Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Anjina pektoris, enfarktüs sonu paroksismal supraventriküler aritmiler ve hipertansiyonda endikedir.Kontrendikasyonları:

Kardiojenik şok, komplike taze enfarktüs, ağır uyarı iletim bozukluğu ve sinüs düğümü sendromunda kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:

Preparat yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olanlarda doz ayarı yapılmalıdır. Beta blokör kullanan hastalarda i.v. yoldan kullanılmaz. Gebeliğin ilk 3 ayında ve laktasyonda kullanılmaması önerilir. Taşıt kullanmak gibi dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır. Antiaritmikler inhalasyon narkotikleri, kan basıncını düşüren ilaçlar ve digoxinle birlikte kullanılmaz.Yan etkiler/Advers etkiler:

Diyare, karın ağrısı, bulantı, kusma ve notrofili gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Azitromisin, birlikte alındığında emilimi yavaşladığından, antasitlerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınmalıdır.

Azitromisinin teofilinle etkileşimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Ancak diğer makrolidler ile teofilinin birlikte uygulanması sırasında teofilin serum konsantrasyonu yükselebilir. Bundan dolayı, azitromisin ve teofilinin birlikte verilmesi gerekiyorsa, teofilinin plazma düzeyleri yakından izlenmelidir.
Sitokrom P450 sistemiyle metabolize olan karbamazepin, siklosporin ve heksobarbital gibi ilaçların, azitromisinle birlikte kullanıldıklarında, serum düzeylerinde yükselme olabilir. Siklosporinle etkileşme olasılığı yüzünden, siklosporin düzeyleri izlenmeli ve gerekli durumlarda doz ayarlamaları yapılmalıdır.

Bazı makrolidlerin digoksinin biyotransformasyonunu yavaşlattığı bilinmektedir. Her ne kadar azitromisinin böyle bir etkisi saptanmamışsa da, birlikte kullanım sırasında digoksin düzeyleri izlenmelidir.

Diğer makrolidlerde olduğu gibi azitromisin de, ergot türevleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

Azitromisin ve varfarin birlikte uygulandığında klinikte antikoagülan etkinin arttığı gözlenmiştir.

Azitromisin triazolamın klirensini düşürebileceğinden farmakolojik etkisinde artış gözlenebilir.