ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :
18/12/1991, No: 91/2526
Dayandığı Kanunun Tarihi : 6/5/1960, No: 7472
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 24/1/1992, No: 21121
Yayımlandığı Düsturun Testibi : 5, Cildi:31, S.2537

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Yetki
Kapsam


Madde 1 - Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat
mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat yüksek
okullarını bitiren ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş
olan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkileri bu
Tüzükte gösterilmiştir.
Yetki

Madde 2 - Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında
lisans veya lisans üstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanla-
rıyla sınırlıdır.
Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili olduğu belirtilen alanlar
dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans veya yüksek li-
sans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin öğrenim gördükleri alanlarda
çalışma hakları saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler
Tohumculuk


Madde 3 - Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumlukları-
nın üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, serti-
fikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletme-
lerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafın-
dan yürütülür.
Kimyasal Gübre

Madde 4 - Ziraat mühendisleri, tarımda kullanılan kimyasal gübrenin, itha-
lini, ihracını, depolanmasını, pazarlama ve dağıtımını yapan işletmelerde mes-
leki faaliyette bulunmaya yetkilidirler.
Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları

Madde 5 - Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması,
ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar
konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların de-
netlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından
yürütülür.
Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve
ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için
teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.
Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolan-
ması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her
türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendis-
lerince yürütülür.
Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi
kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alan-
larında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi
çalıştırırlar.
Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlan-
ması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve dene-
tim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.
Yem Sanayii ve Yem Kontrolu

Madde 6 - Ziraat mühendisleri, sanayi karma yemi, mineral yem, yemlik pre-
paratlar, hayvansal ve bitkisel kökenli yemlerle konsantre ve yem katkı madde-
lerinin üretimi, pazarlanması, ithal ve ihracı konularında faaliyet gösteren
kuruluşlarda üretim ve pazarlamanın denetlenmesi, tescili ve ruhsatlandırılması
işlerinde faaliyette bulunmaya yetkilidir.
Çevre Koruma

Madde 7 - Tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su
ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etken-
lerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme
ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler.
Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi

Madde 8 - Ziraat mühendisleri, bitkisel veya hayvansal üretim yapan, tarım
işletmelerinin, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama,
değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendir-
me işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.
Tarımsal Eğitim ve Yayım

Madde 9 - Tarımsal kuruluşlarda işçi, usta ve teknik yardımcı eleman olarak
çalışacaklarla çiftçilerin eğitimi için tarım okulları, eğitim merkezleri, bilgi
ve beceri kazandırma kurslarının açılması ve yönetimiyle görevli kuruluşlarda,
eğitim programları ve yöntemlerinin belirlenmesi, eğitim ve öğretimin planlanma-
sı ve yürütülmesi işleriyle tarım alanında çeşitli kaynaklardan sağlanan modern
bilgi ve tekniklerin çiftçilere ulaştırılması, öğretilmesi ve uygulatılması zi-
raat mühendisleri tarafından yürütülür.
Araştırma Kurumları

Madde 10 - Bu Tüzükte yer alan konularla ilgili olarak yeni bilgiler edin-
mek, metod ve teknolojiler geliştirmek, yeni çeşitler ve ırklar elde etmek üze-
re temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurumlar, teknik eleman veya yönetici
olarak lisans veya uzmanlık alanlarını gözönünde tutarak ziraat mühendisi çalış-
tırırlar.
Laboratuvar Kurma ve İşletme

Madde 11 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bitki,
tohumluk, gübre, toprak, sulama suyu, tarım ilacı, yem, gıda, tarım alet ve ma-
kinaları, su ürünleri, bitki hastalık ve zararlıları, tarım ürünleriyle ilgili
sıvı ve katı atıklar, tarım ürünleri üzerindeki ilaç kalıntıları konularında
araştırma, kalite kontrolu, standart ve yönetmeliklere uygunluk gibi amaçlarla
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol ve analizler yapmak üzere laboratu-
var kurmaya ve işletmeye yetkilidirler.
Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı

Madde 12 - Ziraat mühendisleri, işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin
ithal ve ihracında uygulanan kalite, standart ve yönetmeliklere uygunluk kont-
rolu yapmaya yetkilidirler.
Tarım Kooperatifleri

Madde 13 - Ziraat mühendisleri tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, değer-
lendirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması, çiftçile-
rin ve tarım işletmelerinin kredilendirilmesi amaçlarıyla kurulan kooperatifler-
de bu Tüzük kapsamındaki tarımsal faaliyetleri yürütmeye yetkilidirler.
Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrolu İşleri

Madde 14 - Bu Tüzükte yer alan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak tarım
kredisi veren kuruluşlar, bu kredilerin kullanılacağı projeleri değerlendirmek
üzere ziraat mühendisi çalıştırırlar. Tarım kredisi kullanılarak uygulanacak
projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve kontrolu işlerinde
çalışmaya ziraat mühendisleri yetkilidirler.
Tarım Sigortası

Madde 15 - Ziraat mühendisleri tarım işletmelerine ait yapı ve tesislerin,
tarım alet ve makinalarının, tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, çiftlik hay-
vanlarının, tarım iş kazalarının sigorta işlemlerini yapan şirketlerde danış-
man ve eksper olarak çalışmaya yetkilidirler.
Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma

Madde 16 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bu Tüzükte
yer alan faaliyetlerle ilgili olarak fizibilite raporu düzenlemek, araş-
tırma, inceleme, plan, proje yapmak ve uygulamak üzere tarımsal danışmanlık
büroları açmaya ve işletmeye yetkilidirler.
Bilirkişilik

Madde 17 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre tarım
arazileri ve yeşil alanlar, tarımsal üretim, tarım ürünleri, çiftlik hayvanları,
gıda maddeleri, tarım alet ve makineleri, tarımsal yapı ve tesisler, tarım iş
kazaları, kamulaştırma, vergilendirme, kıymet takdiri, hasar tesbiti, tarım
alanları ve tarım ürünleri üzerinde sanayi atıklarının kirletici etkisi, fiyat
belirlenmesi konularında yargı organları veya idari makamlar tarafından yaptırı-
lacak inceleme, analiz, ekspertiz, bilirkişilik çalışmalarını yapmaya yetkili-
dirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkiler
Toprak Etüdleri


Madde 18 - Toprak etüdü ve haritalanması, toprak ve su analizleri, toprak
verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı, toprak ve su muhafazası, arazi top-
lulaştırması işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri
tarafından yapılır.
Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar

Madde 19 - Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühen-
disleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri,
sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj,
toprak erezyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal
yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini
yapmaya yetkilidirler.
Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi,
tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri,
arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını ge-
liştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama,
projelendirme uygulama ve kontrolunda tarımsal yapılar ve sulama alanında öğre-
tim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır.
Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğrenimini
kültürteknik,toprak ve tarım makineleri bölümlerinde görmüş olan ziraat mühen-
disleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler.
Tarım Alet ve Makineleri

Madde 20 - Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri ta-
rım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve im-
zalamaya yetkilidirler.
Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için ge-
rekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analiz-
ler tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıy-
la yapılır.
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)
Zooteknik

Madde 21 - Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan
neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri
üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler.
Su Ürünleri

Madde 22 - Su ürünleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, deniz-
lerde ve iç sularda bulunan bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve
yetişkinlerinin, üretimi, avlanması, pazarlanması, dağıtım, ithal ve ihracı,
tescil ve denetimiyle ilgili konularda,deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının
belirlenmesi, üretim tesislerinin planlanması,projelendirilmesi ve yönetimi ko-
nularında faaliyette bulunmaya yetkilidirler.
Peyzaj Mimarlığı

Madde 23 - Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri,
kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik
alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer
alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolu işlerini yapmaya
yetkilidirler.
Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Madde 24 - Gıda bilimi ve teknolojisi alanında öğrenim görmüş ziraat mühen-
disleri, insanlar tarafından tüketilen gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi,
muhafazası, depolanması,ambalajlanması ve pazarlanması konularında ki fabrika,
imalathane, mandıra ve benzeri tesislerle gıda kontrol laboratuvar ve hizmet-
lerinde teknik eleman ve sorumlu yönetici olarak çalışmaya, proje ve rapor dü-
zenlemeye ve onaylamaya yetkilidirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler


Geçici Madde 1 - Bu Tüzük`ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldık-
ları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat
mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kul-
lanma hakları saklıdır.
Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek
kuruluşları tarafından verilir.
Yürürlük

Madde 25 - 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı
maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hüküm-
leri Resmi Gezete`de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 26 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür