İddia Oyun Kuralları
SABİT İHTİMALLİ BAHİS OYUNLARI (İDDAA) OYUN PLANI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu planın amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit
ihtimalli bahis oyunlarının oynanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu plan, Teşkilat Başkanlığınca düzenlenen sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynanmasına ilişkin usül ve
esasları, kupon kabul ve değerlendirme işlemlerini, ikramiye dağıltılmasına ilişkin esasları ve oyunlara ilişkin diğer tüm
hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu plan, 28/2/2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı
Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - Bu planda geçen;
a) Teşkilat : Spor Toto Teşkilat Başkanlığı,
b) Başbayi: 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis
Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendinde
belirtilen iş ve hizmetleri yapmak üzere Teşkilat ile sözleşme imzalayan yükleniciyi,
c) Risk Yönetim Merkezi: Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan etkinliklere ilişkin bahis oranlarının
belirlenmesi, güncellenmesi ve bahis işlemlerinin takibi gibi faaliyetlerin yürütüldüğü merkezi,
ç) Spor Müsabakası : Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal
veya uluslararası spor karşılaşmalarını,
d) Merkezi Bahis Sistemi: Ana sistem ve kurtarma sistemi olmak üzere iki bölümden meydana gelen, tüm bayilerden
gelen bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı, yüksek kapasite ve işlem gücüne sahip yedekleme özelliği bulunan
donanımların bütününün oluşturduğu sistemi,
e) Kolon: İştirakçiye oyuna bir katılma hakkı veren her bir sütunu,
f) Misli: Kolon değerini artıran çarpan,
g) Handikap: İki takımdan veya sporcudan birinin lehine verilen gol, sayı, set,vb avantajı,
ğ) Bilet: Kuponun terminal tarafından işleme tabi tutulmasından sonra terminalden alınan ve oynanan müsabakalara
ilişkin isim ve kodların yer aldığı çıktıyı,
h) Kupon: Üzerine müsabaka kod numaralarının işlenebileceği sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ait basılı
kağıdı,
ı) Oyun programı: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynanabildiği spor müsabakalarını, müsabakaların
tarih ve saatlerini, başlangıç bahis oranlarını, ilgili bahis talimatlarını, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşulları
ve müsabakalara ilişkin diğer bilgileri içeren programı,
i) İştirakçi: Sabit, gezici veya sanal ortam bayileri aracılığı ile sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynayan
kişileri,
j) Oyun dönemi: Teşkilat tarafından belirlenmiş ve her bir oyun için farklılık gösterme özelliği olan sabit ihtimalli ve
müşterek bahis oyunlarının oynatıldığı dönemi,
k) İkramiye: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarında oyun planları ile talihlilere dağıtılması taahhüt edilen nakit
değerleri,
l) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya
etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen
bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,
m) Sistem: İştirakçiye bir kupon üzerinde değişik kombinasyonlar yaparak birden çok kolon yaratma imkanı sağlayan
oynama şeklini,
n) Hedeflenen İkramiye :14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4. Maddesi uyarınca sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında
iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düştükten sonra kalan tutarın %59’una tekabül eden bedeli (söz
konusu oranın üzerindeki ikramiyeler Başbayi tarafından karşılanır)
o) Bayi: Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere Teşkilat tarafından bayilik ruhsatı verilen
gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar
Sabit ihtimalli bahis oyunlarının düzenlenmesi
MADDE 5 - (1) Sabit ihtimalli bahis oyunları, geçerli süreyi belirten programın yayınlanmasını müteakip işleme
konulur. Bu programda sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynanacağı spor müsabakaları, söz konusu müsabakaların tarih ve
saatleri, oyunlara ilişkin talimatlar, belli bir program için geçerli olabilecek özel koşullar ve bu müsabakalara ilişkin diğer
hususlar yer alır.
(2) Teşkilat tarafından her bir oyun dönemi için oluşturulan oyun programı Başbayi tarafından merkezi bahis sistemi
ve diğer gerekli ortamlara yüklenir. Oyun programlarında yer alan müsabakalara ilişkin bilgilerin yer aldığı basılı oyun
bültenleri Başbayi tarafından bayilere gönderilir. Oyun programında yer alan müsabakalara ilişkin olarak programda yer
alması gereken veri veya bilginin bulunmaması veya bu hususlarda hatalar olması veya programın dağıtımının gecikmesi
durumunda programda yer alan hususlar mümkün olan diğer yollarla bayilere bildirilir.
(3) Programda yer alan sabit ihtimalli bahis oyunlarının geçerlilik süresi, merkezi bahis sisteminde bahis kabulünün
devreye sokulması ile başlar ve programda belirtilen son karşılaşmanın başlamasıyla sona erer.
(4) Sabit ihtimalli bahis oyunları yalnızca programın geçerlilik süresi içinde ve merkezi bahis sisteminin onayladığı,
iştirakçi tarafından seçilen ilk bahis karşılaşmasının tarih ve saatine kadar kabul edilir.
(5) Sabit ihtimalli bahis oyunlarının geçerliliğiyle ilgili her durumda merkezi bahis sistemi kayıtları esastır.
(6) Sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin kolon fiyatı Teşkilat tarafından belirlenir.
(7) Sabit ihtimalli bahis oyunları, her seçim için ayrıca veya iştirakçi tarafından seçilen bir kombinasyon için bir
bütün olarak sabit ihtimalle sunulur. Oranlar iki ondalık basamağı ile ondalık biçimde sunulur. Risk Yönetim Merkezi
oranları değiştirme yetkisine sahip olup, başlangıç oranları programda belirtilir.
(8) Sabit ihtimalli bahis oyunlarında aksi belirtilmedikçe minimum bahis sayısı dörttür. Bu sayının altında minimum
bahis sayısı belirleme yetkisi resen Başbayi’dedir. Bu sayının üzerinde minimum bahis sayısı belirleme yetkisi Teşkilat
Başkanlığı’na aittir. Minimum bahis sayısı (MBS) oyun programında belirtilir.
(9) Oyun programlarında yer alan tüm etkinliklerin kesin sonuçları Başbayi tarafından merkezi bahis sistemine
yüklenir ve bu bilgiler terminal mesajıyla bayilere gönderilir.
(10) Bu oyun planında hüküm bulunmayan hallerde 28/2/2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
İştirakçilerin sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılımı
MADDE 6 - (1) İştirakçilerin bu Genel Kural ve Düzenlemeleri tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi ve Teşkilat
Başkanlığı tarafından zaman zaman belirlenen ve çeşitli zamanlarda programda yayınlanacak özel kural ve koşulları kabul
etmesi şartıyla, sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılım 18 yaşından büyük herkese açıktır.
(2) (29.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişik) Bir iştirakçinin sabit ihtimalli bahis oyunlarına
katılabilmesi için, en az iki kolon oluşturması, oluşturulan kolon ya da kolonların bedelini ödemesi veya isterse bu bedeli
misliyle çarpması gerekir. (3) İştirakçiye bir bilet için ödenecek olan maksimum ikramiye tutarı Teşkilat ve Başbayi
tarafından belirlenir. Bu limit 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Gerektiğinde bu limitleri değiştirme yetkisi Teşkilat ve
başbayiye aittir.
(4) Sabit ihtimalli bahis oyunlarına katılım için geçerli kombinasyonları belirlemek ve tüm iştirakçilere bildirmek
Başbayinin sorumluluğundadır.
(5) Sabit ihtimalli bahis oyunlarında, “sistem” özelliği seçilebilir. Seçilecek “sistem” yapılan tahmin ve minimum
bahis sayılarına bağlı olarak değişebilir.
Bahislerin kabul edilmesi
MADDE 7 - (1) Risk Yönetim Merkezi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir bahsi kabul etme ya da
reddetme yetkisine sahiptir.
(2) Risk Yönetim Merkezi, bir iştirakçi ile özel anlaşma oluşturmak için özel nedenler varsa, iştirakçinin seçimlerini
değiştirmeyi düşünmek amacıyla yapılacak görüşmeleri gerektiren özel bir prosedür uygulayabilir. Nihai anlaşma bahsin
merkezi bahis sistemi tarafından onaylanmasıyla tasdik edilir.
(3) Ertelenen ya da iptal edilen müsabaka veya müsabakaları içeren kolon yalnızca bu kurallarda belirtilen koşullar
altında kabul edilebilir.
Sabit ihtimalli bahis biletlerinin iptal edilmesi
MADDE 8 - (1) Oynanan bahis, onaylanmasını izleyen maksimum 5 (beş) dakikalık süre içinde ve ancak iştirakçinin
onayı ile oynandığı bayiden iptal edilebilir. Söz konusu süreden sonraki iptaller ise ancak Teşkilatın onayı ile yapılır.
(2) Herhangi bir nedenle, merkezi bahis sisteminin iptal edilmesi gereken bahsi otomatik olarak tanımaması
dolayısıyla bahis iptalinin gerçekleşmemesi durumunda, iptal gerçekleşmez, bundan Teşkilat ve Başbayi sorumlu değildir.
(3) Bir bahis iptal edildiğinde, bahse dahil tüm kombinasyonlar da iptal olur ve bahis karşılığında yapılan ödeme
iştirakçilere iade edilir.
Müsabakaların sonuçları
MADDE 9 - (1) İştirakçinin yaptığı seçimlere göre başarılı tahminler, oyunun kural ve resmi düzenlemelerine uygun
şekilde düzenlenen, program kapsamındaki tüm müsabakalar için terminaller vasıtasıyla merkezi bahis sistemi tarafından
duyurulan resmi sonuçlara dayanır.
(2) Bahis kabul edilen bir ya da birkaç müsabakanın ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde, bu değişiklikler
öğrenilmeden ve merkezi bahis sistemine girilmeden önce, sunulan müsabakaların sonuçları bu düzenlemeler kapsamında
ortaya konulan kurallar esas alınarak belirlenir.
Kazanan bahisler ve ikramiyelerin dağıtılması
MADDE 10 - (1) Seçilen tüm sonuçlar başarılı şekilde tahmin edildiğinde, merkezi bahis sistemine girilen her bir
kolon ikramiye hakkı kazandırır. Bu durumda, kazanan kolonun değeri bahsin onaylandığı saatte geçerli olan oranların
çarpımına eşittir. Bu oranın kolon fiyatı ile çarpılması sonucu kazanılan ikramiye tutarı hesaplanır ve bu tutar iştirakçiye
ödenir. Misli oynanan kuponlarda, ikramiye kazanan her bir kolon ayrıca misli değeri ile çarpılır. Sistemli oynanan
kuponlarda, birden fazla kazanan kolon olması durumunda kazanan kolonların ikramiye toplamları iştirakçiye ikramiye
olarak ödenir. Oranların iştirakçi tarafından seçilen bir kombinasyon için bir bütün halinde sunulması durumunda, kazanılan
ikramiye, kolonun değeri, onay saatinde geçerli olan bu kombinasyona ait oranların çarpımına eşittir.
(2) İkramiye ödemeleri, ancak bahiste yer alan tüm müsabakaların bitmesi üzerine ve ilgili kaydın merkezi bahis
sisteminde doğrulanmasından sonra yapılır. İştirakçi tarafından seçilen tüm müsabakalar için ödenmesi gereken tutar
ondalıklı olması durumunda Türk Lirasına göre tamamlanır.
(3) Müsabakaların oranlarında bariz bir hata olması ve buna dayanılarak kazanan bir ikramiyenin tutarının
hesaplandığının tespit edilmesi halinde, Teşkilat ve Başbayi doğru oranları esas alarak ikramiyelerin tutarını hesaplama ve
iştirakçiye kazanılan ikramiye olarak bu hesaplama sonucunda bulunacak tutarı ödeme hakkını saklı tutar.
(4) Herhangi bir nedenle, kazanan bahislerin otomatik olarak tanınmaması durumunda, Teşkilat ve Başbayi merkezi
bahis sisteminin bu kazanan bahisleri bir şekilde tanıyabileceğini varsayarak özel işlemler uygulayabilir.
(5) Verilen bahis kuponunun kaybedilmesi, tamamen veya kısmen tahrip olması halinde veya genel olarak kazanan
bahsin geri döndürülmesinin imkansız olduğu durumlarda, Teşkilat ikramiye dağıtma veya diğer her türlü tazmin
sorumluluğundan vareste tutulur.
(6) İkramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, tertip tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilmeyen
biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.
(7) Bir müsabakanın sonucunun hileli olduğuna ve dolayısıyla bu tür müsabakalara yönelik kural ve resmi
düzenlemeleri ihlal ettiğine dair makul şüphenin var olduğunun belirlenmesi halinde veya bir müsabakanın güvenilirliğini
şüpheye sokacak kanıtlar mevcut olduğunda, risk yönetim merkezinin talebi üzerine Teşkilat ikramiyelerin dağıtımını
erteleyebilir veya iptal edebilir.
Maksimum ikramiyeler
MADDE 11 - (1) Risk Yönetim Merkezi bahis başına veya bahis tipi başına maksimum ikramiyeleri belirler ve
bunlar programda ilan edilir. Belli bir iştirakçinin veya iştirakçi grubunun, 7 inci maddenin ikinci fıkrasında ve bu maddede
belirtilen düzenlemede açıklanan özel bahis kabul prosedürunden kaçınmak için aynı ya da benzer bahisler oynaması halinde,
Teşkilat sözü edilen bahislerin toplamına, bu maddede tanımlanan maksimum ikramiyeleri uygulama hakkına sahiptir.
Anlaşmazlıklar
MADDE 12 - (1) Onaylanmış bir kazanan bahsin merkezi bahis sistemi tarafından kazandığının kabul edilmemesi
veya olması gerekenden daha düşük bir miktarda kazandığının belirtilmesi durumunda iştirakçinin, müsabakaların
sonuçlarının merkezi bahis sistemine girilmesini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde Teşkilata şikayetini iletme hakkı vardır.
Mücbir sebepler, Teşkilat ve Başbayinin sorumlulukları
MADDE 13 - (1) Sabit ihtimalli bahis oyunlarının düzenlenmesini ve kazananlara ikramiyelerin dağıtılmasını
imkansızlaştıran mücbir sebep hallerinde, bahislerin otomatik olarak tanınmasının mümkün olduğu durumlar ile iştirakçilerin
ödediği tutarın geri ödendiği durumlar dışında, Teşkilat iştirakçiler karşısında hiçbir sorumluluk taşımaz.
Mücbir sebepler Teşkilat ve Başbayinin kontrolü dışında olup öngörülemeyen ve kaçınılması mümkün olmayan
olayları kapsar. Teşkilat ve Başbayi tarafından alınan veya planlanan hiçbir korunma önleminin bu olayları önleyemeyecek
olması esastır. Mücbir sebepler, sınırlı olmamak kaydıyla, tabii afetler (doğal felaketler), sel, deprem, yangın, savaş hali,
grev, ambargo, terör eylemleri, vb. olayları kapsar.
(2) Teşkilat verilen bahis kuponunun kaybedilmesi, tamamen veya kısmen tahrip olmasının sebep olduğu hasarlardan
veya bahis verilerine erişememek veya geri alamamaktan sorumlu değildir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL OYUN KURALLARI
Genel hükümler
MADDE 14 - (1) Programda belirtilen olası her bir sonuç için iştirakçilerin ikramiyelerini hesaplayabileceği oranlar
sunulur. Programda yayınlanan oranlar veya olası herhangi bir yolla ilan edilen oranlar başlangıç oranlarıdır ve Risk Yönetim
Merkezi gerekli görmesi halinde bunları değiştirme hakkını saklı tutar.
(2) Teşkilat farklı bahis türlerine ilişkin kurallara karar verir ve bunları programda yayınlar. Risk Yönetim
Merkezinin bir iştirakçinin bir kolon için seçebileceği minimum müsabaka sayısına yönelik kararına bağlı olarak, bir kolon
aynı müsabakayla ilgili olmayan, çok sayıda müsabaka sonuç tahmini içerebilir. Bu bilgiler programda yayınlanır .
(3) Programda yayınlanan müsabaka saat ve tarihleri, programın yayınlandığı ülkede/yerde geçerli saat ve tarihlerdir.
(4) Müsabaka iptali, ertelenmesi, tehiri gibi tüm durumlarda, yerel saat müsabakanın gerçekleştiği ülkenin/yerin
saatini ifade eder.
(5) İştirakçiler tahminlerini Teşkilat tarafından verilen talimatlar doğrultusunda yapar. Bu talimatlar olası her türlü
yolla ilan edilir. (program, yayınlanan materyaller ve her türlü diğer mecra).
(6) İlgili bahislerin aynı müsabaka üzerine oynanmaması koşuluyla, aynı kolondaki bir bahis türünü, başka bahis
türleri ile birleştirebilme olasılığı ve yöntemleri programda yayınlanır. Birinci golü atan, herhangi bir golü atan ve son golü
atanın birbiriyle birleştirilebildiği veya maç skorunun Scorecast’te ilk golü atan, herhangi bir golü atan veya son golü atan ile
birleştirilebildiği veya birinci golün herhangi bir golü atan ya da son golü atan ile birleştirildiği durumlar istisnadır.
(7) Takım sporlarında, Teşkilat tarafından belirlenen programın maçları gösteren bölümünün sol tarafında ev sahibi
olarak belirlenen takım, sağ tarafında ise deplasman takımı yer alır. Yukarıda sözü edilen takım sporlarında, bir yer
değişikliği veya rakip değişikliği olursa ve bu resmi programın yayınlanmasından sonra gerçekleşirse, yatırılan tüm bahislere
bir (1,00) oranı verilir.
(8) İştirakçiler tarafından seçilen müsabakalar, sistemli oynama seçenekleri içerisinde birleştirilebilir (bir kolondaki
müsabaka sonucu sayısına bağlıdır). İştirakçilere sunulan sistemli oynama seçenekleri olası tüm yöntemler kullanılarak ilan
edilir. İştirakçiler sistem kullanmayı tercih ettiğinde, tüm kolonlarda yer alan bir tahmin olan bir banko (standart bir
organizasyon sonucu) veya bankoların belirtilmesi mümkündür.
(9) Doğrulanamayan bir veya birkaç müsabaka sonucu olduğunda, oynanabilecek müsabaka sayısı en az ikiye düşene
kadar ya da tek müsabaka olarak oynanabiliyorsa tek müsabaka kalıncaya kadar iştirakçinin bahsi geçerlidir. Diğer tüm
hallerde, kolon bir bahis olarak kabul edilmez ve ödenen tutar, diğer tüm müsabakalar doğrulandıktan sonra iade edilir. Bir
kolonda yer alan müsabakaların tamamı doğrulanamıyorsa, bu müsabakalar bir (1,00) oranını alır ve kolonun değeri
iştirakçilere iade edilir. Doğrulanamayan bir veya birkaç müsabaka sonucu olduğunda, oynanabilecek maç sayısı en az ikiye
düşene kadar ya da tek maç olarak oynanabiliyorsa tek maç kalıncaya kadar iştirakçinin bahsi geçerlidir. Diğer tüm hallerde,
kolon bir bahis olarak kabul edilmez ve ödenen tutar, diğer tüm tahminler doğrulandıktan sonra iade edilir. Bir kolonda yer
alan tahminlerin tamamı doğrulanamıyorsa, bu tahminler bir (1,00) oranı alır ve kolonun değeri iştirakçilere iade edilir.
(10) Müsabakalarla ilgili tahminler içeren ve müsabaka başladıktan sonra eklenen kolonlar kabul edilecek, ancak
ilgili organizasyonun oranı bir (1,00) olacaktır. Bu hallerde, en az iki tahmin kalana kadar veya ilgili tahmin tek olarak
oynanabiliyorsa, bir tahmin içeren kolonlar geçerliliklerini koruyacaktır. Belirtilen gereksinimleri karşılamayan kolonlar
oyuna dahil edilmez ve bu kolonlar için ödenen para, iştirakçinin üzerlerine bahis oynadığı tüm oyunlar sona erdikten sonra
iştirakçilere iade edilir.
(11) Bazı oyun türlerinde birden fazla kazanan olması durumunda, kazanan sonuca ait oranlar kazanan sonuç sayısına
bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1,00’den az olamaz.
(12) Risk Yönetim Merkezinin özel sebepler olduğunu düşündüğü durumlarda, teklif edilen belirli bahislere oran
olarak bir (1,00) verilebilecektir. Bu tamamen Risk Yönetim Merkezinin münhasır hakkıdır.
Sabit ihtimalli bahis oyunları
MADDE 15 - Sabit ihtimalli bahis oyun çeşitleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
(1) Futbol karşılaşmasının nihai sonucu: İştirakçiden belirli bir futbol karşılaşmasının nihai sonucunu tahmin etmesi
istenir.
a) Risk Yönetimi iki takımdan biri için handikapı mümkün olan herhangi bir yoldan ilan edebilir. Bu durumda, bir
takımın galibiyeti, kendisi için verilen handikapı dikkate alan ve geçen sonuç olacaktır. Beraberlik ise, bir takım lehine olan
gol farkının kendisi için verilen handikapa eşit olduğu galibiyet durumudur. Handikap ondalık sayı olabilir ve bu durumda
sonuç olarak beraberlik mümkün değildir. Risk Yönetim Merkezi handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
Başlangıçtaki handikaplar programda yayınlanır. Bir bahsi kazanan olarak kabul etmek için dikkate alınan handikaplar
Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaplardır. Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi
olarak ilan edilen sonuçlar nihai sonuçlar olarak kabul edilecektir. Bu sonuçlar karşılaşmanın olağan süresi içerisinde ortaya
çıkan nihai sonuçlardır. Nihai sonucun uzatma süresinin bitimindeki sonuç veya "altın gol" atıldığındaki sonuç veya bir
penaltı vuruşundan sonraki sonuç olma ihtimali vardır. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde, bu durum programda
belirtilecektir.
b) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya bir karşılaşma ikinci yarının
başlamasından önce tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın
normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili
olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin nihai sonuca
yönelik bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren
karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) günü içinde oynanmazsa karşılaşma tehir edildiği andaki sonuç nihai olarak
değerlendirilir.
ç) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) günü içinde sonuçlandırılırsa, karşılaşmanın kesin sonucu geçerli sonuç
olarak değerlendirilir.
(2) Futbol Karşılaşmasının İlk Yarı Sonucu: İştirakçiden belirli bir futbol karşılaşmasının ilk yarı sonucunu tahmin
etmesi istenir.
a) Hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar için ilave edilen zaman dahil olmak üzere, karşılaşmanın ilk
yarısının normal süresinin sonunda elde edilen ve Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen kesin ilk yarı
sonuçları dikkate alınır.
b) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) günü içinde oynanmazsa veya bir karşılaşma ilk yarı içinde tehir
edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına
kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel
saatiyle) içinde oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik
yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin ilk yarı sonucuna yönelik bahisleri
kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ilk yarı içinde tehir edilir, programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan
itibaren sonuçlandırılırsa, ilk yarı sonucu, karşılaşmanın ilk yarısının kesin olarak sonuçlandırıldığındaki ilk yarı sonucu olur.
ç) Hakem tarafından sakatlanmalar ve diğer duraklamalar için ilave edilen zaman dahil olmak üzere, karşılaşmanın
normal ilk yarı süresinin sonunda tehir edilmesi durumunda, karşılaşmanın ilk yarısının sonunda elde edilen sonuç ilk yarı
sonucu olarak dikkate alınır.
(3) Futbol karşılaşmasının İlk Yarı/Maç sonucu: İştirakçiden belli bir futbol karşılaşmasının ilk yarı sonucunu, aynı
karşılaşmanın nihai sonucu ile birlikte tahmin etmesi istenir.
a) Risk Yönetim Merkezi tarafından resmi olarak ilan edilen ilk yarı ve maç sonuçları nihai sonuçlar olarak kabul
edilecektir. Bu sonuçlar karşılaşmanın olağan süresi içerisinde ortaya çıkan ilk yarı sonucu ve nihai sonuca dayanır. Nihai
sonucun uzatma süresinin bitimindeki sonuç veya "altın gol" atıldığındaki sonuç veya bir penaltı vuruşundan sonraki sonuç
olma ihtimali vardır. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde, bu durum programda belirtilecektir.
b) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa veya bir karşılaşma ikinci yarının
başlamasından önce tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın
normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla
ilgili olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin ilk yarı / maç
sonucuna yönelik bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren
karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde oynanmazsa karşılaşma tehir edildiği andaki ilk yarı / maç sonucu
geçerlidir.
ç) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içinde sonuçlandırılırsa, karşılaşmanın ilk yarı ve nihai sonucu geçerli sonuç
olarak değerlendirilir.
(4) Futbol maçının skoru: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının skorunu tahmin etmesi istenir.
a) Maç skoru, Risk Yönetim Merkezi tarafından karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca
dayanılarak resmi olarak ilan edilen sonuçtur.
b) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya bir karşılaşma ikinci yarının
başlamasından önce tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın
normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili
olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin maç skoru
bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren
karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa karşılaşma tehir edildiği andaki maç skoru geçerlidir.
ç) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, maç skoru karşılaşma sonlandırıldığındaki skordur.
(5) Futbol karşılaşmasında ilk golü atan kişi: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında ilk golü hangi futbol
oyuncusunun atacağını tahmin etmesi istenir.
a) Atılan ilk gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere,
90 dakikalık oyun süresi içinde atılan ilk goldür. Uzatma süresi ve penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz.
b) Maça çıkmayan veya maça ilk gol atıldıktan sonra başka bir oyuncunun yerine giren oyunculara yapılan ilk golcü
tahminlerine bir (1,00) oranı verilir.
c) İlk gol "kendi kalesine" atılırsa, atılan ilk gol değerlendirmelerinde bu gol dikkate alınmaz. İlk golün "kendi
kalesine atılan gol" olarak bahse açıldığı durumlar bu kurala istisna teşkil eder. İlk golü kimin attığıyla ilgili anlaşmazlık
durumunda ve bu ilk golün "kendi kalesine atılan gol" olması halinde, karşılaşmayı düzenleyen kuruluşun resmi kararı esas
alınır..
ç) Bir karşılaşma birinci golün atılmasından sonra ikinci yarının başlamasından önce tehir edilir ve başlangıç anından
itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golü
atanın tahmin edildiği kolonlar dikkate alınır. Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve henüz birinci
gol atılmamışsa ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim
zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı
ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golü atana yönelik tahminlere bir (1,00) oranı verilir.
d) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren
karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ilk golü atana yönelik tahmin, karşılaşma tehir edildiği andaki
sonuca dayandırılır.
e) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, ilk golü atana yönelik tahmin karşılaşmanın kesin
sonucuna dayandırılır.
f) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşmanın nihayet oynandığı tarih program'da resmi olarak
belirtilen günü takip eden takvim gününden (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) daha sonraysa veya ev sahibi ya
da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde
iştirakçilerin karşılaşmanın ilk golünü atana yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(6) Futbol karşılaşmasında son golü atan kişi: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında son golü hangi futbol
oyuncusunun atacağını tahmin etmesi istenir.
a) Atılan son gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere,
90 dakikalık oyun süresi içinde atılan son goldür. Uzatma süresi ve penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz.
b) Maça çıkmayan veya son gol atılmadan önce başka bir oyuncuyla değiştirilen oyunculara yapılan son gol
tahminlerine bir (1,00) oranı verilir.
c) Son gol "kendi kalesine atılırsa", atılan son gol değerlendirmelerinde bu gol dikkate alınmaz. Son golün "kendi
kalesine atılan gol" olarak bahse açıldığı durumlar bu kurala istisna teşkil eder. Son golü kimin attığıyla ilgili anlaşmazlık
durumunda ve bu son golün "kendi kalesine atılan gol" olması halinde, karşılaşmayı düzenleyen kuruluşun resmi kararı esas
alınır.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, son golü atana yönelik tahminlere bir (1,00) oranı verilir.
d) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, son golü atana yönelik tahminler tehir anındaki sonuca dayandırılır.
e) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, son golü atana yönelik tahmin karşılaşmanın
kesin sonucuna dayandırılır.
f) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin karşılaşmanın son
golünü atana yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(7) Futbol karşılaşmasında gol atan oyuncu: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında hangi futbol oyuncusunun gol
atacağını tahmin etmesi istenir.
a) Atılan gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere, 90
dakikalık oyun süresi içinde atılan goldür. Uzatma süresi ve penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz.
b) Karşılaşmaya çıkmayan oyuncular üzerine oynanan gol bahislerine bir (1,00) oranı verilecektir.
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce, bir ya da birkaç gol kaydedildikten sonra tehir edilirse ve tehir
anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, atılmış olan golleri atana veya atanlara
yönelik tahmin sıraları ikramiye almaya hak kazanacak, öte yandan diğer futbol oyuncularına yönelik tahminlere bir (1,00)
oranı verilecektir.Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve henüz birinci gol atılmamışsa ve tehir
anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, gol atana yönelik tahminlere bir (1,00)
oranı verilir.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, gol
atana yönelik tahmin, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.
d) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, gol atana yönelik tahmin karşılaşmanın kesin
sonucuna dayandırılır.
e) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
gün içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi
olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin karşılaşmada gol atana
yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
f) Bir futbol karşılaşmasında gol atana yönelik tahminler, bir kolon içerisinde aynı karşılaşmanın ilk golünü ve son
golünü atana yönelik tahminler ile birleştirilebilir. Ayrıca, tek bir kolon içinde ilk golü atana yönelik tahmini son golü atana
yönelik tahmin ile birleştirmeye de izin verilir. Bir kolon aynı futbol oyuncusuyla ilgili tahminleri birleştiremez.
(8) Futbol karşılaşmasında ilk golü atan takım: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında ilk golü atacak takımı tahmin
etmesi istenir.
a) İlk golü atan takım, Risk Yönetim Merkezi tarafından karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca
dayanılarak resmi olarak ilan edilen sonuçtur.
b) Bir karşılaşma bir gol atıldıktan sonra, ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golü atan takıma yönelik tahmin içeren tahmin
sıraları dikkate alınır. Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve henüz birinci gol atılmamışsa ve
tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golü atan takıma yönelik tahminlere
bir (1,00) oranı verilir.
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk
golü atan takıma yönelik tahmin, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.
ç) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) içerisinde sonuçlandırılırsa, bu bahsin kazanan sonucu, karşılaşmanın kesin
sonucuna dayandırılır.
d) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşmanın nihayet oynandığı tarih (organizasyonun yerel saatiyle)
programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle)
oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri
değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin ilk golü atan takıma yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(9) Futbol karşılaşmasında gol atacak veya atamayacak takım: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında bir ya da her iki
takımın gol atıp atamayacağını tahmin etmesi istenir.
a) Gol atan takım veya takımlar, Risk Yönetim Merkezi tarafından karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde
edilen sonuca dayanılarak resmi olarak ilan edilen takımlardır.
b) Bir karşılaşma bir takım gol attıktan sonra, ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, gol atan takıma oynanan bahisler ikramiye almaya
hak kazanır, öte yandan bu takımın gol atamayacağı yönündeki tahminler kaybeder. Bu durumda, tüm diğer sonuçlara
oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
c) Bir karşılaşmada gol atılması durumunda, ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, her iki takım da gol atmışsa her iki takımın da gol
atacağı, ev sahibi takım gol atmışsa ev sahibi takımın gol atacağı veya deplasman takımı gol atmışsa deplasman takımının gol
atacağı yönündeki bahisler ikramiye almaya hak kazanırken, diğer tüm sonuçlara yönelik tahminler kaybeder.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve henüz bir gol atılmamışsa ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, gol atacak veya atamayacak takım bahsi için her türlü
sonuç tahminine bir (1,00) oranı verilir.
d) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, bu
bahis için kazanan sonuç, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.
e) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, bu bahsin kazanan sonucu, karşılaşmanın kesin
sonucuna dayandırılır.
f) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşmanın nihayet oynandığı tarih programda resmi olarak
belirtilen günü takip eden takvim gününden sonraki bir tarihte (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) veya ev sahibi
ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde
iştirakçilerin takımın gol atacağına ya da atamayacağına yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(10) Futbol karşılaşmasında atılan toplam gol sayısı: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında atılan toplam gol
sayısının belli bir aralıkta olup olmadığını tahmin etmesi istenir.
a) Bir futbol karşılaşmasında atılan toplam gol sayısı, Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve
karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca dayanan, her iki takımın attığı gollerin toplamını ifade eder.
b) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşmanın nihayet oynandığı tarih programda resmi olarak
belirtilen günü takip eden takvim gününde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da
deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde
iştirakçilerin karşılaşmada atılan toplam gol sayısına yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı en yüksek aralıkta ise, bu aralığa
ait tahminler ikramiyeye hak kazanırken, diğer aralıklara ait tüm tahminler kaybeder.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı en yüksek aralığın altındaki bir
aralıkta ise, bu bahis türüne ait tüm tahminlere bir (1,00) oranı verilir
d) Bir karşılaşma ikinci yarı başladıktan sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak
belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, tehir anında
atılmış olan toplam gol sayısı atılan nihai toplam gol sayısı olarak değerlendirilir.
e) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, toplam geçerli gol sayısı, karşılaşmanın nihai
sonucunda atılan gol sayısı olur.
(11) Futbol karşılaşmasında belli bir limitin "Altında – Üstünde" atılan goller: İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında
atılan toplam gol sayısının programda yayınlanan bir limitin "altında" mı, yoksa "üstünde" mi olduğunu tahmin etmesi
istenir.
a) Bir futbol karşılaşmasında atılan toplam gol sayısı, Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve
karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca dayanan, her iki takımın attığı gollerin toplamını ifade eder.
b) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin "Altı-Üstü"
bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin
üzerinde ise, limitin "üstündeki" sonucun kazanan sonuç olduğu, öte yandan limitin "altındaki" sonucun kaybeden sonuç
olduğu kabul edilir. Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal
süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde
(müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda
yayınlanan limitin altında ise, her iki sonuca - "altı" ve "üstü" - bir (1,00) oranı verilir.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarı başladıktan sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak
belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, tehir anında
atılmış olan toplam gol sayısı atılan nihai toplam gol sayısı olarak değerlendirilir.
d) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, toplam geçerli gol sayısı, karşılaşmanın nihai
sonucunda atılan gol sayısı olur.
(12) Futbol karşılaşmasının ilk yarısında belli bir limitin "Altında – Üstünde" atılan goller:
İştirakçiden bir futbol karşılaşmasının ilk yarısında atılan toplam gol sayısının programda yayınlanan bir limitin
"altında" mı, yoksa "üstünde" mi olduğunu tahmin etmesi istenir.
a) Bir futbol karşılaşmasının ilk yarısında atılan toplam gol sayısı, Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen
ve karşılaşmanın ilk yarısının normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca dayanan, her iki takımın attığı gollerin toplamını
ifade eder.
b) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin ilk yarı için "Altı-
Üstü" bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ilk yarının sonundan önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine
kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı
ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin üzerinde ise,
limitin "üstündeki" sonucun kazanan sonuç olduğu, öte yandan limitin "altındaki" sonucun kaybeden sonuç olduğu kabul
edilir. Bir karşılaşma ilk yarının sonundan önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar
olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel
saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında atılmış olan toplam gol sayısı programda yayınlanan limitin altında ise, her iki sonuca -
"altı" ve "üstü" - bir (1,00) oranı verilir.
ç) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, ilk yarı içinde atılan toplam geçerli gol sayısı,
karşılaşmanın nihai sonucunda ilk yarıda atılan gol sayısı olur.
(13) Futbol karşılaşmasındaki toplam kart (sarı veya kırmızı) sayısı ve toplam penaltı sayısı: İştirakçiden bir futbol
karşılaşmasında gösterilen toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısının veya penaltı sayısının programda yayınlanan bir limitin
"altında" mı, yoksa "üstünde" mi olduğunu tahmin etmesi istenir.
a) Bir futbol karşılaşmasındaki toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya toplam penaltı sayısı, Risk Yönetimi
tarafından resmi olarak ilan edilen ve karşılaşmanın normal süresinin bitiminde (hakem tarafından sakatlanma ve diğer
duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere) elde edilen sonuca dayanan, her iki takıma verilen kartların
(sarı ya da kırmızı) toplamını veya penaltıların toplamını ifade eder. Uzatma süresi ve penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate
alınmaz
b) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin toplam kart (sarı ya
da kırmızı) sayısına veya toplam penaltı sayısına yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın
oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında verilmiş olan toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya
toplam penaltı sayısı programda yayınlanan limitin üzerinde ise, limitin "üstündeki" sonucun kazanan sonuç olduğu, öte
yandan limitin "altındaki" sonucun kaybeden sonuç olduğu kabul edilir.Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce
tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen
günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa ve tehir anında verilmiş
olan toplam kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya toplam penaltı sayısı programda yayınlanan limitin altında ise, her iki sonuca
- "altı" ve "üstü" - bir (1,00) oranı verilir.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarı başladıktan sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak
belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, tehir anında
verilmiş olan toplam kart (sarı yada kırmızı) sayısı veya toplam penaltı sayısı, verilmiş nihai toplam kart (sarı yada kırmızı)
sayısı veya nihai toplam penaltı sayısı olarak değerlendirilir.
d) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, verilmiş olan toplam kart (sarı yada kırmızı)
sayısı veya toplam penaltı sayısı, karşılaşmanın nihai sonucunda verilen kart (sarı ya da kırmızı) sayısı veya penaltı sayısı
olur.
(14) Futbol karşılaşmasındaki ilk golün zamanı : İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında ilk golün atılacağı zaman
aralığını tahmin etmesi istenir.
a) Atılan ilk gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen süre dahil olmak üzere,
90 dakikalık oyun süresi içinde atılan ilk gol olup, Risk Yönetimi tarafından yayınlanan sonuç esas alınacaktır. Uzatma süresi
ve penaltı vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz
b) Bir karşılaşma birinci golün atılmasından sonra ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golün zamanının tahmin edildiği kolonlar dikkate
alınır. ).
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve henüz birinci gol atılmamışsa ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golün zamanına yönelik tahminlere bir (1,00)
oranı verilir.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk
golün zamanına yönelik tahmin, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır. Gol atılmamışsa ilk golün zamanına
yönelik yapılan tüm bahisler kaybeder.
d) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, ilk golün zamanına yönelik tahmin karşılaşmanın
kesin sonucuna dayandırılır.
e) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin bahisleri kabul
edilir ama oran bir (1,00) olur.
f) Bir futbol karşılaşmasında İlk Gol Zamanına yönelik tahminler, bir kolon içerisinde aynı karşılaşmanın ilk golünü
veya son golünü veya herhangi bir golü atana yönelik tahminler ile birleştirilebilir. Bir kolon aynı futbol oyuncusuyla ilgili
tahminleri birleştiremez. İlk golü veya son golü veya herhangi bir golü atana bir (1,00) oranının verilmesi halinde, bahis İlk
Golün Zamanı üzerine oynanan bahis olarak incelenir. İlk golün Zamanının ilk veya son veya herhangi bir golü atana yönelik
tahmin ile birleştirilmesi ve ilk gol Zamanına bir (1,00) oranının verilmesi halinde, tüm bahisler iştirakçilere iade edilir.
(15) Scorecast :İştirakçiden bir futbol karşılaşmasında maçın skoruyla birlikte hangi oyuncunun gol atacağını (ilk gol,
veya herhangi bir gol veya son gol veya atılan ilk golün zamanı) tahmin etmesi istenir.
a) Atılan ilk, son veya herhangi bir gol, hakem tarafından sakatlanma ve diğer duraklamalar dolayısıyla ilave edilen
süre dahil olmak üzere, 90 dakikalık oyun süresi içinde atılan goldür. Maç skoru, Risk Yönetimi tarafından karşılaşmanın
normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca dayanılarak resmi olarak ilan edilen sonuçtur. Uzatma süresi ve penaltı
vuruşları bu bahislerde dikkate alınmaz
b) Maça çıkmayan veya maça ilk gol atıldıktan sonra başka bir oyuncunun yerine giren oyuncuya yapılan ilk gol
tahminlerine bir (1,00) oranı verilir. Karşılaşmaya çıkmayan oyuncular üzerine oynanan gol bahislerine bir (1,00) oranı
verilecektir. Maça çıkmayan veya son gol atılmadan önce başka bir oyuncuyla değiştirilen oyunculara yapılan son gol
tahminlerine bir (1,00) oranı verilir. Bu durumlarda, Scorecast bahisleri futbol karşılaşmasının Maç Skoruna yönelik bahisler
olarak incelenir
c) İlk gol, herhangi bir gol veya son golün "kendi kalesine atılan gol" olması halinde, atılan ilk gol, herhangi bir gol
veya son gol değerlendirmelerinde bu gol dikkate alınmaz. İlk golün, herhangi bir golün veya son golün "kendi kalesine
atılan gol" olarak bahse açıldığı durumlar bu kurala istisna teşkil eder. İlk golü, herhangi bir golü veya son golü kimin
attığıyla ilgili anlaşmazlık durumunda ve bu ilk golün, herhangi bir golün veya son golün "kendi kalesine atılan gol" olması
halinde, karşılaşmayı düzenleyen kuruluşun resmi kararı esas alınır.
ç) Bir karşılaşma birinci golün atılmasından sonra ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, ilk golü veya herhangi bir golü atanın tahmin edildiği
Scorecast içeren kolonlar İlk veya Herhangi Bir Golü Atan kişi üzerine oynanan bahisler olarak incelenir.
d) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve henüz birinci gol atılmamışsa ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, Scorecast tahminlerine bir (1,00) oranı verilir.
e) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa,
Scorecast tahmini, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.
f) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, Scorecast tahmini karşılaşmanın kesin sonucuna
dayandırılır.
g) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin Scorecast bahisleri
kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(16) Bir futbol organizasyonun galibi
Bir futbol turnuvasındaki yarı final karşılaşmasının galibi
Çeşitli futbol turnuvalarının grup aşamalarının galipleri : İştirakçiden belirli bir futbol turnuvasında hangi takımın
birinci olacağını veya bir futbol turnuvası yarı final karşılaşmasını hangi takımın kazanacağını veya bir futbol turnuvasının
belli eleme turlarında grup birincisinin hangi takım olacağını tahmin etmesi istenir.
a) Bir turnuvanın galibi veya yarı finalin galibi veya turnuvanın belirli bir turunun galibi, turnuvayı düzenleyen idari
organ tarafından saptanan turnuva kurallarına göre belirlenir. Bu, kazananın saptanma şeklinden (puan sıralaması, final
karşılaşmaları (uzatma süreleri, olası penaltı vuruşları dahildir), üst tura çıkmak için baraj karşılaşması veya çekiliş)
bağımsızdır.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan elenen veya çekilen bir takım üzerine
oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
ç) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(17) Bir futbol turnuvasının finalinde karşılaşan takımlar :İştirakçiden belirli bir futbol turnuvasında final
karşılaşmasına çıkacak takımları tahmin etmesi istenir.
a) Finale çıkacak takım çifti turnuvayı düzenleyen idari organ tarafından saptanan turnuva kurallarına göre belirlenir.
Bu penaltı vuruşlarını da kapsayacak şekilde, bu takımların finale çıkma yönteminden bağımsızdır.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan elenen veya çekilen bir takım üzerine
oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
ç) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(18) Bir futbol turnuvasının gol kralı : İştirakçiden belirli bir futbol turnuvasında hangi oyuncunun en çok golü
atacağını tahmin etmesi istenir.
a) Aksi programda belirtilmedikçe, belirli bir turnuvadaki gol kralı, turnuvayı düzenleyen idari organ tarafından
belirlenen kurallar ve turnuva kapsamında elde edilen sonuçlara uygun şekilde belirlenir.
b) Bir turnuvanın gol kralı belirlenirken, olası uzatma süresi içinde atılan goller dahil edilir, ancak penaltı
vuruşlarında atılan goller dikkate alınmaz.
c) Turnuvaya katılmayan oyuncular üzerine oynanan bahisler, kazanan bahisler olarak değerlendirilmeyecektir
Turnuvaya katılacak oyuncu listesinde yer almasına rağmen herhangi bir nedenle oynamayan oyuncu için yapılan bahisler
kabul edilecek ancak oranı bir (1,00) olarak alınacaktır.
ç) Takımı turnuvadan diskalifiye edilen oyuncular üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
d) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, gol kralı üzerine yapılan tüm tahminlere bir (1,00) oranı verilecektir.
e) Aynı sayıda gol atan ve turnuvanın gol kralları olarak kabul edilen iki veya daha fazla oyuncu olması halinde, her
bir oyuncuya verilen oranlar, toplam gol kralı adedine bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den
az olamaz.
(19) (02.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişik) Futbol karşılaşmasının tümünün nihai sonucu
ya da karşılaşmanın geri kalan kısmının sonucu üzerine canlı bahis:
İştirakçiden belirli bir futbol karşılaşmasının tümünün nihai sonucunu ya da karşılaşmanın geri kalan kısmının
sonucunu tahmin etmesi ve bahislerini karşılaşma oynanırken oynaması istenir.
a) Bu bahis türünde, iptale izin verilmez. Canlı bahisler, karşılaşmanın başlangıç vuruşundan birkaç dakika önce
başlangıç oranlarının olası herhangi bir yolla duyurulmasıyla başlar ve (uzatma süreleri ve penaltı vuruşları hariç)
karşılaşmanın normal süresinin dolmasıyla sona erer. Başka bir deyişle, bu oyunda bahisler, maçın normal süresine yönelik
olarak geçerlidir ve bu şekilde değerlendirmeye alınır. Bununla birlikte, bu oyuna yönelik bahsin geçerli olacağı ve
değerlendirmeye alınacağı başkaca bir süre belirlenecekse, bu, Risk Yönetimi tarafından belirlenir ve Oyun Programında
belirtilir.
b) Bu bahse ait tahminler, programda aksi belirtilmedikçe, başka organizasyonlar veya bahis türleriyle birleştirilemez.
c) Karşılaşmanın normal süresi içerisinde ortaya çıkan nihai sonuca dayalı olarak, Risk Yönetimi tarafından resmi
olarak ilan edilen sonuç nihai sonuç olarak kabul edilir. Bir futbol maçının kalan kısmına ilişkin kazanan sonuç ise, maçı
düzenleyen kuruluş tarafından resmi olarak ilan edilen kesin maç sonucuna dayanılarak Risk Yönetim tarafından belirlenir.
Uzatma süresi ve penaltı vuruşları bu bahiste dikkate alınmaz.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin
bitimine kadar olan bölümü üç saat içinde oynanmazsa, iştirakçilerin nihai sonuç ya da futbol maçının kalan kısmındaki
sonuca yönelik tahminleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
d) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü üç saat içinde oynanmazsa, karşılaşma tehir
edildiği andaki sonuç nihai olarak değerlendirilir.”
(20) Uzatma süresi veya penaltı vuruşları sırasında hangi takımın bir üst tura çıkacağı veya bir futbol
organizasyonunu kazanacak takım üzerine canlı bahis :İştirakçiden hangi takımın bir üst tura çıkacağı veya bir futbol
organizasyonunu kazanacak takım üzerine bir tahminde bulunması, bahislerini yalnızca uzatma süresi içinde veya penaltı
vuruşları sırasında yapması istenir.
a) Bu bahis türünde iptallere izin verilmez.
b) Bu bahse ait tahminler, programda aksi belirtilmedikçe, başka organizasyonlar veya bahis türleriyle birleştirilemez.
c) Canlı bahisler, bir karşılaşmanın normal süresinin bitiminden sonra, başlangıç oranlarının, olası her yolla, ilan
edilmesiyle başlar ve bir sonraki tura çıkmaya hak kazanan takımın veya futbol organizasyonunu kazanacak takımın
belirlenmesiyle sona erer.
ç) Bir karşılaşma uzatma süresi içinde veya penaltı vuruşları sırasında tehir edilirse ve tehir anından sonraki bölüm üç
saat içinde oynanmazsa, iştirakçilerin hangi takımın bir üst tura çıkacağı veya futbol organizasyonunu kazanacak takım
üzerine yaptıkları bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
(21) Bir basketbol karşılaşmasının nihai sonucu: İştirakçiden belirli bir basketbol karşılaşmasının nihai sonucunu
tahmin etmesi istenir.
a) Risk Yönetimi iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan eder. Bu durumda, bir
takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan sonuç olacaktır. Handikap ondalık bir sayı olabilir.
Risk Yönetimi handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Başlangıçtaki handikaplar programda yayınlanır.
Handikap Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaptır. .
b) Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen sonuçlar nihai sonuçlar olarak kabul edilecektir. Bu sonuçlar
oyunun olağan süresi içerisinde ortaya çıkan nihai sonuçlardır. Nihai sonucun belirlenmesi için uzatmalar oynanmasını
gereken oyunlar olabilir. Böyle bir durum söz konusu olması halinde, bu durum programda belirtilecektir.
c) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya karşılaşma normal sürenin bitiminden önce
tehir edilirse veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri
değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin nihai sonuç bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(22) Bir basketbol karşılaşmasının ilk yarı/maç sonucu: İştirakçiden bir basketbol karşılaşmasının ilk yarı sonucu ile
birlikte nihai sonucunu tahmin etmesi istenir.
a) Risk yönetimi ilk yarı sonucu ve nihai sonuç için iki takımdan birinin aleyhine olan handikapını olası herhangi bir
yolla ilan eder. Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan sonuç olacaktır.
Handikap ondalık bir sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Başlangıçtaki
handikaplar programda yayınlanır. Handikaplar Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan
handikaplardır.
b) Risk yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ilk yarı ve maç sonuçları nihai sonuçlar olarak kabul edilecektir.
Bu sonuçlar oyunun olağan süresi içerisinde ortaya çıkan nihai sonuçlardır. Bazı karşılaşmalarda, nihai sonucun belirlenmesi
için uzatma oynanması gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olması halinde, bu durum programda belirtilecektir.
c) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya karşılaşma normal sürenin bitiminden önce
tehir edilirse veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri
değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin ilk yarı / maç sonucuna yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(23) Bir basketbol karşılaşmasının ilk yarı sonucu:İştirakçiden belirli bir basketbol karşılaşmasının ilk yarısının
sonucunu tahmin etmesi istenir.
a) Risk Yönetimi ilk yarı sonucu için iki takımdan birinin aleyhine olan handikapı olası herhangi bir yolla ilan eder.
Bu durumda, bir takımın galibiyeti, dikkate alınan ve diğer tarafa verilen handikapı aşan sonuç olacaktır. Handikap ondalık
bir sayı olabilir. Risk Yönetimi handikapı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Başlangıçtaki handikaplar programda
yayınlanır. Handikaplar Merkezi Bahis Sistemi tarafından onaylandığı anda geçerli olan handikaplardır.
b) Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ilk yarı sonuçları nihai sonuç olarak kabul edilecektir. Bu sonuç
karşılaşmanın ilk yarısının olağan süresi içerisinde ortaya çıkan nihai sonuca dayanır.
c) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya karşılaşma normal sürenin bitiminden önce
tehir edilirse veya ev sahibi ya da deplasman takımının hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri
değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin ilk yarı sonucuna yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
(24) (07.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişik) Bir basketbol karşılaşmasında (veya bir
kısmında), belirlenmiş bir limitin "Altında – Üstünde", atılan toplam sayı, bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında)
belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı, bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir takım
tarafından atılan toplam sayı: İştirakçiden bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) her iki takım tarafından atılan
toplam sayıyı veya bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam
sayının veya bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan sayının programda yayınlanan
bir limitin "altında" mı, yoksa "üstünde" mi olduğunu veya bir aralıkta olup olmadığını tahmin etmesi istenir.
a) Bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) her iki takım tarafından atılan toplam sayı, bir basketbol
karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı, bir basketbol karşılaşmasında
(veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan toplam sayı, Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve
karşılaşmanın (veya bir kısmının) normal süresi sonunda elde edilen sonuca dayanan sayılardır. Bazı karşılaşmalarda,
oynanan uzatma sürelerinin de dikkate alınması gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olması halinde, bu durum
Programda belirtilecektir.
ç) Bir basketbol karşılaşması (veya bir kısmında) tehir edilirse ve tehir anında her iki takım tarafından atılmış olan
toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı veya
karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan sayı, programda yayınlanan limitin üstündeyse, "üstündeki"
sonuç kazanan sonuç, "altındaki" sonuç ise kaybeden sonuç olarak kabul edilir. Bir basketbol karşılaşması (veya bir
kısmında) tehir edilirse ve tehir anında her iki takım tarafından atılmış olan toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir
kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir takım
tarafından atılmış olan sayı, programda yayınlanan limitin altındaysa, her iki sonuç – "altındaki" ve "üstündeki" - sonuca bir
(1,00) oranı verilir.
(25) (07.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişik) Bir basketbol karşılaşmasında (veya bir
kısmında), belirlenmiş bir limit içinde, atılan toplam sayı, bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir
basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı, bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir takım tarafından
atılan toplam sayı :İştirakçiden bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) her iki takım tarafından atılan toplam sayıyı
veya bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayının veya bir
basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan sayının programda yayınlanan bir aralığın
içinde olup olmadığını tahmin etmesi istenir.
a) Bir basketbol karşılaşmasında (veya bir kısmında) her iki takım tarafından atılan toplam sayı, bir basketbol
karşılaşmasında (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı, bir basketbol karşılaşmasında
(veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan toplam sayı, Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen ve
karşılaşmanın (veya bir kısmında) normal süresi sonunda elde edilen sonuca dayanan sayılardır. Bazı karşılaşmalarda,
oynanan uzatma sürelerinin de dikkate alınması gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olması halinde, bu durum
Programda belirtilecektir.
ç) Bir karşılaşma normal süresi dolmadan önce (veya bir kısmında) tehir edilirse ve tehir anında her iki takım
tarafından atılmış olan toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan
toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan toplam sayı en yüksek aralık içindeyse, bu
aralığa yönelik tahminlerin kazandığı, diğer tüm tahminlerin kaybettiği kabul edilir.
d) Bir karşılaşma normal süresi dolmadan önce (veya bir kısmında) tehir edilirse ve tehir anında her iki takım
tarafından atılmış olan toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan
toplam sayı veya karşılaşmada (veya bir kısmında) belli bir takım tarafından atılan toplam sayı en yüksek aralıktan düşük bir
aralık içindeyse, bu bahis türüyle ilgili tüm tahminlere bir 1,00 oranı verilir. (26) (07.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan kararla değişik) Basketbol karşılaşmasında kafa kafaya: İştirakçiden belirli bir basketbol karşılaşmasında iki
basketbol oyuncusundan hangisinin diğerine göre daha fazla sayı atacağını tahmin etmesi istenir.
a) Bir basketbol karşılaşmasında belli bir basketbol oyuncusu tarafından atılan toplam sayı, Risk Yönetimi tarafından
resmi olarak ilan edilen ve karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde edilen sonuca dayanan sayıların toplamını ifade
eder. Bazı karşılaşmalarda, oynanan uzatma sürelerinin de dikkate alınması gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olması
halinde, bu durum Programda belirtilecektir.b) Karşılaşmaya herhangi bir nedenle katılmayan bir basketbol oyuncusu üzerine
oynanan bahisler için, her iki oyuncuya bir (1,00) oranı verilir.
c) Her iki basketbol oyuncusunun aynı miktarda sayıyı atması halinde, her iki basketbol oyuncusuna bir (1,00) oranı
verilir..
ç) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin bu tür bahse yönelik
tahminleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur. Bir karşılaşmanın iptal edilmesi veya programda belirtilen günden itibaren
(yerel saat ile) bir takvim gününden daha fazla ertelenmesi halinde, iştirakçilerin bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00)
olur.
(27) Bir basketbol turnuvasının galibi
Bir basketbol turnuvasındaki yarı final karşılaşmasının galibi
Bir basketbol turnuvasında grubun galibi : İştirakçiye belirli bir basketbol turnuvasında kimin birinci olacağı veya bir
basketbol turnuvası yarı final karşılaşmasını kimin kazanacağı veya bir basketbol turnuvasının eleme turlarında grup
birincisinin kim olacağı sorulur.
a) Bir turnuvanın galibi veya yarı finalin galibi veya turnuvanın belirli bir turunun galibi, turnuvayı düzenleyen idari
organ tarafından saptanan turnuva kurallarına göre belirlenir. Bu, kazananın saptanma şeklinden (sayı sıralaması, final
karşılaşmaları (zaman içerisinde yapılacak olanlar da dahil), üst tura çıkmak için baraj karşılaşması veya çekiliş) bağımsızdır.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan elenen veya çekilen bir takım üzerine
oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
ç) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(28) Bir basketbol turnuvasının finalinde karşılaşan takımlar : İştirakçiden belirli bir basketbol turnuvasında final
karşılaşmasına çıkacak takımları tahmin etmesi istenir
a) Finale çıkacak takım çifti turnuvayı düzenleyen idari organ tarafından saptanan turnuva kurallarına göre belirlenir.
Bu uzatmaları da kapsayacak şekilde, bu takımların finale çıkma yönteminden bağımsızdır.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan elenen veya çekilen bir takım üzerine
oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
ç) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(29) Bir basketbol turnuvasının sayı kralı :İştirakçiden belirli bir basketbol turnuvasında hangi basketbol
oyuncusunun en çok sayıyı atacağını tahmin etmesi istenir.
a) Aksi programda belirtilmedikçe, belirli bir turnuvadaki sayı kralı, turnuvayı düzenleyen idari organ tarafından
belirlenen kurallar uyarınca belirlenir.
b) Bir turnuvanın sayı kralı belirlenirken, olası uzatmalarda atılan sayılar da değerlendirmeye dahil edilir.
c) Turnuvaya katılmayan basketbol oyuncuları üzerine oynanan bahisler, kazanan bahisler olarak
değerlendirilmeyecektir.
ç) Takımı herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan basketbol oyuncuları üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
d) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, sayı kralı üzerine yapılan tüm tahminlere bir (1,00) oranı verilecektir.
e) Aynı miktarda sayı atan ve turnuvanın sayı kralları olarak kabul edilen iki veya daha fazla oyuncu olması halinde,
her bir oyuncuya verilen oranlar, toplam sayı kralı adedine bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar
1.00’den az olamaz.
(30) Bir Formula 1 veya Moto GP yarışında pol pozisyonunda başlayacak pilotu belirlemek için yapılan yarışı veya
bir Grand Prix yarışını veya bir WRC rallisini kazanacak pilot : İştirakçiden bir Formula 1 Grand Prix veya Moto GP pol
pozisyonu veya bir Grand Prix yarışında veya WRC rallisinde birinci sırayı alacak pilotu tahmin etmesi istenir.
a) Pilotların yarışı tamamladıkları sıralama, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin herhangi bir
nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar yarışı düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen rapora dayalı olarak
yapılacaktır. İlk sırayı paylaşan birden fazla pilot olması halinde (galip olarak), bu pilotların oranları galip sayılan pilot
sayısına bölünecektir. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az olamaz. Ödül töreninden veya resmi
yarış sonu sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bu
örnekle sınırlı değildir), bir pilotun yarış bitimindeki sıralamayı değiştirebilecek şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Pol pozisyonunda yarışa başlayacak pilotu belirlemek için yapılan yarışa herhangi bir nedenle katılmayan bir pilot
üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
c) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. Herhangi bir nedenle yarışa katılmayan herhangi bir pilot veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
(31) Formula 1 veya Moto GP pol pozisyonu yarışında veya bir Grand Prix yarışında ya da WRC rallisinde birinci
veya ikinci olan pilotlar : İştirakçiden bir Formula 1 veya Moto GP Pol pozisyonu yarışında veya bir Grand Prix yarışında ya
da WRC rallisinde birinci veya ikinci olacak pilotları tahmin etmesi istenir.
a) Pilotların yarışı tamamladıkları sıralama, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin herhangi bir
nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar yarışı düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen rapora dayalı olarak
yapılacaktır. Aynı sırayı paylaşan birden fazla pilot olması halinde, bu birden fazla birinci ve ikinci pilot çifti olması ile
sonuçlanır ve çiftin oranları toplam çift sayısına bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az
olamaz. Ödül töreninden veya resmi yarış sonu sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate
alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bunun sınırlı değildir), bir pilotun yarış bitimindeki sıralamayı değiştirecek
şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Pol pozisyonu yarışına herhangi bir nedenle katılmayan bir pilot çifti üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
c) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. Herhangi bir nedenle yarışa katılmayan herhangi bir pilot veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
(32)Formula 1 veya Moto GP Pol pozisyonu yarışı veya bir WRC rallisinde kafa kafaya: İştirakçiden iki pilottan
hangisinin bir Formula 1 veya Moto GP Pol pozisyonu yarışını veya WRC rallisini daha üst sırada tamamlayacağını tahmin
etmesi istenir.
a) Pilotların yarışı bitirdikleri sıralamalar, Risk Yönetimi tarafından ilan edilen sıralamalardır.
b) İki pilottan birisinin elde ettiği süreye bağlı olarak sıralamaya girememesi halinde, bu pilot üzerine oynanan bahis
kaybeden bahis olarak değerlendirilirken, diğer pilot üzerine oynanan bahis kazanan bahis olarak değerlendirilir.
c) Her iki pilotun da sıralamaya girememesi halinde, her iki pilota da oran olarak bir (1) verilecektir.
ç) İki pilottan birinin pol pozisyonu yarışına katılmaması durumunda, her iki pilota da bir (1,00) oranı verilir.
d) Resmi sonuçlar ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate alınmaz. Buna örnek olarak (sadece bunun
sınırlı değildir), bir pilotun sonuçları değiştirecek şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
e) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilir.
(33) Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışında veya bir WRC rallisinde kafa kafaya : İştirakçiden iki pilottan
hangisinin bir Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışını veya bir WRC rallisini daha üst sırada tamamlayacağını tahmin
etmesi istenir.
a) Pilotların yarışı tamamladıkları sıralama, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin herhangi bir
nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar yarışı düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen rapora dayalı olarak
yapılacaktır. Ödül töreninden veya resmi yarış sonu sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate
alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bunun sınırlı değildir), bir pilotun yarış bitimindeki sıralamayı değiştirecek
şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Her iki pilotun da yarışı tamamlayamaması halinde, daha fazla tur atan pilot galip kabul edilecektir. Her iki pilotun
da aynı sayıda tur atması halinde, her iki pilota da oran olarak bir (1,00) verilecektir.
c) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. İki pilottan birinin herhangi bir nedenle yarışa katılmaması halinde, her iki pilota da oran olarak bir (1,00)
verilecektir.
ç) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilir.
(34) Formula 1 veya Moto GP pol pozisyonu yarışında veya Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışında veya
WRC rallisinde ilk iki (veya ilk üç, ilk dört, ilk altı veya ilk sekiz) sırayı alacak pilotlar : İştirakçiden bir pilotun Formula 1
veya Moto GP pol pozisyonu yarışını veya Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışını veya WRC rallisini ilk iki sırada
(veya ilk üç, ilk dört, ilk altı veya ilk sekiz) bitirip bitiremeyeceğini tahmin etmesi istenir.
a) Pilotların yarışı tamamladıkları sıralama, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin herhangi bir
nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar yarışı düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen rapora dayalı olarak
yapılacaktır. Ödül töreninden veya resmi yarış sonu sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate
alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bunun sınırlı değildir), bir pilotun yarış bitimindeki sıralamayı değiştirecek
şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Bu bahis türünde birden fazla pilotun, yarışı eş zamanlı olarak ödül kazanacak bir sıralamada tamamlaması
halinde, toplam kazanan pilot sayısı beklenen sayıdan fazlaysa, her pilotun oranı kesirli bir sayı ile çarpılır. Bu kesirli sayının
payı ödül verilen sıralamaların sayısını tamamlamak için ödenmesi gereken toplam etkinlik (pilot) sayısıdır ve paydası da
yarışı eş zamanlı olarak aynı sırada tamamlayan pilot sayısından oluşur. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar
1.00’den az olamaz.
c) Pol pozisyonunda yarışa başlayacak pilotu belirlemek için yapılan yarışa herhangi bir nedenle katılmayan bir pilot
üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
ç) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. Pol pozisyonunda yarışa başlayacak pilotu belirlemek için koşulan yarışa katılan ama herhangi bir nedenle yarışa
katılmayan pilotlar üzerine oynanan bahisler kazanan bahisler olarak değerlendirilmeyecektir.
d) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilir.
(35) Formula 1 veya Moto GP Dünya Şampiyonası veya WRC rallisini kazanan pilot Formula 1 veya Moto GP
Dünya Şampiyonası veya WRC rallisini kazanan Takım: İştirakçiden Formula 1 veya Moto GP Dünya Şampiyonası veya
WRC rallisinde ilk sırayı alacak pilot veya takımı tahmin etmesi istenir.
a) Kazanan pilot veya takımlar, kazanan sıralamaların nasıl belirlendiğine bakılmaksızın, Risk Yönetimi tarafından
galip ilan edilen pilot veya takımlardır.
b) Herhangi bir nedenle şampiyonadan diskalifiye edilen veya çekilen bir pilot veya takım üzerine oynanan bahisler,
aksi programda belirtilmedikçe, kazanan bahisler değildir.
c) Herhangi bir nedenle şampiyonaya katılmayan herhangi bir pilot veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00)
oranı verilecektir.
ç) Şampiyonanın iptal edilmesi halinde, tüm bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
(36) Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışından ilk çekilecek pilot: İştirakçiden Formula 1 veya Moto GP Grand
Prix yarışından ilk çekilecek pilotu tahmin etmesi istenir.
a) Pilotların yarışı tamamladıkları sıralama, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin herhangi bir
nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar yarışı düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen rapora dayalı olarak
yapılacaktır. Ödül töreninden veya resmi yarış sonu sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate
alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bu örnekle sınırlı değildir), bir pilotun yarış bitimindeki sıralamayı
değiştirebilecek şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) İki yada daha fazla pilotun yarıştan aynı anda çekilmesi halinde, her birinin oranı aynı anda çekilen pilotların
sayısına bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az olamaz. Yarışı tamamlayamayan iki ya da
daha fazla pilotun Grand Prix yarışında aynı sayıda turu tamamlamış olması halinde, yaptıkları toplam mesafe dikkate
alınmaksızın ve yarıştan çekildikleri zaman ve/veya çekilme anındaki sıralarına bakılmaksızın, iki pilotun da aynı anda
yarıştan çekildiği kabul edilir.
c) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. Herhangi bir nedenle yarışa katılmayan herhangi bir pilot veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
(37) Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışında grup bahisleri: İştirakçiden grupta sunulan pilotlardan hangisinin
bir Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışını gruptaki diğer pilotlara göre daha üst sırada tamamlayacağını tahmin etmesi
istenir.
a) Pilotların yarışı tamamladıkları sıralama, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin herhangi bir
nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar yarışı düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen rapora dayalı olarak
yapılacaktır. Ödül töreninden veya resmi yarış sonu sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate
alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bu örnekle sınırlı değildir), bir pilotun yarış bitimindeki sıralamayı
değiştirebilecek şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Gruptaki pilotların hiçbirinin yarışı tamamlamaması halinde, en fazla turu tamamlayan pilotun yarışı kazandığı
kabul edilir. Yarışı tamamlayamayan iki ya da daha fazla pilotun aynı sayıda turu tamamlaması halinde, her birine ait oranlar
aynı sayıda turu tamamlayan pilotların sayısına bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az
olamaz. Tüm pilotların aynı sayıda turu tamamlaması halinde, hepsine bir (1,00) oranı verilir.
c) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. Herhangi bir nedenle yarışa katılmayan herhangi bir pilot üzerine bahis oynanması halinde, pilotun yer aldığı
gruba ait tüm seçimlere bir (1,00) oranı verilir.
ç) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilir.
(38) Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışında En Hızlı Tur Zamanı: İştirakçiden Formula 1 veya Moto GP
Grand Prix yarışında en hızlı tur zamanını yapacak pilotu tahmin etmesi istenir.
a) Formula 1 veya Moto GP Grand Prix yarışında en hızlı tur zamanı, yarışı düzenleyen kuruluş tarafından ilan edilen
rapora göre tanımlanır. Resmi sonuçlar ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler dikkate alınmaz. Buna örnek olarak
(sadece bu örnekle sınırlı değildir), bir pilotun resmi sonuçları değiştirebilecek şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Bir Grand Prix Formula 1 veya Moto GP yarışının başlangıç zamanı, pilot Gridde yerini aldığı andan itibaren,
ısınma turunun başlangıç zamanı olarak kabul edilir. Buna göre, ısınma turu için pozisyon alan tüm pilotların yarışa katıldığı
kabul edilir. Herhangi bir nedenle yarışa katılmayan herhangi bir pilot veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilir.
c) Bir yarışın iptal edilmesi, ertelenmesi, askıya alınması ve 36 saat içerisinde düzenlenememesi halinde, aksi
programda belirtilmedikçe, bu bahisle ilgili iştirakçilerden gelen tüm bahislere bir (1,00) oranı verilir.
(39) Formula 1 veya Moto GP Dünya Şampiyonasında pilot veya takımların galibiyet sayısı: İştirakçiden Formula 1
veya Moto GP Dünya Şampiyonası sırasında bir pilot veya takımın kaç galibiyet elde edeceğini tahmin etmesi istenir.
a) Pilot veya takımların galibiyet sayısı, Şampiyonanın bitiminde Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen
galibiyet sayısıdır.
b) Herhangi bir nedenle şampiyonadan diskalifiye edilen veya çekilen bir pilot veya takım üzerine oynanan bahisler,
aksi programda belirtilmedikçe, kazanan bahisler değildir.
c) Herhangi bir nedenle şampiyonaya katılmayan herhangi bir pilot veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00)
oranı verilir.
ç) Şampiyonanın iptal edilmesi halinde, tüm bahislere bir (1,00) oranı verilir.
(40) Spor karşılaşmalarının nihai sonucu veya kesin sonucu (futbol haricinde): İştirakçiden futbol haricinde bir spor
karşılaşmasının nihai veya kesin sonucunu tahmin etmesi istenir. Bu spor karşılaşmaları tenis, voleybol, hentbol, su topu veya
sonuçları gol veya set cinsinden ifade edilen diğer tüm sporları kapsayabilir.
a) Bir karşılaşmanın tam sonucu, normal süre tanımlanmışsa, karşılaşmanın normal süresinin bitiminde gol veya set
olarak ifade edilen sonuçtur. Ek süre veya ek sürenin ardından kazananın herhangi bir şekilde ilan edilmesi dikkate
alınmayacaktır.
b) Karşılaşmanın belirtilen bitim saatinden önce iptal edilmesi, ertelenmesi veya tehir edilmesi, ya da karşılaşmanın
oynanacağı yer veya rakip takımın değişmesi ve bunun resmi programın yayınlanmasından sonra gerçekleşmesi halinde,
yatırılan tüm bahislere bir (1) oranı verilir
(41) (29.05.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişik) Bir spor karşılaşmasının sonucunun belirlenmiş
bir limitin "Altında – Üstünde" veya belirlenmiş bir aralık içinde olması:
İştirakçiden bir spor organizasyonunun sonucunu, toplam gol, sayı veya set sayısı, ya da puan sıralaması olarak veya
başka bir şekilde tahmin etmesi istenir. Bu spor karşılaşmaları arasında futbol, hokey, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, su
topu veya başka herhangi bir spor yer alabilir. İştirakçinin tahmini, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, spor
organizasyonundaki bitirme sırası, süre veya diğer herhangi bir istatistiksel ölçü dahil olmak üzere, bir spor
organizasyonunda (oyun, karşılaşma, grup, turnuva turu, turnuva) bir atlet veya takım tarafından elde edilecek sonuç ya da
rekora ilişkin de olabilir. Tahminler için belirlenmiş limitler veya aralıklar programda ilan edilir. Futbol için, bu paragraf bu
bahis türlerinin tanımlandığı paragraflarda düzenlenen bir futbol maçındaki sarı veya kırmızı kart, penaltı sayısına, toplam
gol (“Altında” veya “Üstünde” ya da aralığında) ilişkin bahis durumlarını kapsamamaktadır. Ayrıca, basketbol için, bu
paragraf bu bahis türlerinin tanımlandığı paragraflarda düzenlenen bir basketbol maçındaki kaydedilen ya da bir iştirakçinin
veya takımın maçta ya da maçın bir kısmında kaydettiği toplam sayıya (“Altında” veya “Üstünde” ya da aralığında), ilişkin
bahis durumlarını kapsamamaktadır.
a) Galibiyet sonucu, organizasyonun ilgili organizatörünün düzenlemelerine göre belirlenir ve turnuvayı düzenleyen
kurum tarafından ilan edilir.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun spor organizasyondan diskalifiye olan veya çekilen
atletler veya katılımcılar üzerine oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan atlet veya katılımcılar üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Spor organizasyonun tehir edilmesi halinde, tehir anında galibin belirlenmiş olması (kazanan sonucun belirlenmiş
olması) istisna olmak üzere, tüm bahis oranları bire (1,00) dönüştürülür.
d) Spor organizasyonu tehir edilir, yeniden başlatılır ve sonuçlanırsa, geçerli sonuç organizasyonun nihai sonucunda
elde edilen sonuç olur. (42) Kazanan atlet veya takımı seçme : İştirakçilerin, sınırlı kalmamak kaydıyla, tenis, hentbol,
voleybol, sutopu, vb. gibi turnuvalar da kazanan sporcu veya takımı tahmin ettikleri bahis türü.
a) Bir turnuvayı veya turnuvanın bir bölümünü kazanan sporcu veya takım, ilgili organizasyon tarafından saptanan
kurallara ve turnuva kapsamında oluşan sonuçlara göre belirlenir. Bu, rakiplerin puan sıralaması, finaller (olası uzatmalar ve
penaltı atışları da dahil), baraj maçları veya çekiliş gibi bir yöntemle (sadece bunlarla sınırlı değildir) belirlenmesinden
bağımsızdır.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan diskalifiye edilen veya çekilen bir sporcu
veya takım üzerine oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir sporcu veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(43) Bir turnuvanın katılımcıları (sporcular veya takım) : İştirakçilerin tenis, hentbol, voleybol, su topu, vb. gibi
turnuvalarda (sadece bunlarla sınırlı değildir) hangi sporcu veya takımların belirli bir müsabakaya katılacağını tahmin
ettikleri bahis türü.
a) Belirli bir turnuva veya turnuvanın bir bölümünde, sporcu veya takımların sıralaması ilgili organizasyonun
saptadığı düzenlemelere ve turnuva kapsamında oluşan sonuçlara göre belirlenir. Bu, uzatma veya penaltı atışlarını da
içerebilen sporcu veya takımların sıralamalarının belirlenme yönteminden bağımsızdır.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan diskalifiye olan veya çekilen sporcular veya
takımlar üzerine oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan sporcu veya takımlar üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(44) En fazla golün atıldığı grup : İştirakçiden, belirlenmiş sayıdaki grup içinden, hangi futbol grubunda en fazla
golün atılacağını tahmin etmesi istenir.
a) En fazla gol sayısının kaydedildiği grup, organizasyonu düzenleyen kuruluşun resmi olarak ilan ettiği gruptur ve
her gruba katılan futbol takımlarının oynadığı tüm karşılaşmaların normal süresinin bitiminde elde edilen nihai sonuçlara
göre belirlenir.
b) İki ya da daha fazla grup içinde aynı sayıda gol atılmışsa ve bu gol sayısı bu bahis türü için atılan en yüksek gol
sayısı olarak kabul ediliyorsa, bu grupların her birine ait oranlar, aynı sayıda gol atılan grupların toplam sayısına bölünür. Bu
kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az olamaz.
c) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, en yüksek gol sayısının atıldığı grup üzerine yapılan tüm tahminlere bir (1,00)
oranı verilir.
(45) Bir turnuvanın galibinin çıkacağı grup : İştirakçiden, belirlenmiş sayıdaki grup içinden, turnuvanın galibinin
hangi gruptan çıkacağını tahmin etmesi istenir.
a) Turnuvanın galibinin çıkacağı grup, organizasyonu düzenleyen kuruluşun resmi olarak ilan ettiği gruptur ve
turnuvanın kurallarına uygun şekilde belirlenir.
b) Turnuvanın iptal edilmesi halinde, bu bahis türüne yapılan tüm tahminlere bir (1,00) oranı verilir.
(46) Bir futbol turnuvasında, bir takımın elendiği veya diskalifiye olduğu tur: İştirakçiden bir futbol turnuvasında,
belli bir takımın eleneceği veya herhangi bir sebeple diskalifiye olacağı turu tahmin etmesi istenir.
a) Belli bir takımın elendiği veya diskalifiye olduğu tur, turnuvayı düzenleyen kuruluşun turnuva kurallarına göre
belirlenir. Bu, kazananın saptanma şeklinden (puan sıralaması, final karşılaşmaları (uzatma süreleri, olası penaltı vuruşları
dahildir), üst tura çıkmak için baraj karşılaşması veya çekiliş) bağımsızdır.
b) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı verilecektir.
c) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(47) Bir futbol karşılaşmasını uzatma süresi içinde kazanan takım :İştirakçiden bir futbol karşılaşmasını uzatma süresi
içinde hangi takımın kazanacağını tahmin etmesi istenir.
a) Galip takım Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen takımdır ve karşılaşmanın uzatma süresi içerisinde
elde edilen nihai sonuca dayandırılır.
b) Karşılaşmanın normal süresi içinde oluşan sonuç beraberlik ("0") değil ise, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını
uzatma süresi içinde kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir.
c) Uzatma süresi sonunda oluşan sonuç beraberlik ("0") ise, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını uzatma süresi içinde
kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir.
ç) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen tarihten itibaren bir
takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya bir karşılaşma ikinci yarının
başlamasından önce tehir edilirse ve tehirden itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi
olarak belirtilen tarihten itibaren bir takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya
hangi takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik veya oyuncu değişiklikleri yapılırsa
veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını uzatma süresi içinde
kazanan takıma ait bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
d) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü
takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, karşılaşma tehir edildiği
andaki sonuç nihai olarak değerlendirilir. Bu durumda, nihai sonuç beraberlik ("0") değil ise, iştirakçilerin futbol
karşılaşmasını uzatma süresi içinde kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir, dolayısıyla nihai sonuç
beraberlik ("0") ise, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını uzatma süresi içinde kazanan takıma ait bahisleri geçerlidir ve kabul
edilir, ama oran bir (1,00) olur.
e) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, karşılaşmanın kesin sonucu geçerli sonuç olarak
değerlendirilir. Bu durumda, nihai sonuç beraberlik ("0") değil ise, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını uzatma süresi içinde
kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir, dolayısıyla nihai sonuç beraberlik ("0") ise, iştirakçilerin futbol
karşılaşmasını uzatma süresi içinde kazanan takıma ait bahisleri geçerlidir ve karşılaşmanın uzatma süresinin
sonuçlanmasından sonra değerlendirilir.
f) Bir karşılaşma uzatma süresi içinde tehir edilirse ve tehir anından sonraki oynanmamış bölümü üç saat içinde
oynanmazsa, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını uzatma süresi içinde kazanan takıma ait bahisleri kabul edilir, ancak oran bir
(1,00) olur.
g) Ne sebeple olursa olsun, bir turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilecektir.
(48) Bir futbol karşılaşmasını penaltı vuruşlarında kazanan takım : İştirakçiden bir futbol karşılaşmasını penaltı
vuruşlarında hangi takımın kazanacağını tahmin etmesi istenir.
a) Galip takım Risk Yönetimi tarafından resmi olarak ilan edilen takımdır ve karşılaşmanın penaltı vuruşlarında elde
edilen nihai sonuca dayandırılır.
b) Karşılaşmanın normal süresi veya uzatma süresi içinde oluşan sonuç beraberlik ("0") değil ise, iştirakçilerin futbol
karşılaşmasını penaltı vuruşlarında kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir.
c) Bir karşılaşma iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen tarihten itibaren bir
takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya bir karşılaşma ikinci yarının
başlamasından önce tehir edilirse ve tehirden itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına kadar olan süre programda resmi
olarak belirtilen itibaren bir takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya hangi
takımın ev sahibi, hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik veya program yayınlandıktan sonra
rakiplerde değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını penaltı vuruşlarında kazanan takıma ait bahisleri kabul
edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarıda tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi olarak belirtilen günü
takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, karşılaşma tehir edildiği
andaki sonuç nihai olarak değerlendirilir. Bu durumda, nihai sonuç beraberlik ("0") değil ise, iştirakçilerin futbol
karşılaşmasını penaltı vuruşlarında kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir, dolayısıyla nihai sonuç
beraberlik ("0") ise, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını penaltı vuruşlarında kazanan takıma ait bahisleri geçerlidir ve kabul
edilir, ama oran bir (1,00) olur.
d) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, karşılaşmanın kesin sonucu geçerli sonuç olarak
değerlendirilir. Bu durumda, nihai sonuç beraberlik ("0") değil ise, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını penaltı vuruşlarında
kazanan takıma ait bahislerinin kazanamadığı kabul edilir, dolayısıyla nihai sonuç beraberlik ("0") ise, iştirakçilerin futbol
karşılaşmasını penaltı vuruşlarında kazanan takıma ait bahisleri geçerlidir ve karşılaşmanın uzatma süresinin ve/veya penaltı
vuruşlarının sonuçlanmasından sonra değerlendirilir.
e) Bir karşılaşma uzatma süresi içinde veya penaltı vuruşlarında tehir edilirse ve tehir anından sonraki oynanmamış
bölümü üç saat içinde oynanmazsa, iştirakçilerin futbol karşılaşmasını kazanan takıma ait bahisleri kabul edilir, ancak oran
bir (1,00) olur.
f) Ne sebeple olursa olsun, turnuvanın iptal edilmesi halinde, tüm bahis oranları bir (1,00) olarak değiştirilir.
(49) Bir turnuvada en fazla madalya, en fazla galibiyet, en fazla puan alan sporcu veya takım : İştirakçiden, sınırlı
kalmamak kaydıyla tenis, hentbol, voleybol, sutopu turnuvaları, Olimpiyat oyunları, Grand Prix gibi turnuvalarda (bir veya
birkaç spor veya disiplin içinde, turnuvanın tamamı yada bir kısmı), toplamda en fazla madalyayı veya belli bir kategori için
en fazla madalyayı toplayan veya en fazla galibiyet veya en fazla puan kazanan sporcu yada takımı tahmin etmesi istenir.
a) Turnuvadaki (bir veya birkaç spor veya disiplin içinde, turnuvanın tamamı ya da bir kısmı) sporcu veya takımın
sonuçları organizasyonu düzenleyen kuruluşun düzenlemeleri ve turnuva kapsamında oluşan sonuçlara göre belirlenir. Birden
fazla sporcu ya da takımın aynı sayıda madalyayı veya puanı veya galibiyeti kazanması ve bunun sonucunda birden fazla
kazanan sonuç olması halinde, sporcu ya da takımların her birine ait bahis oranları, kazanan sporcu ya da takım sayısına
bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az olamaz.
b) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan diskalifiye edilen veya çekilen bir sporcu
veya takım üzerine oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
c) Herhangi bir nedenle turnuvaya katılmayan bir sporcu veya takım üzerine oynanan bahislere bir (1,00) oranı
verilecektir.
ç) Turnuvanın herhangi bir sebeple tehir edilmesi halinde, tehir anında kazanan bir sonuç (turnuva devam ettirilse ve
tamamlansa dahi değiştirilemeyen bir sonuç ya da netice) olmadıkça, bu bahis türüne yapılan tüm tahminlere bir (1,00) oranı
verilir
(50) Bir spor organizasyonunda veya spor organizasyonunun belli bir aşamasında, bir takımın veya sporcunun belli
bir sıraya ya da sıra aralığına veya tur atlama sırasına girmesi:
İştirakçiden bir spor organizasyonunda veya spor organizasyonunun belli bir aşamasında, bir takımın veya sporcunun
belli bir sıraya (birinci sıraya yerleşecek takım veya sporcu) veya bir sıra aralığına (4.-6. sıralardan birine yerleşecek takım
veya sporcu) veya tur atlama sırasına (grup içinde 1.-2. sıralardan birine girerek bir üst tura çıkacak takım veya sporcu;
birincilik ve ikincilik tur atlama sıralarıdır) girip girmeyeceğini tahmin etmesi istenir.
a) Takım veya sporcuların turnuvayı tamamlama sıraları, ödül töreni sırasında geçerli olan sıralamadır; ödül töreninin
herhangi bir nedenle düzenlenmemesi halinde, resmi sıralamalar organizasyonu düzenleyen kuruluş tarafından bildirilen
rapora dayalı olarak yapılacaktır. Ödül töreninden veya resmi sonuç sıralaması ilan edildikten sonra, yapılacak değişiklikler
dikkate alınmayacaktır. Buna örnek olarak (sadece bunun sınırlı değildir), bir takım veya sporcunun organizasyon
bitimindeki sıralamayı değiştirecek şekilde diskalifiye edilmesi verilebilir.
b) Takım veya sporcuların turnuvayı tamamlama sıraları, turnuvanın organizasyonunu yapan kuruluş tarafından resmi
olarak ilan edilen sonuçlara ve turnuvayı düzenleyen kuruluş tarafından uygulanan düzenlemelere göre belirlenen sıralardır.
c) Bir spor organizasyonunun belli bir aşamasında (grup aşamasında) tur atlama sıralarının sayısına turnuvayı
düzenleyen kuruluş karar verir ve Risk Yönetiminin takdirine bağlı olarak programda ilan edilebilir.
ç) Aksi programda belirtilmedikçe, ne sebeple olursa olsun turnuvadan diskalifiye edilen veya çekilen bir sporcu veya
takım üzerine oynanan bahisler kazanan bahisler olamaz.
d) Bir takım veya sporcu herhangi bir nedenle turnuvaya katılmazsa, iştirakçilerin bu bahis türü üzerine oynadıkları
bahislere bir (1,00) oranı verilir.
e) Turnuvanın herhangi bir sebeple tehir edilmesi halinde, tehir anında kazanan bir sonuç (turnuva devam ettirilse ve
tamamlansa dahi değiştirilemeyen bir sonuç ya da netice) olmadıkça, bu bahis türüne yapılan tüm tahminlere bir (1,00) oranı
verilir.
(29.05.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla eklenen) (51) Grup Bahisleri:
İştirakçiden, belirli bir spor organizasyonu veya o spor organizasyonunun bir kısmında, sunulan bir grup için önerilen
sonuçlardan (takım, atlet vb.) hangisinin bu gruptaki diğer olası sonuçlardan daha iyi bir pozisyonda tamamlayacağını tahmin
etmesi istenir.
a) Önerilen sonuçlara ilişkin bitirme pozisyonları, Organizatör tarafından, müsabakayı düzenleyen makamın resmi
bilgilerine dayanılarak açıklanan sonuçlardır. Resmi bitirme pozisyonları açıklandıktan sonra meydana gelebilecek hiçbir
değişiklik dikkate alınmaz. Yalnızca bu örnekle sınırlı kalmamak kaydıyla bir örnek, bitirme pozisyonlarını değiştirebilecek
şekilde sonucun (atlet veya takımın vb.) diskalifiye edilmesi yönünde karar alınmasıdır.
b) Kazanan sonucun birden fazla olması halinde, bunların her biri ile ilgili ikramiye oranları kazanan sonuçların
sayısına bölünür. Bu kuralı uygulayarak iştirakçilere ödenecek oranlar 1.00’den az olamaz.
c) Herhangi bir nedenle organizasyona ya da onun bir kısmına katılmayan bir sonuç için bahislerin kabul edilmiş
olması halinde bu sonucu içeren gruba yönelik tüm seçimlere bir (1.00) ikramiye oranı verilir.
ç) Herhangi bir nedenle kalifiye olmayan (elenen, diskalifiye olan, bir üst tura çıkamayan, vb.) veya müsabakayı
bırakan bir tahmin veya sonuç için bahislerin alınması halinde bu bahisler kaybeden bahis olarak dikkate alınacaktır.
d) Organizasyonun, herhangi bir kazanan tahmin veya sonuç olmadan iptal edilmesi, belirsiz bir süre için ertelenmesi
veya tatil edilmesi halinde tüm iştirakçilerin bu bahis ile ilgili tahminlerine programda aksi belirtilmediği takdirde bir (1.00)
ikramiye oranı verilecektir. Tatil edilme anında, kazanan bir tahmin veya sonucun (organizasyonun devam ettirilerek
tamamlanması halinde bile değiştirilemeyen bir durum veya sonuç) bulunması halinde bu durum kazanan durum olarak kabul
edilecektir.
(07.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla eklenen) (52) Basketbol karşılaşmasında ilk sayıyı atan
takım: İştirakçiden bir basketbol karşılaşmasında ilk sayıyı kaydedecek takımı tahmin etmesi istenir.
a) İlk sayıyı atan takım, Risk Yönetimi tarafından karşılaşmanın normal süresi içinde belirlenen sonuca dayanılarak
resmi olarak ilan edilen sonuçtur.
b) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde oyuncuların ilk sayıyı atan
takıma yönelik bahisleri kabul edilir ama oran bir (1,00) olur.
c) Karşılaşmanın tehir edilmesi halinde, tehir anında kazanan bir sonuç (karşılaşma devam ettirilse ve
tamamlansa dahi değiştirilemeyen bir sonuç ya da netice) olmadıkça, oyuncuların ilk sayıyı atan takıma yönelik bahislerine
bir (1,00) oranı verilir.
(02.09.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla değişik)
(54) Futbol karşılaşmasının tümünün nihai sonucu ya da karşılaşmanın geri kalan kısmının sonucu ve bir futbol
karşılaşmasının oynanması sırasında bir sonraki golü hangi takımın atacağı üzerine canlı bahis oyunları dışında, spor
müsabakalarında meydana gelen olaylar, durumlar ve neticeler üzerine canlı bahis: İştirakçiden spor müsabakalarında
meydana gelen olaylar, durumlar ve neticeler ile ilgili olan bahis türlerinden birinde (belirli bir limitin altında-üstünde gol
sayısı, kırmızı kart olup olmadığı, belirli bir limitin altında veya üstünde sarı/kırmızı kart olup olmayacağı, atılan toplam
sayının bir limitin altında veya üstünde olup olmadığı ve benzeri) kazanan sonucu/sonuçları tahmin etmesi ve buna yönelik
bahsini belirtilen maçın oynanması sırasında yapması istenir. İlgili etkinlik ve kazanan sonucun hangi kıstas(lar) dikkat
alınarak belirleneceği, sunulan bahis türü ve gerekli bilgiler programda belirtilir. Futbol karşılaşmasının nihai sonucu veya
karşılaşmanın geri kalan kısmının sonucu ya da bir futbol karşılaşmasının oynanması sırasında bir sonraki golü hangi takımın
atacağı üzerine canlı bahis oyunları açısından, öncelikle ilgili oyun kuralları geçerlidir.
a) Bu bahis türünde, iptale izin verilmez. Canlı bahisler, karşılaşmanın başlangıç vuruşundan birkaç dakika önce
başlangıç oranlarının olası herhangi bir yolla duyurulmasıyla başlar. Bahsin geçerli olacağı ve değerlendirmeye alınacağı
kesin süre Risk Yönetimi tarafından belirlenir.
b) Bu bahse ait tahminler, programda aksi belirtilmedikçe, başka organizasyonlar veya bahis türleriyle birleştirilemez.
c) Bu tür bahislerde kazanan sonuç/sonuçlar, Risk Yönetimi tarafından ilgili etkinliği düzenleyen kuruluşun etkinlik
sırasında meydana gelen olaylar, durumlar ve neticeler ile ilgili resmi açıklamalarına dayanılarak açıklanır.
ç) Etkinliğin bahis kabul süresi içerisinde tehir edilmesi ve 3 (üç) saat içerisinde tamamlanmaması veya etkinliğin
devam ettirilmesi ve tamamlanması halinde sonucun ya da skorun değişme olasılığının bulunması halinde, bir başka deyişle,
iştirakçilerin, bu oyuna yönelik canlı bahislerine, tehir anında kazanan bir sonuç/sonuçlar bulunmadığı takdirde, yapılan tüm
tahminlere bir (1,00) oranı verilir. Bu düzenleme, ilgili etkinliklerin tehir edilmesi durumunda, bütün spor müsabakaları
üzerine oynanan her çeşit bahis için geçerlidir.
(55) Futbol karşılaşmasında Karşılıklı Gol Olup Olmayacağı Üzerine Bahis (“Karşılıklı Gol Var/Karşılıklı Gol
Yok”): İştirakçiden, bir futbol karşılaşmasında her iki takımın da gol atacağını (“Karşılıklı Gol Var”) ya da iki takımdan en
az birinin gol atamayacağını (“Karşılıklı Gol Yok”) tahmin etmesi istenir.
a) Gol atan takım veya takımlar, Risk Yönetimi tarafından karşılaşmanın normal süresinin bitiminde elde edilen
sonuca dayanılarak resmi olarak ilan edilen takımlardır.
b) Bir karşılaşma her iki takım da gol attıktan sonra, ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilir ve tehir anından
karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü Oyun Programında resmi olarak belirtilen günü takip eden
takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, “Karşılıklı Gol Var” bahsine oynayan
iştirakçilerin bahisleri doğru kabul edilir ve bu iştirakçiler ikramiye almaya hak kazanır; öte yandan “Karşılıklı Gol Yok”
bahsine oynayan iştirakçilerin bahisleri yanlış kabul edilir ve bu iştirakçiler ikramiye almaya hak kazanamaz.
c) Bir karşılaşma ikinci yarının başlangıcından önce tehir edilirse ve iki takımdan en az biri tarafından henüz gol
atılmamışsa ve tehir anından karşılaşmanın normal süresinin bitimine kadar olan bölümü programda resmi olarak belirtilen
günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, “Karşılıklı Gol Var/
Karşılıklı Gol Yok” bahsi için her türlü sonuç tahminine bir (1,00) oranı verilir.
ç) Bir karşılaşma ikinci yarının başlamasından sonra tehir edilir ve karşılaşmanın kalan bölümü programda resmi
olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa, bu
bahis için kazanan sonuç, karşılaşma tehir edildiği andaki sonuca dayandırılır.
d) Bir karşılaşma tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü
içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa, bu bahsin kazanan sonucu, karşılaşmanın kesin
sonucuna dayandırılır.
e) Bir karşılaşma iptal edilir veya ertelenirse ve karşılaşma programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim
günü içerisinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) oynanmazsa veya ev sahibi ya da deplasman takımının
hangisi olduğu ile ilgili değişiklikler yapılır veya rakiplerden biri değişirse, tüm bu hallerde iştirakçilerin “Karşılıklı Gol
Var/Karşılıklı Gol Yok” bahisleri kabul edilir ancak oran bir (1,00) olur.
(04.08.2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla eklenen):
56) Seçilen İki Futbol Karşılaşmasının Sonuçlarından Yola Çıkılarak Yapılan Eşleştirme Sonunda Elde Edilecek
Sonuç (Düello Maç Sonucu Oyunu): İştirakçiden oyun programında yer alan ve yurtiçinde veya yurtdışında oynanan futbol
karşılaşmaları içinden seçilerek eşleştirilen iki futbol takımı arasında oynandığı varsayılacak bir karşılaşmanın sonucunu
tahmin etmesi istenir. Örneğin: A futbol takımı ile C futbol takımı arasında oynanacak karşılaşma ile B futbol takımı ile D
futbol takımı arasında oynanacak karşılaşma seçilerek ilan edilir ve oynandığı varsayılacak karşılaşma, takım eşleştirmesi
sonucunda, A ile B veya C ile D takımı arasında oynanıyormuş gibi değerlendirilir.
a) Düello oyununa ilişkin maç sonucu, Risk Yönetim Merkezi tarafından yapılan eşleştirmede yer alan takımların
gerçek karşılaşmalarının normal sürelerinin bitiminde resmi sonuca dayandırılarak attıkları gol sayılarına göre belirlenir.
Daha çok gol atmış olan takım kazanan ilan edilir, gol sayısının eşit olması halinde beraberlik durumu oluşur. Örneğin: A
takımı ile C takımı arasında oynanan karşılaşma A takımının 3-1’lik galibiyeti ile; B takımı ile D takımı arasında oynanan
karşılaşma ise 1-2’lik B takımının mağlubiyeti ile sonuçlanmışsa; A ile B takımları arasındaki oynandığı varsayılacak
karşılaşma 3-1; C ile D takımları arasındaki oynandığı varsayılacak karşılaşma ise 1-2 sonuçlanmış olarak değerlendirilir.
b) Düello oyunu için oluşturulan eşleştirmede, ev sahibi / deplasman takım ayrımı alfabetik sıralamaya göre belirlenir
ve öncesinde hangi takımın ev sahibi; hangi takımın deplasman olarak kabul edileceği oyun programında ilan edilir.
c) Eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşması iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma
programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle)
oynanmazsa veya eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşması karşılaşma tamamlanmadan önce
tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına
kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel
saatiyle) oynanmazsa veya eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşmasında hangi takımın ev sahibi,
hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde
değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin düello bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
d) Eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşması tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda
resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa,
maç skoru karşılaşma sonlandırıldığındaki skordur.
57) Seçilen İki Futbol Karşılaşmasının Sonuçlarından Yola Çıkılarak Yapılan Eşleştirme Sonunda Elde Edilecek
Sonuca göre belli bir limitin altında veya üstünde atılan goller (Düello Altı-Üstü Oyunu): İştirakçiden oyun programında yer
alan ve yurtiçinde veya yurtdışında oynanan futbol karşılaşmaları içinden seçilerek eşleştirilen iki futbol takımı arasında
oynandığı varsayılacak bir karşılaşmadaki toplam gol sayısının programda yayınlanan bir limitin “altında” mı yoksa
“üstünde” mi olduğunu tahmin etmesi istenir. Örneğin: A takımı ile C takımı arasında oynanacak karşılaşma ile B takımı ile
D takımı arasında oynanacak karşılaşma seçilerek ilan edilir ve oynandığı varsayılacak karşılaşma, takım eşleştirmesi
sonucunda, A ile B veya C ile D takımı arasında oynanıyormuş gibi değerlendirilir.
a) Düello oyununa ilişkin toplam gol sayısı, Risk Yönetim Merkezi tarafından yapılan eşleştirmede yer alan
takımların gerçek karşılaşmalarının normal sürelerinin bitiminde resmi sonuca dayandırılarak attıkları gol sayılarına göre
belirlenir. Örneğin: A takımı ile C takımı arasında oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlik ile; B takımı ile D takımı arasında
oynanan karşılaşma ise 1-2’lik B takımının mağlubiyeti ile sonuçlanmışsa ve belirlenen toplam gol limiti 2,5 ise; A ile B
takımları arasındaki oynandığı varsayılacak karşılaşma 1-1 sonuçlanmış olacağından 2,5 gol “altında”; C ile D takımları
arasındaki oynandığı varsayılacak karşılaşma ise 1-2 sonuçlanmış olacağından 2,5 gol “üstünde” olarak değerlendirilir.
b) Düello oyunu için oluşturulan eşleştirmede, ev sahibi / deplasman takım ayrımı alfabetik sıralamaya göre belirlenir
ve öncesinde hangi takımın ev sahibi; hangi takımın deplasman olarak kabul edileceği oyun programında ilan edilir.
c) Eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşması iptal edilir ya da tehir edilirse ve karşılaşma
programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle)
oynanmazsa veya eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşması karşılaşma tamamlanmadan önce
tehir edilir ve başlangıç anından itibaren yeniden veya tehir edildiği dakikadan itibaren karşılaşmanın normal bitim zamanına
kadar olan süre programda resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel
saatiyle) oynanmazsa veya eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşmasında hangi takımın ev sahibi,
hangisinin deplasman takımı olduğuyla ilgili olarak değişiklik yapılırsa veya program yayınlandıktan sonra rakiplerde
değişiklik yapılırsa, iştirakçilerin düello bahisleri kabul edilir, ancak oran bir (1,00) olur.
d) Eşleştirmede yer alan takımların herhangi birinin gerçek karşılaşması tehir edilir, yeniden başlatılır ve programda
resmi olarak belirtilen günü takip eden takvim günü içinde (müsabakanın oynandığı ülkenin yerel saatiyle) sonuçlandırılırsa,
maç skoru karşılaşma sonlandırıldığındaki skordur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 16 - (1) 9/6/2006 tarih ve 26193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sonuç, Skor ve Toplam Gol Sayısı Tahmini Oyun
Planı (İddaa) ile 21/2/2006 tarih ve 26087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzun Vadeli Bahis Oyun Planı (İddaa Uzun Vadeli)
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Oyun Planı Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu oyun planı hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yürütür.
Sitede yer alan oyun kuralları, sadece iştirakçileri bilgilendirme amacı taşımakta olup; herhangi bir ihtilaf halinde
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yorumu ve düzenlemeleri ile kayıtları bağlayıcıdır.