Avcı'nın Bilmesi Gerekenler SSS

Avcılık ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir ?
Bilinçli avcı ilk önce avcılıkla ilgili düzenlemeleri ve yasal zorunluluklarını ve haklarını bilmelidir. Ülkemizde avcılığı düzenleyen Kanun 11.07.2003 tarih ve 25165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunudur. Bu kanun bazı değişiklikler getirmiştir.
"Av Tezkeresi" ne oldu, yerine ne getirildi ?
"Av Tezkeresi" yürürlükten kaldırılmıştır. Artık sadece yivsiz tüfeklerin taşınabilmesini için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapılabilmesi için "Avcılık Belgesi" verilecektir. Geçerlilik süresi dolmamış "Av Tezkeresi" ise süresi sonuna kadar geçerli olacaktır. "Av Tezkeresi" nin süresi dolduktan sonra yivsiz av tüfeği taşımak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komtanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi", avcılık yapmak isteyenler ise Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüklerinden "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" alacaktır.
"Avcılık Belgesi" nedir, nasıl verilir ve ücretli midir ?
Avcı eğitimine katılan ve başarılı olan herkese bir kereye mahsus "Avcılık Belgesi" verilecektir. Bu belge yıllık harca tabi olduğundan her yıl vize edilecektir. Vize işlemi esnasında 492 sayılı Harçlar Kanunu ile belirlenen o yıla ait harcın yatırılması zorunludur. "Avcılık Belgesi" nin süresi yoktur. Kaybedilmesi durumunda yenilenebilmektedir.
"Avcılık Belgesi" nereden, nasıl alınır ve hangi belgeler istenir ?
Avcıların 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nun 13. maddesine göre "Avcılık Belgesi" alabilmesi için;
Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde;
1) Dört adet vesikalık fotoğraf,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
4) Öğrenim belgesi,
5) İkametgâh belgesi,
ile birlikte kursun açılacağı yerin il müdürlüğü, mühendislik, merkez müdürlüğüne ve başkanlığa veya özel avcı eğitimi kursuna başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı tamamlanmış olan adayların kayıtları yapılır. Daha detaylı bilgi için www.milliparklar.gov.trinternet adresinden "Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" i inceleyiniz.
Avcı eğitimi kursları halen var mıdır, gitmek zorunlu mudur ?
Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar, ruhsatlarını "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alarak yenileyenler veya ilk defa "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alanlardan avcılık yapacak olanlar "Avcılık Belgesi" almak zorundadır. Bu kişiler kursa katılıp başarılı oldukları ve gerekli diğer belgeleri ibraz ettikleri takdirde "Avcılık Belgesi" alabilecektir. Daha önce Bakanlığımızca açılan avcılık kurslarına katılarak sertifika alanların kurslara yeniden katılma zorunluluğu yoktur. Süresi dolmayan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar süre sonuna kadar "Avcılık Belgesi" almak zorunda değildir.
"Avcılık Belgeleri" her yıl değişecek midir ?
"Avcılık Belgesi" bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Avcının kendi isteği veya 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde iptal edilmedikçe Kanunla belirlenen yıllık harcın Vergi Dairesine yatırıldığını gösterir makbuzun İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine ibraz edilmesi halinde her yıl vize edilecektir.
Beş yıllık harç yine yatırılacak mıdır ?
"Avcılık Belgesi" süresiz olarak verildiğinden dolayı yıllık harca tabi bir belgedir. Bu nedenle "Avcılık Belgesi" için her yıl harç yatırılacaktır.
"Avcılık Belgesi" harcı ne kadardır ?
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2006 yılı harç tutarı 67,00 YTL' dır. Avcı derneklerine üye olmayanlar için bu miktar 73.20 YTL' dır. Bu harçlar Vergi Dairelerine yatırılmaktadır.
Avcılık belgeleri nasıl vize edilecektir ?
Avcılık belgelerini şu anda ikamet ettikleri il Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alan avcılar, avcılık belgeleri 4915 sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamında veya kendi istekleri ile iptal edilmediği sürece ve yıllık harcın yatırılmış olması kaydıyla bu il Çevre ve Orman Müdürlüklerinde vize işlemlerini yaptırabilebeklerdir.
Başka ilden aldığım avcılık belgesini şu anda ikamet ettiğim ilde nasıl vize ettirebilirim ?
Başka il müdürlüklerinden avcılık belgesi alanların belgelerini vize ettirmek için son ikamet ettikleri il müdürlüklerine başvurması halinde, bu kişilerden, yeni ikamet belgesi ile birlikte avcılık belgelerinin fotokopisinin de ekleneceği il müdürlüğünüze hitaben yazılmış, avcının ikametinin daimi olarak değişmesi nedeniyle avcılık belgesini ilk aldığı ilden ilinize nakledilmesi isteğini içerecek bir dilekçe alınarak vizeleri yapılabilmektedir. Daha detaylı bilgiyi İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınız.
Başka ilden aldığım avcılık belgesini şu anda geçici olarak ikamet ettiğim veya görevde bulunduğum ilde nasıl vize ettirebilirim ?
Avcılık belgesi sahibi kişilerin yıllık harçlarını geçici ikamette bulundukları il Defterdarlıklarına yatırarak bu ilde avcılık belgelerini vize ettirmek istemeleri halinde, yıllık harcın tam olarak ve ocak ayından sonra yatırılmışsa gecikme faizi ile birlikte yatırılıp yatırılmadığına bakılarak vize işlemi geçici ikamette edilen il müdürlüğünce yapılacak, ancak vize işlemine esas olan harç makbuzunun aslı kişinin avcılık belgesini aldığı il müdürlüğüne gönderilerek yıllık vizesinin yapıldığı bildirilecektir.
Kimler "Avcılık Belgesi" alamaz ?
Okur yazar olmayanlar, silah taşımaya engel sabıkası bulunanlar, sağlık raporu verilmeyenler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 21/2, 24/2 ve 29uncu maddeleri kapsamında "Avcılık Belgesi" iptal edilenlere "Avcılık Belgesi" verilmez.
Hangi suçlarda avcılık belgesi iptal edilecek ve kendilerine bir daha "Avcılık Belgesi" verilmeyecektir ?
4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde hangi suçların işlenmesi ve hangi suçların tekrarında "Avcılık Belgeleri" nin iptal edileceği gösterilmiştir.
"Avlanma İzin Ücreti" nedir ve nasıl belirlenir ?
"Avlanma İzin Ücreti" her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen bir ücrettir. "Avlanma İzin Ücreti" Bakanlıkça hayvan gruplarına, avlanmanın il, bölge veya ülke genelinde yapılmasına göre farklı olarak tespit edilebilir.
"Avlanma İzni" nedir ?
"Avcılık Belgesi" sahibi avcılar, avlanmak istedikleri av yılına ait "Avlanma İzin Ücreti" ni bulundukları ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin Döner Sermaye İşletmelerine yatırmak suretiyle "Avlanma İzni" almak zorundadırlar. "Avlanma İzni" bir av yılı içindir.
"Avlanma İzin Kartı" nedir ?
Avlaklarda "Avcılık Belgesi" ve "Avlanma İzni" olmadan avlanılamaz. "Avlanma İzin Kartı" alan kişi avlaklarda, geçerli gün ve sürelerde, Merkez Av Komisyonunca belirlenen limitlerde, avı serbest olan hayvanlarını başka bir ücret ödemeden avlayabilirler. "Avlanma İzni" "Avlanma İzin Kartı" ile alınmaktadır. 2006-2007 av yılı için avcı derneğine üye olanlar 40,00 YTL, üye olmayanlar 60,00 YTL ödeyerek "Avlanma İzin Kartlı" nı İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden 29 Eylül 2006 tarihine kadar alabilirler. Bu tarihten sonra başvurularda avcı derneğine üye olanlardan 60,00 YTL, üye olmayanlardan ise 90,00 YTL alınacaktır.
"Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" nedir, almak zorunlu mudur, nereden alınır ?
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulması için "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alınması zorunludur. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile değişiklik yapılan 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunçerçevesinde "Av Tezkeresi" verilmesi uygulaması kaldırılmıştır. Bunların yerine "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" verilmektedir. "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilmektedir. Bu belge yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve bulundurulmasına ilişkin bir belgedir. Sadece "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" almakla avcılık yapılamaz. Süresi dolan "Av Tezkeresi" ne sahip olanlar yivsiz tüfek taşıyabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı' ndan "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" alabilirler.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç teşkil eden fiillere uygulanacak işlemler nelerdir ?
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince suç teşkil eden fiillere idari para cezası verilecektir. Ceza kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde idari para cezalarının tebliğde belirtilen saymanlıklara veya banka hesap numaralarına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ceza kararını veren İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Suçta kullanılan tüfek, diğer av araç-gereç ve vasıtalar kime ait olursa olsun Sulh Ceza Mahkemelerince müsadere edilebilecek, varsa avlanmış canlı ve cansız av hayvanlarına da el konulacaktır. Ayrıca yasa dışı avlanılan av hayvanları ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen tazminat bedelleri de suçlulardan tazmin edilecektir.
"İdari yaptırım Kararını" nı kim verecektir ?
İdari yaptırım kararları İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetki vereceği kişiler ile Orman İşletme Şefleri tarafından verilecektir.
İdari para cezalarına itiraz edilebilecek midir ?
İdari yaptırım kararlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebilecektir. Ancak itiraz ödemeyi durdurmaz.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nda av suçu sayılan fiiller nelerdir, hangi suçun cezası nedir ?
Av hayvanı üretmek isteyenler ne yapacaktır ?
Türkiye'de bulunan doğal türlerin üretimini yapacak olanların Çevre ve Orman Bakanlığın' ndan izin alması gerekiyor. Bu türlerin izin alınmaksızın doğaya salınması da yasaktır. www.milliparklar.gov.tr internet adresinden ilgili yönetmeliği inceleyiniz.
4915 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen avlaklar nelerdir ?
Yeni kanun avlak tanımı ve sınıflandırması yapmıştır. Buna göre;
Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,
Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,
Genel Avlak: Özel ve Devlet Avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,
Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları, ifade eder.www.milliparklar.gov.tr internet adresinden tescil edilen avlakları görebilirsiniz.
Ormanlarda avlanmak yine izne tabi midir ?
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' nda ormanlar devlet avlakları içinde sayılmıştır. Ancak mevcut 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince hangi amaçla olursa olsun ormanlara girmek izne tabidir.
Doğada rastladığım yaralı veya sağlıklı hayvanı evde büyütmek suç mudur ?
Hayvanların doğal ortamda yaşamaları esastır. Bu nedenle yaban hayvanlarının alıkonulması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre suç teşkil etmektedir. Yaralı bir hayvanın tedavisinin yapılması için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne haber verilmesi ve teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer İl Müdürlüğüne ulaşılamaz ise Jandarma veya Polise bilgi verilerek görevliler gelene kadar uygun şartlarda muhafazası sağlanmalıdır. Yaralı bir hayvanın tedavi edilerek evde veya işyerinde beslenmesi ve bekletilmesi ceza öngörülen bir suçtur. Hayvan sağlıklı ise kesinlikle yaşama ortamından alınmamalıdır.
Av Komisyonu ve Merkez Av Komisyonu nedir, ne gibi yetkileri vardır, aldığı kararları nasıl öğrenebilirim ?
Merkezde Çevre ve Orman Bakanı veya Müsteşarın başkanlığında, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Orman Fakülteleri ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek Avcı Kuruluşlarından dokuz ve bir Özel Avlak Temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eden "Merkez Av Komisyonu" kurulur.
İllerde ise Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, Bakanlıktan iki, Tarım ve Köyişleri Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Jandarma Teşkilâtı ve Gönüllü Kuruluşları temsilen birer, Mahalli Avcı Kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eden "İl Av Komisyonu" kurulur.
Gerekli hâllerde Valilik "İl Av Komisyonu" ndaki yapıya benzer "İlçe Av Komisyonu" kurabilir. "Merkez Av Komisyonu" 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile Çevre ve Orman Bakanlığı' na verilen yetkiler dışında av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için gerekli kararları alır. "Merkez Av Komisyonu" kararı kesindir. Kararlar kitapçık halinde tüm avcı derneklerine ve İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine gönderilmektedir.