İnsanoğlu yer yüzünde ortaya çıktığı günden bugüne büyük bir değişim yaşamıştır. Bu değişim; bedensel, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok büyük bir değişim özelliği gösterir. İnsanoğlunun yaşadığı değişim bütün bu alanlarda birbirine paralel gelişmiştir. Gelişimin temel dinamiğini ekonomik faaliyetler ve geçim tarzları belirlemiştir. İnsanlık tarihi ekonomik anlamda incelendiğinde bir takım özellikler dikkati çekmektedir.1. Paleolitik Dönem (Kaba Taş Devri)

Temel ekonomik faaliyet avcılık ve toplayıcılıktır.
İnsanların ortalama yaşam süresi 20-25 yıl olup beyin hacmi küçük, boyları kısadır.

Mağaralar barınma amaçlı kullanılmıştır.

Göçebe topluluklar halinde yaşamaktadırlar.

Bu dönemde ilk basit araçları yapmayı başarmışlardır.2. Mezolitik Dönem (Yontma Taş Devri)

Avcılık ve toplayıcılık hakimdir.

Araç yapabilme yeteneğindeki gelişim avlanma yeteneklerini geliştirmiştir.

Böylelikle beslenme kültürü değişime uğramış, beyin hacmi artmaya, boyları uzamaya
başlamış.

Dönem sonunda insanoğlu ateşi bulmuş böylelikle sulak alanlara yerleşmeye başlamıştır.

İlk kez köpek evcilleştirilmiştir.3. Neolitik Dönem (Cilalı Taş Devri)

Sulak alanlarda ilk kez tarım ve hayvancılık faaliyetleri başlamıştır.

Kurak iklim alanlarında buğday, arpa ve yetiştirdikleri koyun, keçi ile beslenmişler.

Araç – gereç yapımı oldukça gelişmiş, bunların üretimini yapan zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.

Üç meslek grubu vardı: Çiftçi, çoban, zanaatkar.

Geniş kitleler halinde yerleşik yaşama geçmiştir.

Bu olayların sonucunda insan ömrü uzamış, beyin hacmi artmış ve bedensel gelişim hızlanmıştır.

İlk nüfus patlaması bu dönemde gelişmiştir.

Özel mülkiyet kavramı bu dönemde ortaya çıkmıştır.4. Kalkolitik Dönem (Maden Devri)

M.Ö. 5000 ile 3000 yıllarını kapsar.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi insanın sosyal yapısında değişimlere sebep olmuştur.

Köy yerleşmeleri kentlere dönüşmüş. Onların da birleşmesiyle büyük imparatorluklar
kurulmaya başlanmıştır.

Meslek sayısı artmıştır

Ticarete konu olan ürünler artmıştır.

İlk sınıfsal tabakalar ortaya çıkmıştır.5. İlk ve Orta Çağ

Akdeniz ve çevresindeki denizcilik ile Asya içlerine uzanan kara yolları (Kral Yolu, İpek Yolu, Baharat Yolu) önemli ekonomik faaliyetler olmuştur.

Bu dönemde ülkeler arası mücadelerin temel sebebi bu ticaret yollarını ele geçirmek veya elde tutmak amacıyladır.

Ticari ve ekonomik etkinlikler gelişse de ticari değişimin hızı, ulaşımın gelişme hızı yavaş olduğundan fazla değildir.6. Yeni Çağ

Avrupa’da Rönesans, Reform ve Teknolojinin de gelişmesine bağlı kıtalar arası deniz ulaşımı başlamıştır.

Yelkenli gemiler yapılmış, pusula icat edilmiş bunlara bağlı olarak yeni yerler keşfedilmiştir.

Yeni keşfedilen yerlerden elde ettikleri gelirle burjuvalar güç kazanmıştır.7. Sanayi Devrimi ve Sonrası

1763 yılında ilk buharlı makine icat edildi.

Buharlı makinelerin fabrikalarda kullanımıyla kısa sürede daha fazla eşya üretilmeye başlandı.

Buhar gücü önce gemilerde, sonra lokomotiflerde de kendini göstermiş. Karayolu ticareti de hız kazanmıştır.

Malların üretiminde ortaya çıkan iş gücü ihtiyacı kırdan kente göçü arttırmış, ilk metropoller ortaya çıkmıştır.

Köy toplumları yerini kent toplumlarına bırakmıştır.

Beslenme, barınma ve yaşam standardının yükselmesi ile ortalama yaşam süresi 60 yılı geçmiştir.

Mal ve ürünlerin çok hızlı üretilip dağıtılması, hizmet sektörünün ortaya çıkmasını
sağlamıştır.

Hızlı değişim bankacılık, sigortacılık gibi yeni iş kollarının oluşumunu sağlamıştır.8. Bilgi Çağı

1844 yılında ilk ekonomik amaçlı telgraf işletmesi açıldı.

1876’da Graham Bell, telefonu icat etti.

1960’da Arpanet projesi ile başlayan internet serüveni 1970’de siviller tarafından
kullanıldı, 1994 de tüm dünyanın kullanımına sunuldu.

Buna bağlı olarak ekonomi bilgisayar teknolojisi ve internete göre şekillenmeye
başlamıştır.

Hızlı bilgi, haber, bilgi, görüntü dolaşımı başlamıştır.