Formülü:

Her bölünebilir film tablette, 500 mg azitromisin baza eşdeğer azitromisin dihidrat bulunur.Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Azro, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı,
• Alt solunum yolu enfeksiyonları,
• Üst solunum yolu enfeksiyonları,
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
• Cinsel ilişkiyle geçen non-gonokoksik enfeksiyonlar ve
• Komplikasyonsuz genital klamidya enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:

Azro, bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da herhangi bir makrolid grubu antibiyotiğe karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyarılar/Önlemler:

Geniş spektrumlu her antibiyotikte olduğu gibi, dirençli bakterilere bağlı süperenfeksiyonlara ve psödomembranöz kolite karşı dikkatli olunmalıdır.

Ergotizm gelişmesi olasılığı yüzünden, Azro ergot türevleriyle birlikte kullanılmamalıdır.

Kreatinin klirensinin 40 ml/dakika'nın üzerinde olduğu hafif böbrek yetmezliği durumlarında, Azro normal dozunda kullanılabilir. Ancak, daha ağır böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Azro karaciğer-safra yoluyla atılır. Bu yüzden karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır

Gebeler ve Emzirenler
Hayvan araştırmalarında, her ne kadar azitromisinin plasentadan geçtiği saptanmışsa da, fetüs üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir.

Azitromisin gebelerde kesin gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.

Kesin gerekli olmadıkça, emziren kadınlara verilmemelidir.
Yan etkiler/Advers etkiler:

Azitromisin iyi tolere edilen bir ilaçtır.

En sık görülen yan etkiler, bulantı, karın ağrısı, kusma, şişkinlik ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalardır.

Ender olarak, diğer makrolid ve bazı penisilinleri kullananlarda olduğu gibi karaciğer transaminaz enzimlerinde geriye dönüşümlü bir yükselme görülebilir.

Azitromisinle, klinik araştırmalar sırasında geçici nötropeni geliştiği bildirilmiştir.İlaç etkileşimleri:

Azitromisin, birlikte alındığında emilimi yavaşladığından, antasitlerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınmalıdır.

Azitromisinin teofilinle etkileşimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Ancak diğer makrolidler ile teofilinin birlikte uygulanması sırasında teofilin serum konsantrasyonu yükselebilir. Bundan dolayı, azitromisin ve teofilin birlikte verilmesi gerekiyorsa, teofilin plazma düzeyleri yakından izlenmelidir.

Sitokrom p450 sistemiyle metabolize olan karbamazepin, siklosporin ve heksobarbital gibi ilaçların, azitromisinle birlikte kullanıldıklarında, serum düzeylerinde yükselme olabilir.

Siklosporinle etkileşme olasılığı yüzünden, siklosporin düzeyleri izlenmeli ve gerekli durumlarda doz ayarlamaları yapılmalıdır.

Bazı makrolidlerin digoksinin biyotransformasyonunu yavaşlattığı bilinmektedir. Her ne kadar azitromisinin böyle bir etkisi saptanmamışsa da, birlikte kullanım sırasında bir etkileşim olabileceği akılda tutulmalı ve digoksin düzeyleri izlenmelidir.