hususlar:

— Nafaka borçlusu birden fazla ise ve birisi aleyhine dava açılmış ise (örneğin davacının 3 çocuğu var ve sadece birine karşı dava açılmış ise) mahkeme diğer çocukları davaya dahil etmeden davacının ve tüm çocukların gelir ve giderlerini, sosyal durumlarını araştıracak ve sadece davalı olan çocuğa isabet eden miktar üzerinden nafakaya hükmedecektir. Diğer çocuklar hakkında ise nafaka ödeyecek durumda olsalar dahi olumlu yada olumsuz bir karar vermeyecektir.)
— Nafakanın başlangıç tarihi dava tarihidir.
— Nafakanın miktarı belirlenirken MK.4.gereği hak ve nesafet kuralları esas alınacaktır.
— Nafakanın miktarı belirlenirken bilirkişi dinlenmeyecektir. Ancak malvarlığının değeri için gerekirse keşif yapılıp bilirkişi dinlenebilir.
— Ekonomik koşullara göre nafakanın artırılması yada kaldırılması-azaltılması bağımsız bir dava ile istenebilir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI
Şartları:


1-Nafaka alanın haysiyetsiz bir hayat sürmesi,
2-Nafaka alanın yoksulluktan kurtulması,
3-Nafaka alanın bir evlenme akti olmaksızın fiilen karı-koca gibi başkası ile hayat yaşaması (imam nikâhlı evlilik gibi)
4-Nafaka alan eşin yeniden evlilik yapması,
5-Eşlerden birisin ölmesi,
— Bu nedenlerden birisinin varlığını her türlü delil ile ispat eden davacı (eski eş) Nafakanın kaldırılmasını isteyebilir.
— Görevli Mahkeme: Varsa Aile Mahkmesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi,
— Yetkili Mahkeme: Davalının (nafaka alanın) ikametgâhı mahkemesi, (Genel Kural)
— Nispi Harç, en son ödenen yıllık toplam nafaka üzerinden alınır.
— Önemli: Nafakanın artırılması davasında karşı taraf nafakanın kaldırılmasını istemiş olsa ve yukarıda ki kaldırılma şartları oluşmuş olsa dahi Karşılık dava açılmamış ise nafakanın kaldırılmasına hükmedilemez. Sadece davanın reddine karar verilir.

NAFAKANIN İCRASI - TAHSİLİ

Ödenmeyen nafakalar için size en yakın yada vekil avukatınızın göstereceği adliye çevresindeki icra müdürlüğünden nafakalarınızın tahsilini isteyebilirsiniz. Hakim ara kararı ile belli oranda tedbir nafakasına hükmederse, nafakayı hak eden eş veya vekil avukatı hemen ara kararının bulunduğu duruşma tutanağının onaylı suretini mahkemeden alarak İcra müdürlüğüne başvurmalı ve Örnek 49'a göre ödeme emri gönderilmelidir. (Bkz.İcra Hukuku)
Nafaka alacağı öncelikli alacaklardan olduğundan nafaka ödemekle yükümlü eşin tüm mallar varlığı, maaş ve diğer haklarında haciz sırası bakımından öncelik tanınacaktır.
Nafaka kararı kesinleşmeden "nafaka hükümlerini ihlal" den dolayı hapis cezası verilemez.
Nafaka kararı kesinleştikten sonra nafakayı ödemekle yükümlü eş nafakayı ödemezse şikayet üzerine hapis ile cezalandırılır. Bu şikayet 3 aylık süreye bağlıdır.
Birikmiş nafakalar toplu halde istenebilir.
Ödenmeyen nafakalar için, her bir nafaka ayı ayrı hesaplanmak kaydı ile adi kanuni faize tabi tutulabilir.