Erişti evc-i kemâlâta nûr-i idrâkât
Yetişti rütbe-i imkâna kısm-ı mümteniât

Besâit oldu mürekkeb mürekkeb oldu basit
Bedâhet oldu tecârible hayli meçhûlât

Mecâz oldu hakîkat hakîkat oldu mecâz
Yıklıdı belki esâsından eski mâlûmât

Mebâhis-i felek ü arz ü hikmet ü kimyâ
Değil vesâvis-i ezhân ü vehm ü temsilât

Mesâil-i nazarîye tecârib oldu sened
Erişti hadd-i yakîne fusûl-i zanniyât

Ukûl-i zâhire sâid fezâ-yı ecrâma
Kuvâ-yı câzibe kanunu pâye-i mirkat

Nüfûs-i fâkire nâzil kaâret-i arza
Delîl-i mebhas-ı tekvîn defâin-i tabakât

Havâ vü berk u ziyâ vü buhâr ü mıknâtıs
Yed-i tasarruf-ı insanda unsur-ı harekât

Ziyâ; hayâlen iken şimdi bil-fiil saî
Zılâl; zâil iken şimdi zîver-i mir'ât

Sadâ; hesâb-ı mesâfâtta muhbir-i sâdık
Buhâr; zulmeti tenvîrde ebda’-i âyât

Cihât-ı erbaaya berk nâkil-i ahbâr
Buhâr; bahr ü ber üstünde Hızr-ı nakliyyât

Tefâhür eylemesin mi bu asr â'sâra
Kısalttı bu'd-ı mekân ü zamânı muhtereât

Ne kaldı çeşme-i hayvan ne dâru-yı Suhrâb
Ne kaldı nusha-i efsûn ne hükm-i tılsımıyât

Ne kaldı sa'd-ı tevâli' ne kaldı nahs-i kırân
Ne kaldı reml ü kehânet ne kaldı cifriyyât

Ne var hümâda saâdet ne var şeâmet-i bûm
Mukayyed asl-ı irâdâta cümle mec’ûlât

Ne atlas âlemi hâmil ne Zühre fâil-i küll
Değil ukul-ı Felâtun usûl-i tekvînât

Ne kaldı zann-ı tenâsüh ne kaldı nâr-ı Mecûs
Değil ukule Ekânîm kıble-i hâcât

Esâs-ı hikmet-i asr oldu vahdet-i Bârî
Taammün eyledi aslü’l-usul-i mû'tekadât

Bulur gider cihet-i vahdetin umûm milel
Vücûd-i vahdeti müsbit olunca mâkûlât

Hudud-i hakk u vezâif muayyen ü sâbit
Ne kaldı cebr ü tegallüb ne kaldı keyfiyyât

Hukuk-ı şahs u tasarruf masûn taarruzdan
Verildi âlem-i umrâna başka tensîkât

Ne Amr Zeyd'in esîri ne Zeyd Amr'a velî
Müesses üss-i müsâvâta nass-ı mevzûât

Münevver eyledi ezhânı intişâr-ı ulûm
Mükemmel eyledi noksân-ı feyz-i matbûât

Megarib oldu dirîgâ metâli’-i irfân
Ne kaldı şöhret-i Rûm ü Arab ne Mısr u Herât

Zamân zamân-ı terakki cihân cihân-ı ulûm
Olur mu cehl ile kabil beka-yı cem'iyyât


Şairin Adı : » Sadullah Paşa
Şiirin Ölçüsü : Aruz
Şiir Türü : Genel
Kitabın Adı : » Ondokuzuncu Asır