Ankara Agustus Tapınağı

MÖ 1. yüzyılın sonlarında Galatya'yı eyalet haline getiren Romalılar Ankara'yı da metropolis-başkent yapmışlardır. Bu sırada bazı imari girişimlerde de bulunarak şehrin gelişip büyümesini sağlamışlardır. Roma-Augustus Mabedi de bu dönemde inşa edilmiş yapılardan biridir. Ankara'nın Ulus ilçesinde Hacıbayram Cami'nin bitişiğinde bulunan mabed, Roma Dönemi'nin yapıtlarından biridir. Mabedinağın son Galat Hükümdarı olan Amintos'un oğlu Kral Pylamenes tarafından Galatya Eyaleti'nin Roma'ya katılmasının onuruna MÖ 25 yılından sonra yapıldığı düşünülmektedir. Mabed, temeli doğal kayanın kesilmesiyle oluşturulmuş, 36 X 54,82 metre ölçülerindeki bir podyum üzerine oturmaktadır. Cellaya (kutsal oda) giriş yüksek bir kapı ile sağlanmaktadır. Podyumun içi kayanın oyulmasıyla mahzene dönüştürülmüştür. Yapı yanlarda ikişer, önde 4 sütun olmak üzere 8 sütunludur. Ön cepheye 12 basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır.
Bizanslılar zamanında çeşitli eklemeler yapılmış, pencereler açılarak kilise haline getirilmiştir. Etrafı dört sütunla kuşatılmış dört duvar halindedir. Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski hali ile ayakta durmaktadır. Cellanın kuzeybatı duvarının bir bölümü 1834'de yıkılmış olmakla beraber mabed bugün iyi korunmuş durumdadır.

İmparator Augustus ölümünden önce Vesta rahibelerine dört adet belge teslim etmiştir. Bunlardan birisi vasiyetnamesi, ikincisi cenaze töreni hakkındaki emirleri, üçüncüsü imparatorluğun parasal ve askeri durumu, dördüncüsü ise yaşadığı sürece yaptığı işlerin anlatıldığı bir belgedir. Bunlardan ancak dördüncüsü olan ''index rerum gestarum'' adlı belge, mabedin duvarında iki dilde; Latince ve Helence yazılmış olarak günümüze kadar gelmiştir.