Günün Sözü DamlaPenia.
Her şey neye layıksa ona dönüşür. -Mevlana
Etiket Listesi

Like Tree132Beğeniler
Seçenekler
Seçenekler
Stil
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz

Standart Atsızca.

05 Temmuz 2015
1

“Türkler acayip bir millet oldu. Kendisine yapılan fenalıkları unutuyor. Kendisinden başka kimseye düşmanlık gütmüyor. Evet, Türkler kendilerine düşman bir millet oldular. Kendilerini yok edecek ne varsa ona sarılıyor, kendisini yükseltecek ne varsa onu tepiyor. Nurcu oluyor, Arapçı oluyor, Moskofçu oluyor, fakat Türkçü olmuyor. Bütün dünyanın birleşeceğini kabul ediyorda bütün Türklerin birleşmesini imkânsız buluyor.”

Hüseyin Nihâl Atsız..

Elimiel, Elif, Angel ve 2 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
2
3 Mayıs 1944 - Atsız
3 Mayıs Türkçülüğün târihinde bir dönüm noktası oldu. O zamâna kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebî ve ilmî sınırları pek de aşmıyan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayıs'ında birdenbire hareket oluverdi.

âli Suavîler, Süleymân Paşalar, Mehmed Emînler, Ziyâ Gökalplar, Rızâ Nûrlar yalnız duygu, düşünce, iş Türkçüsü idiler. Hareket Türkçüsü olmamışlardı. Çırağan baskını, Türkçü Âli Suavî'nin siyâsî bir hareketiydi. Bunun Türkçülükle ilgisi yoktu. Sıhhîye Vekili olduğu zamân gayrı Türkleri atarak, yerine Türkleri yerleştiren Rızâ Nûr, fiilî Türkçülük yapıyordu. Fakat bu da hareket değildi.

Türkçülükte ilk hareketi 3 Mayıs 1944 Çarşamba günü, Ankara'daki birkaç bin meçhûl Türk genci yaptı. Bu bakımdan Türkçülük târihinde onların husûsî bir şerefi vardır.

Bundan sonra 3 Mayıs, Türkçülerin günüdür. Ona bir bayram diyemiyeceğiz. Çünkü yıllarla süren büyük ıstırâbımız o gün başlamıştır. Ona bir matem demek de kâbil değildir. Çünkü bunca sıkıntıların arasında bize büyük bir imtihan vermek, yürekliyle yüreksizi er meydânında denemek, yahşı ile yamanı ayırmak fırsatını vermiştir. O güne kadar tehlikelerden gâfil bir çocuk toyluğu ile yürüyen Türkçülük, 3 Mayıs'ta gafletten ayrılmış, maskelerin arkasındaki iğrenç yüzleri görmüş, cân düşmanlarını tanımış, dost sandığı hâinleri ayırt etmiş, hayâlin yumuşak bulutlarından gerçeğin sert topraklarına düşmüştür. Böyle sağlam bir sonuca varmak için çekilen bunca sıkıntılar boşa gitmiş sayılmaz. Bundan dolayı biz, 3 Mayıs'a Türkçülerin günü diyip çıkıyoruz.

Hoşlanmayanlar onu benimsemesin. Yalnız kendilerine benzeyenler; yâni Türk'e benzemeyenler onu yadırgamasın. Biz 3 Mayıs'ı sevmekte devâm edeceğiz.

Türkçülük, tek sandığı düşmânına karşı 3 Mayıs hareketini yaparken onun çift olduğunu acı bir deneme ile öğrendi. Bu millî hareketin zaferinden korkan Türkçülük düşmânları, Türkçüleri ortaçağı andıran vahşetlerle hapse atılır ve aleyhlerinde türlü yayınlar yapılırken, onları tartışmaya çağırmak garabetini de gösterdiler. Târih bunu bağışlamayacak ve Türkçüler günü olan 3 Mayıs, bir gün Türklerin günü olunca onlar târihin büyük mahkemesinde lâyık oldukları âkıbete uğrayacaklardır.

Türkçüler toplu veyâ yalnız, her yerde 3 Mayıs'ı analım. Analım ve Kür Şad'ın hâtırâsını yüceltelim...

«Ne mümkin zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürrîyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemîyyetden!»


Kür Şad, 1946, Sayı: 2
Orkun, 1962, Sayı: 3-4
Damla, Elimiel, Elif ve 3 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Elimiel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mavi'nin Olduğu yerde.
Güzel günlere olan inanç hiç bitmez.
çünkü Mavi
Umudun renk bulmuş halidir.
Üyelik tarihi
01 Şubat 2015
Bulunduğu yer
Mavi'nin içinden.
Mesajlar
7.445
Seslenildi
801 Mesaj
Etiketlendi
343 Konu
Ruh Hali
Geveze
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
3
Günlüğünüz hayırlı olsun
Elif, Angel, Cookie ve 1 kişi daha, bunu beğendiler.
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
4
Bundan 29 yıl önce Ankara'da yapılan bir yürüyüş, bugün farkına varılmamış olmakla berâber, Türk târihinin gidişi üzerine son derece tesirli olmuştur. Havadaki zehirli gazla boğulacak hâle gelmiş bir insana oksijen verilmesi, aşırı hummâ içinde kıvranan hastaya bir antibiyotik şırıngası yapılmasının yaratacağı şifa gibi, dikta idâresi altında yaşayarak, o diktanın hîç umursamadığı komünizm propagandasının çökertmeğe çalıştığı bir toplumu 3 Mayıs 1944'te Ankara'da yapılan bir gençlik yürüyüşü uyarmış, tehlikeyi gördükleri hâlde ses çıkarmayanlara cesâret ve ümit vermiş, tek partili idâre olduğu hâlde Millet Meclisi’nde de görülen heyecânla Türkiye'yi bir "içten vurulma" tehlikesinden kurtarmıştır.

Bu kurtarışın kahramânları, büyük çoğunluğu yüksek okul ve üniversite öğrencisi olan birkaç bin gençtir. 3 Mayıs'ın gerçek değerinin kavranmamış olması, o zamânki idârenin, hepsi kendi elinde bulunan basın ve radyo ile yaptığı aralıksız propaganda yüzündendir. Sosyalist maskesi altındaki komünizm, Türkiye’yi, Rusya’ya katmak konusundaki niyetini memleket mukadderâtına hâkim olanlar anlayamamışlardı. Yirminci yüzyılda, idâre başında bulunanların mutlaka herkesten iyi ve doğru düşüneceği kabûl etmeğe imkân yoktur. Türkiye’de de ehemmiyetsiz görevlerde bulunan veyâ henüz okuma çağında olan birtakım gençlerin tehlikeyi baştakilerden daha çok isâbetli görmüş olmasından hîçbir fevkalâdelik aranmamalıdır. Bu, bir dereceye kadar mizaç ve yaratılış meselesidir.

Uzun süre devleti idâre etmiş olan Halk Partisi'nde 1938'den sonra bir İnönü'yü yüceltme çağı başlamış, evvelce Atatürk için kullanılan "Millî Şef" deyimi ona mal edilmiş, pullardan ve paralardan Atatürk’ten üstün olduğu havası yaratılmak istenmiştir. Hâlbuki bu çok yanlış bir davranıştı. Çünkü Atatürk, Rusya'da ortaya çıktığı zamân, hakkında kimsenin ve tabiî kendisinin de bilmediği komünizm ve onun Türkiye için tehlikesini anlamış, tedbirlerini almış olduğu hâlde İnönü, komünizmin nasıl bir belâ olduğunu bir türlü idrak edememiş, "Sağcılar" dediği Nûrcu vesaire makulesini gözünde büyüttüğü hâlde bugün toplu olarak anarşist adı altında anılanların gâyesini bir türlü kavrayamamıştır. Anarşistler üniversiteyi işgâl ettiği zamân boykotla işgâlin aynı şey olduğunu söyleyecek kadar vahim bir hatâ yapmış, bu da yetmiyormuş gibi Türkiye'yi mahvetmek istedikleri için îdâma mahkûm edilen üç komünistin îdâmını durdurmak teşebbüsü ile, ilerde târihin çok olumsuz hükûm vereceği bir harekette bulunmuştur.

Kafa ve gönül yapısı bu olan İnönü'nün 3 Mayıs 1944 yürüyüşüne iyi gözle bakmasına şüphesiz imkân yoktur. Bu sebepledir ki "Türkçü" kelimesinden ömrü boyunca ürkmüş, bu ürkmede çevresinin de büyük ölçüde tesirinde kalmıştır. Onda batıya karşı garip bir kompleks vardır. Türkiye'nin mânevî kalkınmasını klâsiklerin Türkçe'ye çevrilmesinde görmesi bunun delîilidir. Hâlbuki artık roman ve piyeslerle yâhûd eski Yunan felsefesiyle milletlerin kalkınma imkânının olduğu çağda değiliz. Bugün her zamânkinden çok millîyetçilik çağıdır. Beynelmilelci olduklarını iddiâ eden komünist devletler bile aşırı bir millîyetçiliğin içindedir. Bu, sosyal bir kânûndur: Toplumlar yayılmak ve büyümek için çatışır, çarpışır; bunun için her vâsıtâdan faydalanır. Böyle bir sosyal kânûn olmasaydı barışçı İsa'nın dînindeki milletler asırlarca savaşmaz, Budist Japonlar savaşın sözünü dahî etmez, kardeş Müslümânlar birbirinin cânına kasdetmezdi.

Bu sebeple yabancı klâsiklerin tercüme edilerek Türk gençliğine okutulması, onlarda bir aşağılık duygusu yaratmaktan başka sonuç vermemiştir. 20-25 yaşındaki gençlerin şâheser diye hep Yunan, Lâtin, Batı, Acem, Arap, Rus eserlerini okursa "demek benim milletimin şâheseri yokmuş" düşüncesine kapılmasından tabiî ne olabilir?

İşte Türkçüler, Türk milletinin mânevî kalkınmasını önce komünizmin yok edilmesinde, sonra millî kültürün diriltilmesinde anladıkları için İnönü ile bağdaşamamışlar, onun tarafından Türkiye’yi bütün dünyâ ile düşmân etmek için uğraşan kişiler diye îlân edilmişlerdir.

Türkçüler şu memlekette hîçbir zamân iktidâra geçmedi. İnönü ve partisi uzun yıllar iktidârda kaldı ve istediği icraatı, propagandayı yaptı. Acabâ zamân kime hak verdi? Tecrübesiz, çoluk çocuk sayılan 1944’ün gençlerine mi, yoksa tecrübeli kaptan olduğu îlân edilen İnönü’ye mi?

Onun tecrübeli kaptan olduğu hakkındaki sözü, İkinci Cihan Savaşı'nda Türkiye'nin harbe girmemesi ve bunun İnönü’ye mal edilen bir başarı olarak kabûl edilmesinden doğmuştur. Acabâ gerçek böyle midir?

Türkiye, bilfarz Yugoslavya’nın topraklarında kurulmuş bir devlet olsaydı veya İngilizler vaadettikleri savaş malzemesini bize verebilselerdi tecrübeli kaptan onu yine savaşın dışında tutabilir miydi. Bunlardan başka Türkiye’nin savaşa girmeyişinde Von Papen'in büyük rolünü asla unutmamak lâzım.

3 Mayıs yürüyüşü milletin gözünü komünizme karşı açan bir millî harekettir. O târihten başlayarak okullarda hakikî millî târih okutulsaydı, millî eğitimin bâzı kilit noktalarına komünistlerin sızmasına meydân verilmeseydi 12 Mart muhtırasına sebep olan anarşi doğmayacak, bir takım gençler Türk milletinden zorla koparılmayacak, ahlâk değerleri çökmeyecekti. Anarşi hareketleri dediğimiz kargaşalıklar, dikkatle mütalâa olunursa gâyet korkunç bir rûh hâlinden doğmakta, âdetâ bir milletin intihar etmek istemesi gibi bir manzara göstermektedir.

Komünizm, sosyal bir histeriden başka bir şey değildir. Onun hâkim olduğu hîçbir ülkede sosyal adâlet ve iktisâdi refah sağlanamadığı hâlde faşist veyâ kapitalist denilen demokrat ülkelerin pek çoğunda bu iş başarılmıştır.

Komünizmin iktidâra geçtiği günden beri Rusya'nın Türkiye hakkındaki kötü niyetleri Çarlık Rusya'sının kötü niyetlerinden bir parça bile sapmamıştır. Boğazlarda üs istemenin başka mânâsı var mıydı?

3 Mayıs'ı yapan Türkçülerin şuurla ve inançla bildikleri gerçek: Komünizmin Türklüğe kasdeden bir tehlike olduğu idi. Son iki yılın olayları, sürüp giden Sıkıyönetim mahkemeleri, bu mahkemelerde ortaya dökülen hakîkatler Türkçülere hak vermiştir.

3 Mayıs bir çok Türkçünün büyük sıkıntı ve ıstırâbı ile kapanmıştır. Fakat 3 Mayıs devâm etmektedir. Ötüken'in Yazı İşleri Müdürü Kayabek, aşağı yukarı 6 yıl önce başlayan bir dâvanın sonucu olarak mahkûm edildiği 15 aylık hapisi etmek üzere, eşini ve birisi bebek olan dört çocuğunu İstanbul’da bırakarak, doğum yeri olan Eğin'e hareket etmiştir.

Önümüzdeki yüzyılın tarafsız târihçileri, 3 Mayıs'ın bir dönüm noktası olduğunu elbette tesbît edeceklerdir.

3 Mayıs'a selâm olsun! 3 Mayıs rûhu ebedîyyen yaşasın!


Ötüken, 11 Nisan 1973, Sayı: 5
Damla, Elimiel, Elif ve 3 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
5
Elimiel Nickli Üyeden Alıntı
Günlüğünüz hayırlı olsun
Çok sağolun
Elimiel, Elif ve Angel bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
6
''Ulu Tanrı, Türkleri, bir bütün, bir millet olarak yaratmıştır. Bu bütün, yıllar var, parçalanmış bir haldedir. Türk, eğer Türk ise, bu Tanrı iradesini yeniden bir gerçek haline getirecektir.''
Nejdet Sançar, Bütün Türkler bir ordu, Devlet- Töre Yayınevi 1976
Damla, Elimiel, Elif ve 2 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
7
"İtirazcılar şöyle demektedirler: “Türkçülük de ne demek oluyor? Bunlar Türk mü satıyorlar? Sütçü, süt alan demek olduğu gibi bunun manası da Türk satan demektir. Böyle saçma bir düşünce olur mu?” Bu itirazın hiçbir ciddi tarafı olmadığı meydandadır. Çünkü kelimelerin sonuna gelen “ci, cı, cü, cu, çi, çı, çü, çu” ekleri, yalnız o nesnenin satıcılığını göstermez; türlü türlü manalara da gelir. En yaygın ve geniş anlamı ise sevgi, taraftarlık, mensupluk belirtmesidir. Nitekim “cumhuriyetçi” ve “kıralcı” kelimeleri cumhuriyeti ve kıralı satan değil, tamamen aksine seven, taraftarlık eden demektir. Bunun gibi “Türkçü” kelimesi de “Türkü seven”, “Türke taraftar olan” anlamına gelir."
Hüseyin Nihal Atsız | Dışarıdan Gelmemiş Olan Tek Düşünce - Orkun, 13 Ekim 1950
Damla, Elimiel, Elif ve 2 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
8
"Dünya değişiyor. Milletler, maddi veya manevi varlıklarını korumak için türlü türlü tedbirler alıyorlar. Bu arada klâsik demokrasiye aykırı davranış da oluyor. İliğine kadar demokrat bir ülke olan Fransa’da De Gaulle, milletinin ve yurdunun çıkarı uğruna demokrasiyi biraz öteye itmekten çekinmedi. Otoriter bir idare kurdu. Böylelikle karmakarışık ve uluslar arası piyasada haysiyeti kırılmış Fransa’yı yine büyük devlet durumuna soktu. Siyasî alanda büyük söz sahibi oldu. Atom bombası yaptı. Ülkenin iktisadi durumunu düzeltti. Fransa’da dillere destan olan ahlâksızlık kaybolmaya başladı."
Hüseyin Nihal Atsız | Konuşmalar / 2 - Ötüken, 1967, Sayı: 41
Damla, Elimiel, Elif ve 2 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
9
Irkınızı hiçe saydı hazreti Fatih.
Biraz daha yaşasaydı hazreti Fatih,
Ne Venedik kalacaktı ne Floransa,
Hoşgeldiniz diyecekti bize Fransa!
ATSIZ
Damla, Elimiel, Elif ve 2 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Lord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi
05 Temmuz 2015
Bulunduğu yer
başkent
Mesajlar
845
Seslenildi
145 Mesaj
Etiketlendi
93 Konu
Ruh Hali
Ruhsuz
Standart Cevap: Atsızca.
05 Temmuz 2015
10
Unutmayalım ki bütün ülkeler Türkler'den korkuyor. Türkler birleşirse, eskiden olduğu gibi büyük devletlerini kurarsa ne yaparız diye düşünüyorlar.
Düsünedursunlar.
Bu devlet kurulacak. Ne olacağı o zaman düşünülür.
H.Nihâl ATSIZ, 3 Eylül 1973, sayı:9
Elimiel, Elif, Angel ve 1 kişi daha, bunu beğendiler.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Hüseyin Nihal ATSIZ
Kahrolsun halkların kardeşliği, var olsun IRKIMIN TURAN ülküsü.
Tek derdimiz Vatan, Illede TURAN . .
Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)
 
Seçenekler
Stil