(17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Kanun deniz tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerim gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık kamu yararına kullanma esaslarım tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Kanun deniz tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarım çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarına ait esasları kapsar.

İstisnalar

Madde 3 - Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğrudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerlerde (konut ve sosyal tesisler hariç) özel kanun hükümlerine diğer özel kanunlar uyarınca belirlenmiş veya belirlenecek yerlerde ise özel kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uyulur.

Tanımlar

Madde 4 - (Bu maddenin son fıkrası 18/09/1991 tarih ve 1991/29 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir).Bu Kanunda geçen deyimlerden;

Kıyı çizgisi: Deniz tabii ve suni göl ve akarsularda taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi

Kıyı Kenar çizgisi: Deniz tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk çakıllık kayalık taşlık sazlık bataklık ve benzeri alanların doğal sınırım


Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı

Sahil şeridi: (Değişik :1/07/1992 tarih ve 3830 sayılı kanun) Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı

Dar Kıyı; Kıyı kenar çizgisinin kıyı çizgisi ile çakışmasın!

Toplumun yararlanmasına açık yapı; Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları

İfade eder

Genel Esaslar

Madde 5 - Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur

(Ek: 1/7/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir.

(Ek: 1/7/1992 - 3830/2 md.) Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar ancak yaya yolu gezinti dinlenmeseyir ve rekreatif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebilir. (Ek: 1/7/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeritlerinin derinliği 4 üncü maddede belirtilen mesafeden az olmamak üzere sahil şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirlenir.

(Ek: 1/7/1992 - 3830/2 md.) Taşıt yolları sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir.

(Ek: 1/7/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kıyı Kıyı Kenar Çizgisi Sahil Şeridi Planlama ve Yapılanma

Kıyının Korunması Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar

Madde 6 - Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar çit parmaklık tel örgü hendek kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez.

Kıyılara moloz toprak cüruf çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.

Kıyıda uygulama imar planı kararı ile;

a) îskele liman barınak yanaşma yeri rıhtım dalgakıran köprü menfez istinat duvarı fener çekek yeri kayıkhane tuzla dalyantasfiye ve pompaj istasyonları gibi kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler

b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane gemi sokum yeri ve su ürünlerin! üretim ve yetiştirme tesisleri gibi özelliği olan yapı ve tesisler

Yapılabilir.

Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar.

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde

Yapılabilecek Yapılar

Madde 7 - Kamu yararının gerektirdiği hallerde uygulama imar planı kararı ile deniz göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.

Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. Bakanlık konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 7nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır özel mülkiyet konusu olamaz.

Bu alanlar üzerinde 6 ncı maddede belirtilen yapılar ile yol açık otopark park yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir.

Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar

Madde 8 - Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde 4 üncü maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz.

Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar çit parmaklık tel örgü hendek kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz toprakcüruf çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez kazı yapılamaz.

Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir.

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti

Madde 9 - Kıyı kenar çizgisi valiliklerce kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir.

Bu komisyon; jeoloji mühendisi jeolog veya jeomorfolog harita ve kadastro mühendisi ziraat mühendisi mimar ve şehir plancısıinşaat mühendisinden oluşur.

Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar çizgisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve îskan Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar

Madde 10 - Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar bu Kanunun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin hükümlerine aykırı olamaz. Bu yerlerde düzenlenen planlardan imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına girenler anılan Kanunun 7 nci maddesine göre onaylanarak kesinleşir.

Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi

Madde 11 - Bu Kanun hükümlerine göre kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli iznin alınması zorunludur.

Yapı ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir.

İznin verilme şekil ve şartları Bayındırlık ve İskan ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte tespit edilerek çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirtilir.

Tapuya Şerh Verilmesi

Madde 12 - Sahil şeridinde bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hükümle-re uygun olarak yapılan yapıların bu niteliklerinintapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri

Kontrol

Madde 13 - Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyedışında ise valilikçe yürütülür. İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.

İmar Mevzuatına Aykırı Yapı

Madde 14 - Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Ceza Hükümleri

Madde 15 - a) Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde;

1. Duvar çit parmaklık tel örgü hendek kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara kum çakıl alan veya çekenlere 5 milyon lira

2. Moloz toprak cüruf çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıkları dökenlere 10 milyon lira

3. Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapan kum çakıl alan veya çekenlere 50 milyon lira

Para cezası verilir.

b) Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda. Kanun hükümlerine uyulmadan ruhsatsız ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların sahiplerine ve müteahhidine 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezalarının iki misli para cezası verilir.

Ancak ruhsata bağlanması mümkün olmaması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun öngördüğü süre içerisinde yapışım yıkandan tahakkuk ettirilen para cezası alınmaz.

Para cezası ilgisine göre doğrudan doğruya Vali veya Belediye Başkanı tarafından verilir.

Cezalara karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir îtiraz idarece verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz.

Bu Kanunda öngörülen iş ve işlemleri süresinde yapmayan veya geciktirenlere veya Kanunu yanlış uygulayan mahalli yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır.

Para cezalarının ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmelik

Madde 16 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik Kanunun yayınımdan itibaren 3 ay içinde Maliye ve Gümrük Turizm Bakanlıklarının yazılı görüşü alınarak Bayındırlık ve îskan Bakanlığınca hazırlanır.

Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onanmış ve kısmen veya tamamen yapılaşmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının sahil şeritleri ile ilgili hükümleri geçerlidir. Ancak 8 inci maddenin ikinci fıkra hükümleri saklıdır.

Geçici Madde (Ek:1/07/1992 tarih ve 3830 sayılı kanun) - Kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili imar planı revizyonları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren l yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

Madde 17 - Bu Kanunun (...) (1) hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

(1) Bu maddede yer alan "4 üncü maddesinin son fıkrası hükmü 1/3/1995 tarihinde diğer..." ibaresi Anayasa Mahkemesinin 18/9/1991 tarih ve E.: 1990/23K.:

1991/29 sayılı Kararıyla İptal edilmiş olup metinden çıkartılmıştır.