Formülü:

Beher 2 ml ampulde 1 g etofenamat; 1.160 g orta zincirli trigliseridler bulunur.

Farmakolojik özellikleri:


Endikasyonları:

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, skapulohumeral periartrit, bursit, sinovit, tendosinovit, epikondilit, burkulma, zorlama ve ameliyat sonu enflamasyona bağlı ağrılar; lumbago, siyatalji.

Kontrendikasyonları:


Etofenamat, diğer non-steroid antienflamatuar ajanları kullandıklarında astım, allerjik rinit, ürtiker gibi aşırı hassasiyet reaksiyonları veya kan tablosu bozuklukları gösteren hastalarda ve bu ilaca karşı önceden aşırı hassasiyeti olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Yeterli tecrübe olmadığından gebelerde, emzirenlerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.


Uyarılar/Önlemler:


Diğer antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi etofenamat ile de anaflaktik reaksiyon nadiren bildirilmiştir. Diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlarla çapraz hassasiyet ihtimali sebebiyle bu bileşiklere hassasiyet reaksiyonu olanlarda anaflaktik reaksiyon ortaya çıkma ihtimali daha fazla olabilir. Etofenamat ile anaflaktik reaksiyon görülenlerde adrenalin, antihistaminik ve/veya steroid gibi ilaçlarla uygun tedavi yapılmalıdır.

Etofenamat, gastrointestinal organ hastalığı (örn.: mide ve duodenum ülseri, ülseratif kolit, Crohn hastalığı) veya hikayesi olan hastalara sıkı gözetim altında verilmelidir.

Etofenamat ile tedavi esnasında görme bozukluğu husule gelen hastalarda oftalmolojik muayene yapılmalı ve takip edilmelidir.

Böbreğinde önceden kan akımı veya kan hacminde azalmaya yol açan durum olan hastalarda nonsteroid antienflamatuar tatbiki açık böbrek dekompansasyonunu ortaya çıkarabilir; bu durumda ilaç kesilmelidir. Kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan, diüretik alan ve yaşlı hastalarda bu reaksiyon riski fazladır.

Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalar yakından takip edilmelidir; etofenamat böbreklerle itrah edildiğinden muhtemelen doz azaltımı gerekebilir. Etofenamat tedavisindeki bazı hastalarda periferik ödem gözlendiğinden; kalp fonksiyonu tehlike hududunda, hipertansiyonu veya su retansiyonuna yatkınlık yapan diğer durumları olan hastalarda bu ilaç ihtiyatla kullanılmalıdır. Salisilatlar gibi etofenamat da trombosit fonksiyonunu inhibe eder ve kanama süresini uzatır.

Etofenamat verilen hastalarda protrombin zamanı ve kanama süresinin arttığı bildirilmiştir. Bu sebeple, antikoagülan tatbik edilen hastalara etofenamat verirken ihtiyatlı olmalıdır.

Etofenamat ile tedavi esnasında karaciğer fonksiyon bozukluğunu telkin eden işaret ve/veya belirtiler gösteren veya anormal karaciğer testi ortaya çıkan hastalarda daha ciddi karaciğer reaksiyonu gelişiminin delilleri için değerlendirme yapılmalıdır.

Bu gibi reaksiyonlar nadir olmasına rağmen, eğer karaciğer testi anormalliği devam eder, fenalaşırsa veya klinik belirtiler karaciğer hastalığının ilerlediğini telkin ediyorsa ya da eosinofili, döküntü gibi sistemik belirtiler ortaya çıkmışsa etofenamat kesilmelidir.

Etofenamat, reaksiyon yeteneğinde azalmaya sebep olabileceğinden araç ve makine kullananlar uyarılmalıdır.


Yan etkiler/Advers etkiler:


LOKAL: İnjeksiyon yerinde ağrı, sertlik, kızarma, şişlik veya kaşıntı olabilir. Nadiren hematom ve çok ender olarak infiltrasyon, yağ dokusu nekrozu ve apse görülebilir. GENEL: Baş ağrısı, baş dönmesi, asteni, görme bozukluğu, göğüs ağrısı, deride döküntü, allerjik reaksiyonlar ve ödem görülebilir. Nadiren yüz, dil ve larinkste ödem, bronkospazm, çarpıntı, solunum güçlüğü, hipotansiyon belirtileri ile ortaya çıkan aşırı hassasiyet reaksiyonu görülebilir (bkz. uyarılar). Gastrointestinal sistemde epigastrik şikayetler, dispepsi, bulantı, kusma, evvelce mevcut gastrointestinal hastalığın artması (bkz. uyarılar) görülebilir.

Her ne kadar I.M. etofenamat uygulamalarında gözlenmemişse de diğer NSAI ajanların uygulanmasında tespit edilen dışkıda yağ görülmesi, pankreatit; kan tablosu ve karaciğer fonksiyon bozuklukları, böbrek yetersizliği, sersemlik, depresyon gibi yan etkiler olabilir (bkz. uyarılar).

Reaksiyon yeteneğinde azalma olabilir ve birlikte alkol alınması bu etkiyi artırır (bkz. uyarılar).

İlaç etkileşimleri:

I.M. etofenamat birlikte kullanılan çeşitli diüretiklerin (örn.: furosemid, tiazid) ve antihipertansif ilaçların (örn.: beta blokerler) etkisini azaltabilir.

Probenecid ve sulfinpirazon gibi ürikozürik ilaçlar, birlikte kullanılan etofenamat'ın böbrek yoluyla atılımını yavaşlatabilir.

Etofenamat ile birlikte digoksin, fenitoin, lityum, metotreksat veya oral antidiyabetiklerin kullanımı hakkında çalışmalar olmamakla birlikte; benzer maddelerle elde edilen veriler bu aktif maddelerin etkinlik ve toksisitelerinin kuvvetlenebileceğini telkin etmektedir.

Kortikosteroidler ve diğer NSAI ajanların veya alkolün I.M. etofenamat ile birlikte kullanımı gastrointestinal yan etkilerde artışa sebep olabilir.


Kullanım şekli ve dozu:


Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde günde 1 ampul adale içine (I.M.) yapılır.